Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Stj/15

 

28.09.2011

 

 

 

 

 

 

§ 177

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen valinta

HEL 2011-003501 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Katja Ivanitskiylle vapautuksen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Lea-Riitta Mattilan Aatos Hallipellon uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.     

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Katja Ivanitskiylle vapautuksen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Lea-Riitta Mattilan Aatos Hallipellon uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.     

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Katja Ivanitskiy (Kok.) pyytää (29.8.2011) vapautusta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen luottamustoimesta ulkomaille muuton vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 11.2.2009 (asia 4) Katja Ivanitskiyn Aatos Hallipellon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2009 alkaneeksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2011 § 785

HEL 2011-003501 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Katja Ivanitskiylle vapautuksen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Lea-Riitta Mattilan Aatos Hallipellon uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.     

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566