Helsingfors stad

Protokoll

13/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

28.09.2011

 

 

 

 

 

 

§ 167

Val av ledamot och vice ordförande i nämnden för allmänna arbeten

HEL 2011-004149 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Martti Tulenheimo befrielse från förtroendeuppdragen som ledamot och vice ordförande i nämnden för allmänna arbeten

2.     välja Osmo Kivekäs till ny ledamot och Jussi Heinämies till ny vice ordförande i nämnden för allmänna arbeten för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, Telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Oheismateriaali

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Martti Tulenheimo befrielse från förtroendeuppdragen som ledamot och vice ordförande i nämnden för allmänna arbeten

2.     välja ____________________ till ny ledamot och ____________________ till ny vice ordförande i nämnden för allmänna arbeten för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Martti Tulenheimo (Gröna) anhåller 12.9.2011 om befrielse från förtroendeuppdragen som ledamot och vice ordförande i nämnden för allmänna arbeten på grund av förändrade arbetsuppgifter.

Stadsfullmäktige valde 14.1.2009 (ärende 5) Martti Tulenheimo till ledamot och vice ordförande i nämnden för allmänna arbeten för mandattiden 2009–2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot och en ny vice ordförande för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, Telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2011 § 804

HEL 2011-004149 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Martti Tulenheimolle vapautuksen yleisten töiden lautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita ____________________ uudeksi jäseneksi ja ____________________ uudeksi varapuheenjohtajaksi yleisten töiden lautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

 

FO-nummer

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Kontonr

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566