7
LAUSUNTO SANTAHAMINASSA SIJAITSEVAN PUNAISTEN
MUISTOMERKIN LAHJOITTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGILLE
 
Museo
 
 
Helsingin kaupungin hallintokeskus on pyytänyt kaupunginmuseon
johtokuntaa antamaan lausuntonsa Helsingin Vasemmistoliitto ry:n
tekemästä esityksestä lahjoittaa Santahaminassa sijaitseva punaisten
muistomerkki Helsingin kaupungille.
 
Seuraava teksti on Helsingin Vasemmistoliitto ry:n puheenjohtajan
Pekka Butlerin ja toiminnanjohtajan Jorma Pikkaraisen laatimasta ja
13.11.2007 päiväämästä esityksestä.
 
Aloite:
Santahaminan varuskunnan alueella sijaitsee vuoden 1918
kansalaissodan punaisten muistomerkki. Uuno F. Inkisen
suunnitteleman muistomerkin pystytti Entisen Punakaartilaiset ry
vuonna 1949. Kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 1951, sama järjestö
pystytti myös Uuno F. Inkisen suunnitteleman muistomerkin
Tammisaareen.
 
Entiset Punakaartilaiset ry lakkautti toimintansa vuonna 1984, jolloin
järjestö luovutti varansa ja vastuunsa SKP:n Helsingin piirijärjestö ry:lle,
jolta ne siirtyivät vuonna 1990 Helsingin Vasemmistoliitto ry:lle. Varoja
Entiset Punakaartilaiset ry:llä ei ollut, mutta SKP:n Helsingin
piirijärjestölle siirtyi muistomerkkien ylläpitovastuu. Käytännössä
Tammisaaren muistomerkistä on vastannut ensin Tie Tammisaareen
järjestelytoimikunta, joka pystytti vuonna 1988 vanhan muistomerkin
viereen laajennusosan. Jo samana vuonna Tie Tammisaareen
järjestelytoimikunta luovutti muistomerkin laajennusosan Kansan
Sivistysrahastoon perustetulle Tammisaari 18 -rahastolle, joka on
pitänyt muistomerkkiä yhtenä kokonaisuutena ja on siten ylläpitänyt
myös vanhempaa osaa.
 
Vuonna 2005 Helsingin Vasemmistoliitto ry antoi omalta osaltaan
Kansan Sivistysrahaston pyynnöstä lausunnon Tammisaaren
muistomerkin luovuttamisesta Tammisaaren kaupungille.
Lausuntomme oli myönteinen.
 
Poiketen Tammisaaren muistomerkin ylläpidosta, on SKP:n Helsingin
piirijärjestö ja sittemmin Helsingin Vasemmistoliitto vastannut vuodesta
1984 Santahaminan muistomerkin (Kansalaissodan 1918 hautausmaa)
ylläpidon kustannuksista. Ylläpitomaksut ovat olleet vesimaksuja.
Laskuttaja on ollut Puolustushallinnon rakennuslaitos. Summat ovat
2000-luvun aikana olleet runsaan 100 €:n ja runsaan 700 €:n välillä
vuosittain. Kastelun ovat tehneet kaupungin puutarhatyöntekijät.
 
Helsingin Vasemmistoliitto ry esittää, että Helsingin kaupunki ottaisi
vastaan lahjoituksena Santahaminassa sijaitsevan punaisten
muistomerkin ja samalla ottaisi vastatakseen muistomerkin ylläpidosta
johtuvista kustannuksista.
 
Esittelijä:
Kyseessä oleva hautamuistomerkki ja sitä ympäröivä kalmisto
sijaitsevat Santahaminan sotilasalueella saaren keskiosassa
sijaitsevan harjoituskentän läheisyydessä. Helsingin kaupungin
taidemuseon Julkiset veistokset -tietokannassa kerrotaan, että
Santahaminan hiekkakankaalle on haudattu yli 1200 Suomenlinnan
vankileirillä ja Isosaaressa kuollutta punavankia sekä 69 venäläistä.
 
