Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/3

 

14.09.2011

 

 

 

 

 

 

§ 137

Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2011-000046 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Laura Rädylle ja Milla Wikstenille vapautuksen kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

2.     myöntää Tapio Laaksolle ja Kristiina Puukolle vapautuksen varavaltuutetun luottamustoimesta

3.     todeta, että uusiksi kaupunginvaltuutetuiksi tulevat Lea Saukkonen ja Johanna Sydänmaa vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

4.     todeta, että Kokoomuksen valtuustoryhmän 24. varavaltuutetuksi tulee Iivi Anna Masso, 25. varavaltuutetuksi Timo Raittinen ja 26. varavaltuutetuksi Raila Perttilä vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

5.     todeta, että Vihreiden valtuustoryhmän 20. varavaltuutetuksi tulee Lotta Kortteinen ja 21. varavaltuutetuksi Hannu Oskala vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Oheismateriaali

Otteet

Ote

 

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Laura Rädylle ja Milla Wikstenille vapautuksen kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

2.     myöntää Tapio Laaksolle ja Kristiina Puukolle vapautuksen varavaltuutetun luottamustoimesta

3.     todeta, että uusiksi kaupunginvaltuutetuiksi tulevat Lea Saukkonen ja Johanna Sydänmaa vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

4.     todeta, että Kokoomuksen valtuustoryhmän 24. varavaltuutetuksi tulee Iivi Anna Masso, 25. varavaltuutetuksi Timo Raittinen ja 26. varavaltuutetuksi Raila Perttilä vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

5.     todeta, että Vihreiden valtuustoryhmän 20. varavaltuutetuksi tulee Lotta Kortteinen ja 21. varavaltuutetuksi Hannu Oskala vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Laura Räty (Kok.) pyytää 16.8.2011 vapautusta kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta tultuaan nimitetyksi apulaiskaupunginjohtajaksi.

Milla Wiksten (Kok.) pyytää 3.6.2011 vapautusta kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta muuttuneen työtilanteen vuoksi.

Tapio Laakso (Vihr.) pyytää 4.7.2011 vapautusta varavaltuutetun luottamustoimesta muuttuneiden työtehtävien vuoksi.

Kristiina Puukko (Vihr.) pyytää 21.8.2011 vapautusta varavaltuutetun luottamustoimesta työtehtävien ja äitiysloman vuoksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että Laura Rädyn ja Milla Wikstenin tilalle uusiksi kaupunginvaltuutetuiksi tulevat sijaantulojärjestyksen mukaisesti Kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Lea Saukkonen ja toinen varavaltuutettu Johanna Sydänmaa.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on 15.8.2011 ja 26.8.2011 pyytänyt keskusvaalilautakuntaa nimeämään uudet varavaltuutetut Lea Saukkosen, Johanna Sydänmaan, Tapio Laakson ja Kristiina Puukon tilalle. Samalla kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on pyytänyt keskusvaalilautakuntaa nimeämään uuden varavaltuutetun Francis McCarronin (Kok.) tilalle, jonka kaupunginvaltuusto on 9.12.2009 todennut muuttaneen pois paikkakunnalta, eikä hän siten ole enää vaalikelpoinen kaupunginvaltuustoon.

Keskusvaalilautakunta on 29.8.2011 ilmoittanut, että sijaantulojärjestyksen mukaisesti Kokoomuksen valtuustoryhmän 24. varavaltuutetuksi tulee Iivi Anna Masso, 25. varavaltuutetuksi Timo Raittinen ja 26. varavaltuutetuksi Raila Perttilä, ja Vihreiden valtuustoryhmän 20. varavaltuutetuksi Lotta Kortteinen ja 21. varavaltuutetuksi Hannu Oskala.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

 

Päätöksessä mainitut

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.09.2011 § 745

HEL 2011-000046 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Laura Rädylle ja Milla Wikstenille vapautuksen kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

2.     myöntää Tapio Laaksolle ja Kristiina Puukolle vapautuksen varavaltuutetun luottamustoimesta

3.     todeta, että uusiksi kaupunginvaltuutetuiksi tulevat Lea Saukkonen ja Johanna Sydänmaa vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

4.     todeta, että Kokoomuksen valtuustoryhmän 24. varavaltuutetuksi tulee Iivi Anna Masso, 25. varavaltuutetuksi Timo Raittinen ja 26. varavaltuutetuksi Raila Perttilä vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

5.     todeta, että Vihreiden valtuustoryhmän 20. varavaltuutetuksi tulee Lotta Kortteinen ja 21. varavaltuutetuksi Hannu Oskala vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566