Helsingfors stad

Protokoll

13/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/17

 

28.09.2011

 

 

 

 

 

 

§ 179

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 6 motioner

HEL 2011-005299, 2011-005296, 2011-005295, 2011-005300, 2011-005298, 2011-005297

1. Motion av ledamoten Johanna Sumuvuori m.fl. om inrättande av en organisationsportal

2. Motion av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto om bänkar på Igelkottsvägen

3. Motion av ledamoten Elina Moisio m.fl. om sänkning av boendekostnaderna genom mindre stränga bilplatsbestämmelser

4. Motion av ledamoten Sari Näre m.fl. om planläggning av ett badstrandsområde för specialgrupper

5. Motion av ledamoten Osmo Soininvaara m.fl. om omdisponering av Sandhamn för boende

6. Motion av ledamoten Tea Vikstedt m.fl. om en förteckning över kategorierna och priserna i fråga om utarrenderingen av tomter

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

 

FO-nummer

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Kontonr

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566