Helsingfors stad

Protokoll

14/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/12

 

12.10.2011

 

 

 

 

 

 

§ 191

Ändring av instruktionen för ekonomi- och planeringscentralen

HEL 2011-004022 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag ändra 1 och 8 § i instruktionen för ekonomi- och planeringscentralen så att paragraferna får den nedanstående lydelsen, räknat från 1.1.2011.

1 §

Verksamhetsområde

Helsingfors stads ekonomi- och planeringscentral, som är ett verk under stadsstyrelsen, ansvarar för stadens centraliserade ekonomiplanering och ekonomiförvaltning och biträder stadsstyrelsen och stadsdirektörskollegiet när det gäller allmän förvaltningsutveckling, intern tillsyn, IT-utnyttjande och näringspolitik, i enlighet med de av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen godkända målen. Verket ansvarar också för uppföljning och bekämpning av den grå ekonomin på koncernnivå.

Verket biträder dessutom stadsdirektörskollegiet när det gäller att styra områdesbyggandet och bereda ett bostadsprogram.

8 §

Finansförvaltningens verksamhetsområde

Avdelningen sköter uppgifter i anslutning till finansiering, investeringsverksamhet, likviditet och intressekontorsverksamhet i enlighet med de godkända målen. Avdelningen sköter också uppföljning och bekämpning av den grå ekonomin på koncernnivå.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Petra Vänskä-Sippel, controller, telefon: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Bilagor

1

Talous- ja suunnittelukeskuksen voimassa oleva johtosääntö

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar ändra 1 och 8 § i instruktionen för ekonomi- och planeringscentralen så att paragraferna får den nedanstående lydelsen, räknat från 1.1.2011.

1 §

Verksamhetsområde

Helsingfors stads ekonomi- och planeringscentral, som är ett verk under stadsstyrelsen, ansvarar för stadens centraliserade ekonomiplanering och ekonomiförvaltning och biträder stadsstyrelsen och stadsdirektörskollegiet när det gäller allmän förvaltningsutveckling, intern tillsyn, IT-utnyttjande och näringspolitik, i enlighet med de av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen godkända målen. Verket ansvarar också för uppföljning och bekämpning av den grå ekonomin på koncernnivå.

Verket biträder dessutom stadsdirektörskollegiet när det gäller att styra områdesbyggandet och bereda ett bostadsprogram.

8 §

Finansförvaltningens verksamhetsområde

Avdelningen sköter uppgifter i anslutning till finansiering, investeringsverksamhet, likviditet och intressekontorsverksamhet i enlighet med de godkända målen. Avdelningen sköter också uppföljning och bekämpning av den grå ekonomin på koncernnivå.

Föredraganden

Stn beslutade 8.6.2011 (604 §) uppmana ekonomi- och planeringscentralen att i samråd med stadgekommittén bereda sådana ändringar i instruktionen för ekonomi- och planeringscentralen som behövs för att verket ska få ansvaret för uppföljning och bekämpning av den grå ekonomin på koncernnivå. Stn meddelar att förslaget till Stge har beretts i samråd med stadgekommittén. Enda ändringen i 1 och 8 § i instruktionen är att meningen "Verket ansvarar också för uppföljning och bekämpning av den grå ekonomin på koncernnivå" införts i 1 § och meningen "Avdelningen sköter också uppföljning och bekämpning av den grå ekonomin på koncernnivå" i 8 §.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Petra Vänskä-Sippel, controller, telefon: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Bilagor

1

Talous- ja suunnittelukeskuksen voimassa oleva johtosääntö

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2011 § 834

HEL 2011-004022 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen johtosäännön 1 ja 8 §:n 1.1.2012 alkaen seuraavasti:

1 §

Toimiala

Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus vastaa kaupunginhallituksen alaisena virastona kaupungin keskitetystä taloussuunnittelusta ja -hallinnosta sekä avustaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajistoa hallinnon yleisessä kehittämisessä, sisäisessä valvonnassa, tietotekniikan hyödyntämisessä ja elinkeinopolitiikassa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi virasto vastaa konsernitasoisesta harmaan talouden seurannasta ja torjunnasta.

Lisäksi virasto avustaa kaupunginjohtajistoa aluerakentamisen ohjauksessa ja asunto-ohjelman valmistelussa.

8 §

Varainhallinnan toimiala

Osasto huolehtii rahoitukseen, sijoitustoimintaan, maksuvalmiuteen ja henkilöstökassatoimintaan liittyvistä tehtävistä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi osasto huolehtii konsernitasoisesta harmaan talouden seurannasta ja torjunnasta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

 

FO-nummer

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Kontonr

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566