Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Pj/3

 

12.10.2011

 

 

 

 

 

 

§ 182

Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla käsiteltiin kysymys nro 46:

Vt Tuomas Rantanen (nro 46)

"Helsingin keskeiselle Töölönlahden alueelle on vireillä useita rinnakkaisia ja osin päällekkäisiä hankkeita. Pääkirjastolle on varattu radanvarresta epäkäytännöllisen kapea ja pitkä suorakaiteen muotoinen tontti. Sen viereen on kaupunkisuunnitteluvirastossa luonnosteltu Viillon nimellä kutsuttavaa ja suurelta osin maan alle sijoittuvaa rakennelmaa, jolta tosin puuttuu sisällöllinen idea. Kirjastohanketta ja Viiltoa ei ole saatu asianomaisten virastojen ristikkäisten näkemysten takia yhdistettyä.

Samaan aikaan kaupungin virkamiesten tahoilta on käytetty vakavaksi tarkoitettuja puheenvuoroja, joissa on esitetty selvitettäväksi Töölönlahtea myös Guggenheim-museon yhdeksi mahdolliseksi sijoituspaikaksi.

Kaupunginvaltuusto teki vuonna 2002 päätöksen Töölönlahden asemakaavasta laajan ja monipolvisen yhteiskunnallisen keskustelun saattelemana. Asemakaavassa Musiikkitalon viereen varattiin tila kolmelle pienelle paviljonkirakennukselle. Niistä yhden on tarkoitus olla VR:n makasiineista jäljelle jäänyt fragmentti ja kahden uusirakennuksia. Poikkeuksellisesti myös näille uudisrakennuksille merkittiin kaavassa suojelumerkintä, mitä perusteltiin sillä, että juuri näiden kolmen pienen rakennuksen kautta turvataan tähdellisen historiallisen muistijäljen säilyminen sekä tuetaan sellaista kaupunkikulttuurista toiminnallisuutta, mitä alueen muut rakennukset eivät luonteensa ja käyttötarkoituksensa takia kykene tuottamaan.

Kysynkin nyt, miten kaupunki aikoo sovittaa järkevällä tavalla erilaiset Töölönlahtea koskevat esillä olevat hankkeet toisiinsa ja varmistaa parhaimman mahdollisen kokonaisuuden syntymisen? Entä miten kaupunki aikoo tukea sitä, että Töölönlahdesta muodostuisi Musiikkitalon konserttien synnyttämän yleisöliikenteen ja kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella kaupunkikeskustaa luontevasti elävöittävä alue?" (Kj)

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Kyselytunnille 12.10.2011 jätetyt kysymykset

2

Kysymysvastaukset

Päätösehdotus

Kyselytunnilla käsitellään kysymys nro 46:

Vt Tuomas Rantanen (nro 46)

"Helsingin keskeiselle Töölönlahden alueelle on vireillä useita rinnakkaisia ja osin päällekkäisiä hankkeita. Pääkirjastolle on varattu radanvarresta epäkäytännöllisen kapea ja pitkä suorakaiteen muotoinen tontti. Sen viereen on kaupunkisuunnitteluvirastossa luonnosteltu Viillon nimellä kutsuttavaa ja suurelta osin maan alle sijoittuvaa rakennelmaa, jolta tosin puuttuu sisällöllinen idea. Kirjastohanketta ja Viiltoa ei ole saatu asianomaisten virastojen ristikkäisten näkemysten takia yhdistettyä.

Samaan aikaan kaupungin virkamiesten tahoilta on käytetty vakavaksi tarkoitettuja puheenvuoroja, joissa on esitetty selvitettäväksi Töölönlahtea myös Guggenheim-museon yhdeksi mahdolliseksi sijoituspaikaksi.

Kaupunginvaltuusto teki vuonna 2002 päätöksen Töölönlahden asemakaavasta laajan ja monipolvisen yhteiskunnallisen keskustelun saattelemana. Asemakaavassa Musiikkitalon viereen varattiin tila kolmelle pienelle paviljonkirakennukselle. Niistä yhden on tarkoitus olla VR:n makasiineista jäljelle jäänyt fragmentti ja kahden uusirakennuksia. Poikkeuksellisesti myös näille uudisrakennuksille merkittiin kaavassa suojelumerkintä, mitä perusteltiin sillä, että juuri näiden kolmen pienen rakennuksen kautta turvataan tähdellisen historiallisen muistijäljen säilyminen sekä tuetaan sellaista kaupunkikulttuurista toiminnallisuutta, mitä alueen muut rakennukset eivät luonteensa ja käyttötarkoituksensa takia kykene tuottamaan.

Kysynkin nyt, miten kaupunki aikoo sovittaa järkevällä tavalla erilaiset Töölönlahtea koskevat esillä olevat hankkeet toisiinsa ja varmistaa parhaimman mahdollisen kokonaisuuden syntymisen? Entä miten kaupunki aikoo tukea sitä, että Töölönlahdesta muodostuisi Musiikkitalon konserttien synnyttämän yleisöliikenteen ja kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella kaupunkikeskustaa luontevasti elävöittävä alue?" (Kj)

Esittelijä

Kaikki 3.10.2011 klo 12 mennessä jätetyt kysymykset ovat tämän esityksen liitteenä, ja ne on toimitettu kaupunginjohtajan tai apulaiskaupunginjohtajan vastattavaksi seuraavasti:

43-45 (Stj) ja 46 (Kj)

Kirjalliset vastaukset kaikkiin kysymyksiin julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kyselytunnin päätyttyä.

Seuraava kyselytunti pidetään 16.11.2011. Tälle kyselytunnille tarkoitetut kysymykset on toimitettava viimeistään 7.11.2011 klo 12 kaupungin kirjaamoon.

Esittelijä

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Minerva Krohn

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Kyselytunnille 12.10.2011 jätetyt kysymykset

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566