Helsingin kaupunki

Esityslista

35/2014

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

6.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Valtuutettu Hannu Oskalan toivomusponsi Seurasaaren vesijohtoverkon ylläpitovastuun siirtämisestä HSY:lle

HEL 2013-013974 T 00 00 03

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 23.10.2013 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Hannu Oskala) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 23.10.2013 Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelman 2013–2022 ja toiminta-alueen 2014, kaupunginvaltuusto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet siirtää Seurasaaren vesijohtoverkon ylläpitovastuu HSY:lle.” (Hannu Oskala)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa:

Seurasaaren vesihuollon järjestämisestä on sovittu valtion ja kaupungin kesken 1.3.1978. Sopimus on voimassa niin kauan kun kaupungin vesijohto- ja viemäriverkosto on olemassa. Järjestelmä on kaupungin omistuksessa ja ylläpidossa. Nykyinen järjestelmä lukuun ottamatta liikuntaviraston uimalan vesihuoltoa siirtyi rakennusviraston vastuulle vuonna 2007.

Seurasaari on liitetty HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) vesijohtoverkostoon saaressa ja jätevesiviemäriin mantereella. Liittymispisteestä eteenpäin ylläpitovastuu kuuluu liittyneelle kiinteistölle eli Seurasaaren osalta kaupungille.

Seurasaaren nykyisen vesi- ja viemäriverkoston tekniset ominaisuudet eivät ole sillä tasolla, mitä toimivalta kunnallistekniikalta voidaan edellyttää. Saaren vesijohto- ja viemäriverkosto vaatii kokonaisvaltaista uudistamista. Liikuntavirasto on kunnostanut omat liittymisjohtonsa uimaranta-alueelta merenalitukselle asti, eikä sillä ole putkistonsa uusimistarvetta.

Vesijohdon liittymispiste on nykyisellään Seurasaaren puolella. Viemäröinnin liittymiskohta on mantereella Tamminiemessä. Nykyinen vesistön alittava paineviemäri on huonokuntoinen ja se tulee uusia. HSY:n vastuulla jo ennestään olevan Seurasaareen tulevan vesijohdon osalta ei sen sijaan ole välitöntä saneeraustarvetta. Vesijohdon liittymispiste säilyy nykyisessä kohdassa, ja ylläpitovastuu säilyy HSY:llä.

Seurasaarisäätiö on 7.11.2013 antamassaan julkilausumassa kiirehtinyt Seurasaaren vesijohto- ja viemäriverkoston saneerausta. Säätiön näkemyksen mukaan saaren infrastruktuuri ei vastaa nykykäytön tarpeita. Seurasaarisäätiö korostaa saaren vesijohtoverkon kunnostustarpeen kiireellisyyttä ja pitää tärkeänä, että kysymys saneerauksen kustannusten jaosta intressiryhmien kesken selvitetään mahdollisimman pian. Säätiön näkemyksen mukaan infrastruktuuri tulisi saneerata pikaisesti tämän vuosituhannen tarpeisiin.

Vesijohto- ja viemäriverkoston uusimisesta on tehty suunnitelma järjestelmän käyttäjien yhteistyönä kuntoarvion ja todettujen kehittämistarpeiden perusteella. Myös HSY on osallistunut vesijohtoverkon kunnostamista ja ylläpitoa koskeviin neuvotteluihin. Suunnitelman tavoitteena on rakentaa saarelle toimiva ja vedenkäytön tarpeita vastaava vesi- ja viemäriverkosto siten, että menettely on looginen HSY:n ja kuntien välisen kuntatekniikan yhteistyön puitesopimuksen sekä Seurasaaren asemakaavan kanssa.

Yleisten töiden lautakunta hyväksyi Seurasaaren kunnallistekniikan yleissuunnitelman ja antoi työluvan kohteen rakentamiselle 15.4.2014. Päätöksen perusteluissa todettiin rakentamisen eteneminen seuraavasti:

-        HSY ja rakennusvirasto toteuttavat yhteistyössä saaren jätevesiviemärin uusimisen 50 % / 50 % -kustannusjaolla.

-        Saaren sisäisen, kiinteistöjä palvelevan putkiston uusimisesta vastaavat niiden omistajat (rakennusvirasto, tilakeskus ja liikuntavirasto). Toteutuksen kustannusjako tehdään ao. osapuolten omistaman verkoston suhteessa. Menettelystä sovittiin osapuolten kesken pidetyissä erillisissä neuvotteluissa.

-        Jätevesiviemärin uusiminen on aloitettu keväällä 2014 meren alittavan paineviemärin uusimisella. Huonokuntoisen viemärin uusimistyö aloitettiin kiireellisenä, koska ympäristökeskus on huomauttanut rakennusvirastoa vuotavasta viemäristä. Uusimisen jälkeen paineviemäri sekä saaressa oleva liitoskohta jätevesipumppaamoineen siirretään HSY:n hallintaan ja ylläpitovastuulle.

Jätevesiviemärin osalta suunnitellut korjaustoimenpiteet ovat käynnissä ja valmistuvat kuluvan vuoden aikana.

Seurasaaren sisäinen vesijohto- ja viemäriverkko uusitaan rakennusviraston ja kiinteistöviraston tilakeskuksen yhteistyönä syystalvella 2014–2015.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

HSYn lausunto koskien Seurasaaren vesijohtoverkoston ylläpitoa

2

Seurasaarisäätiön julkilausuma

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Seurasaarisäätiö

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Muut valtuutetut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566