Hautamuistomerkki on punagraniittinen paasi, jonka etusivulla on
maassa makaavaa sotilasta ja häntä surevaa lasta ja naista sekä
hteä esittävä kohokuva sekä vuosiluku 1918. Paaden vasemmalla
sivulla on teksti: "Luokkasodassa kansanvallan puolesta taistelleiden
valkoisen voittajan koston uhriksi joutuneiden teloitettujen ja nälkään
näännytettyjen muistoksi pystytti Entiset punakaartilaiset ry toisten
myötämielisten työläisten avulla tämän patsaan v. 1949." Oikean
puoleisen sivun teksti kuuluu seuraavasti: "Tuhansien punakaartilaisten
henki haastaa tässä kalmistossa meille valkoisten harjoittamasta
julmuudesta ja verivirroista, se kehottaa meitä valppaasti varjelemaan
ja pelkäämättä taistelemaan kansanvallan puolesta. "
 
Muistomerkki pystytettiin vuonna 1949 Uuno Ferdinand Inkisen
laatiman suunnitelman mukaan. Inkinen oli voittanut ehdotuksellaan
Työväen taidekerhon järjestämän punavankien muistomerkkikilpailun.
Inkinen toimi tuohon aikaan maalarina, myöhemmin myös somistajana
ja mainostoimiston graafikkona. Töissään hän käytti nimimerkkiä Ufi.
Muistomerkin on veistänyt kiviveistäjä Jorma Silfsten.
 
Aloitteessaan Helsingin Vasemmistoliitto ry esittää hallinnassaan
olevan edellä esitellyn Santahaminan punaisten hautamuistomerkin
luovuttamista Helsingin kaupungille. Lahjoituksen myötä myös
kaikkinainen vastuu muistomerkin ylläpidosta siirtyisi kaupungille.
 
 
Esittelijä toteaa, että Helsingin kaupungin ja kaupunginmuseon
hoidossa on lukuisia niin yksittäisten henkilöiden, sukujen kuin
erilaisten ryhmittymien hautamuistomerkkejä. Vuoden 1918
tapahtumiin liittyvistä muistomerkeistä kaupungin hoitovastuulla ovat
mm. Vanhassa kirkkopuistossa sijaitsevat 30.10.1920 paljastetut
Valkokaartilaisten hautakivi (tekijät: Erik Bryggman ja Elias Ilkka) ja
Saksalaisten hautakivi (tekijät: Gunnar Finne Gunnar ja Johan S.
Sirén). Esittelijä ei siten näe estettä myös Santahaminan punaisten
hautamuistomerkin siirtämiselle kaupungin hallintaan.
 
Omat haasteensa omistusoikeuden siirtymiselle asettaa muistomerkin
sijainti Suomen valtion ja Puolustusministeriön hallinnoimalla maalla.
Kohde sijaitsee keskellä sotilasaluetta, johon on mahdollista päästä
vain komendantintoimiston myöntämällä kulkuluvalla. Kaupungin
tavoitteena tulee tietysti olla se, että mahdollisimman monella
helsinkiläisellä olisi mahdollisuus tutustua muistomerkkiin paikan
päällä.
 
Muistomerkin ympäristön hoidosta huolehtii käytännössä jo nyt
Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Lahjoituksen vastaanottamisen
myötä niin ympäristön kuin itse muistomerkin hoitoon liittyvät
toimenpiteet tulisivat suoraan kaupungin eri virastojen, tässä
tapauksessa lähinnä kaupunginmuseon ja rakennusviraston
maksettavaksi. Esittelijä toteaa, että paine siirtää mitä erilaisimpia
muistomerkkejä kaupungin ja kaupunginmuseon hallintaan kasvaa
koko ajan. Jotta Helsingin ja helsinkiläisten menneisyydestä kertovien
muistomerkkien ammattitaitoinen ja asiantunteva hoito voidaan
tulevaisuudessakin taata, tulee lisääntyvät tehtävät huomioida niin
kaupunginmuseon kuin muiden hoitoon osallistuvien virastojen
määrärahoissa.
 
Edellä mainitut seikat huomioon ottaen, esittelijä katsoo Santahaminan
punaisten hautamuistomerkin siirtämisen Helsingin kaupungin
hallintaan olevan periaatteessa mahdollista.
 
 
EHDOTUS
Kaupunginmuseon johtokunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle
esittelyn mukaisen lausunnon.
 
 
Lisätiedot:
Mäkinen Anne, yksikön päällikkö, puhelin 310 36486