Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Pj/17

 

28.09.2011

 

 

 

 

 

 

§ 179

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 6 aloitetta

HEL 2011-005299, 2011-005296, 2011-005295, 2011-005300, 2011-005298, 2011-005297

1. Vt Johanna Sumuvuoren ym. aloite järjestöportaalin perustamisesta

2. Vt Outi Alanko-Kahiluodon aloite penkkien saamiseksi Siilitielle

3. Vt Elina Moision ym. aloite asumisen kustannusten alentamisesta autopaikkamääräyksiä väljentämällä

4. Vt Sari Näreen ym. aloite uimaranta-alueen kaavoittamisesta erityisryhmille

5. Vt Osmo Soininvaaran ym. aloite Santahaminan saamiseksi asuinkäyttöön

6. Vt Tea Vikstedtin ym. aloite luettelon laatimisesta tontinvuokraamisen lajeista ja hinnoista

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566