Helsingfors stad

Protokoll

13/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/7

 

28.09.2011

 

 

 

 

 

 

§ 169

Val av ledamot i socialnämndens första vuxentjänstsektion för ändringssökande

HEL 2011-004138 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Katariina Nurminen befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i socialnämndens första vuxentjänstsektion för ändringssökande

2.     välja Pirjo Työrinoja till ny ledamot i socialnämndens första vuxentjänstsektion för ändringssökande för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, Telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Oheismateriaali

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Katariina Nurminen befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i socialnämndens första vuxentjänstsektion för ändringssökande

2.     välja Pirjo Työrinoja till ny ledamot i socialnämndens första vuxentjänstsektion för ändringssökande för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Katariina Nurminen (Gröna) anhåller 11.8.2011 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i socialnämndens första vuxentjänstsektion för ändringssökande av arbets- och familjeskäl.

Stadsfullmäktige valde 14.1.2009 (ärende 5) Katariina Nurminen till ledamot i socialnämndens första vuxentjänstsektion för ändringssökande för mandattiden 2009–2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, Telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2011 § 806

HEL 2011-004138 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Katariina Nurmiselle vapautuksen sosiaalilautakunnan ensimmäisen aikuispalvelujen muutoksenhakujaoston jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Pirjo Työrinojan uudeksi jäseneksi sosiaalilautakunnan ensimmäiseen aikuispalvelujen muutoksenhakujaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

19.09.2011 Ehdotuksen mukaan

Moisio Elina: Vastaehdotus: Pirjo Työrinoja

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

 

FO-nummer

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Kontonr

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566