Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/6

 

28.09.2011

 

 

 

 

 

 

§ 168

Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta

HEL 2011-003329 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Satu Kouvalaiselle vapautuksen tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta 4.10.2011 alkaen

2.     valita Katja Utti-Lankisen uudeksi jäseneksi tarkastuslautakuntaan 4.10.2011 alkaen vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Oheismateriaali

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Satu Kouvalaiselle vapautuksen tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta 4.10.2011 alkaen

2.     valita Katja Utti-Lankisen uudeksi jäseneksi tarkastuslautakuntaan 4.10.2011 alkaen vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Satu Kouvalainen (Kok.) pyytää 26.8.2011 vapautusta tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta 4.10.2011 alkaen asuinkunnan muutoksen vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Satu Kouvalaisen jäseneksi tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2009-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2011 § 805

HEL 2011-003329 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Satu Kouvalaiselle vapautuksen tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta 4.10.2011 alkaen

2.     valita Katja Utti-Lankisen uudeksi jäseneksi tarkastuslautakuntaan 4.10.2011 alkaen vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

19.09.2011 Ehdotuksen mukaan

Rauhamäki Tatu: Vastaehdotus: Katja Utti-Lankinen

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566