Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/7

 

28.09.2011

 

 

 

 

 

 

§ 169

Sosiaalilautakunnan ensimmäisen aikuispalvelujen muutoksenhakujaoston jäsenen valinta

HEL 2011-004138 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Katariina Nurmiselle vapautuksen sosiaalilautakunnan ensimmäisen aikuispalvelujen muutoksenhakujaoston jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Pirjo Työrinojan uudeksi jäseneksi sosiaalilautakunnan ensimmäiseen aikuispalvelujen muutoksenhakujaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Oheismateriaali

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Katariina Nurmiselle vapautuksen sosiaalilautakunnan ensimmäisen aikuispalvelujen muutoksenhakujaoston jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Pirjo Työrinojan uudeksi jäseneksi sosiaalilautakunnan ensimmäiseen aikuispalvelujen muutoksenhakujaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Katariina Nurminen (Vihr.) pyytää 11.8.2011 vapautusta sosiaalilautakunnan ensimmäisen aikuispalvelujen muutoksenhakujaoston jäsenen luottamustoimesta työ- ja perhesyiden vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Katariina Nurmisen jäseneksi sosiaalilautakunnan ensimmäiseen aikuispalvelujen muutoksenhakujaostoon toimikaudeksi 2009-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2011 § 806

HEL 2011-004138 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Katariina Nurmiselle vapautuksen sosiaalilautakunnan ensimmäisen aikuispalvelujen muutoksenhakujaoston jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Pirjo Työrinojan uudeksi jäseneksi sosiaalilautakunnan ensimmäiseen aikuispalvelujen muutoksenhakujaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

19.09.2011 Ehdotuksen mukaan

Moisio Elina: Vastaehdotus: Pirjo Työrinoja

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566