Helsingfors stad

Protokoll

13/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

28.09.2011

 

 

 

 

 

 

§ 165

Val av två ersättare i stadsstyrelsen

HEL 2011-003905 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Paavo Arhinmäki befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsen

2.     välja Eija Loukoila till ny personlig ersättare för Outi Ojala i stadsstyrelsen för den mandattid som utgår med år 2012

3.     välja Lea Saukkonen till ny personlig ersättare för Juha Hakola i stadsstyrelsen för den mandattid som utgår med år 2012. 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, Telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Oheismateriaali

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Paavo Arhinmäki befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsen

2.     välja Eija Loukoila till ny personlig ersättare för Outi Ojala i stadsstyrelsen för den mandattid som utgår med år 2012

3.     välja ____________________ till ny personlig ersättare för Juha Hakola i stadsstyrelsen för den mandattid som utgår med år 2012. 

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Stadsfullmäktige valde 19.1.2011 (ärende 5) Tatu Rauhamäki (Saml.) till personlig ersättare för Juha Hakola och Paavo Arhinmäki (Vänst.) till personlig ersättare för Outi Ojala i stadsstyrelsen för mandattiden 2011–2012.

Stadsfullmäktige valde 14.9.2011 (ärende 9) Tatu Rauhamäki till ordinarie ledamot i stadsstyrelsen och Paavo Arhinmäki anhöll 5.9.2011 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsen. Stadsfullmäktige bör nu välja nya personliga ersättare för Juha Hakola och Outi Ojala för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, Telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2011 § 803

HEL 2011-003905 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Paavo Arhinmäelle vapautuksen kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Eija Loukoilan Outi Ojalan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     valita ____________________ Juha Hakolan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

19.09.2011 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Ojala Outi: Vastaehdotus: Eija Loukoila Ojalan varajäseneksi

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

 

FO-nummer

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Kontonr

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566