Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

28.09.2011

 

 

 

 

 

 

§ 167

Yleisten töiden lautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

HEL 2011-004149 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Martti Tulenheimolle vapautuksen yleisten töiden lautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita Otso Kivekkään uudeksi jäseneksi ja Jussi heinämiehen uudeksi varapuheenjohtajaksi yleisten töiden lautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Oheismateriaali

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Martti Tulenheimolle vapautuksen yleisten töiden lautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita ____________________ uudeksi jäseneksi ja ____________________ uudeksi varapuheenjohtajaksi yleisten töiden lautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Martti Tulenheimo (Vihr.) pyytää 12.9.2011 vapautusta yleisten töiden lautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista muuttuneiden työtehtävien vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Martti Tulenheimon jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi yleisten töiden lautakuntaan toimikaudeksi 2009-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen ja varapuheenjohtaja toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2011 § 804

HEL 2011-004149 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Martti Tulenheimolle vapautuksen yleisten töiden lautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita ____________________ uudeksi jäseneksi ja ____________________ uudeksi varapuheenjohtajaksi yleisten töiden lautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566