Helsingin kaupunki

Protokoll

14/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

12.10.2011

 

 

 

 

 

 

§ 185

Val av ledamot och ordförande i kultur- och biblioteksnämnden

HEL 2011-002448 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Johanna Sumuvuori befrielse från förtroendeuppdragen som ledamot och ordförande i kultur- och biblioteksnämnden

2.     välja Anni Sinnemäki till ny ledamot och ordförande i kultur- och biblioteksnämnden för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Oheismateriaali

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Johanna Sumuvuori befrielse från förtroendeuppdragen som ledamot och ordförande i kultur- och biblioteksnämnden

2.     välja Anni Sinnemäki till ny ledamot och ordförande i kultur- och biblioteksnämnden för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Johanna Sumuvuori (Gröna) anhåller 16.9.2011 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot och ordförande i kultur- och biblioteksnämnden på grund av hon blivit vald till ledamot i stadsstyrelsen.

Stadsfullmäktige valde 7.10.2009 (ärende 3) Johanna Sumuvuori till ledamot och ordförande i kultur- och biblioteksnämnden för den mandattid som utgår med år 2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot och en ny ordförande för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.10.2011 § 856

HEL 2011-002448 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Johanna Sumuvuorelle vapautuksen kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita Anni Sinnemäen uudeksi jäseneksi ja uudeksi puheenjohtajaksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566