Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/4

 

28.09.2011

 

 

 

 

 

 

§ 166

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

HEL 2011-002436 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Tatu Rauhamäelle vapautuksen kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita Arja Karhuvaaran uudeksi jäseneksi ja Lasse Männistön uudeksi puheenjohtajaksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Oheismateriaali

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Tatu Rauhamäelle vapautuksen kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita ____________________ uudeksi jäseneksi ja ____________________ uudeksi puheenjohtajaksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Tatu Rauhamäki (Kok.) pyytää 14.9.2011 vapautusta kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista tultuaan valituksi kaupunginhallituksen jäseneksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 9.9.2009 (asia 3) Tatu Rauhamäen jäseneksi ja puheenjohtajaksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen ja puheenjohtaja toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2011 § 810

HEL 2011-002436 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Tatu Rauhamäelle vapautuksen kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita ____________________ uudeksi jäseneksi ja ____________________ uudeksi puheenjohtajaksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

05.09.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566