Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunginhallitus

 

 

Päätöstiedote nro 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 21.10.2013 klo 16.00

Kokouspaikka: Kaupunginhallituksen istuntosali

Kaupunginjohtaja

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET KAUPUNGINVALTUUSTOLLE

Kaupunginjohtaja

1

V 6.11.2013, Kaupungin talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014–2016 pdf html

 

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä (kaupunginjohtaja) ilmoitti ottavansa kaupunginhallituksen yksimielisesti kannattaman Männistön palautusehdotuksen asiasisällön esittelyynsä.

Käsittely

- Palautusehdotus
Männistö Lasse + Kousa Tuuli:
Palautetaan asia valmisteltavaksi siten, että päivitetään investointibudjettia ja kymmenen vuoden investointisuunnitelmaa seuraavasti:
Pyörätiet:
Lisätään määrärahoja:
2014: 0M, 2015: +3M, 2016: +3M, 2017: +2M, 2018: +1M, 2019: + 1M, 2020: +1M ja loput vuodet 0M
Joukkoliikenteen kehittäminen:
Lisätään määrärahoja:
2014: +2M, 2015: +3M, 2016: +1M, loput vuodet 0M
Rahoitus toteutetaan esitetyn liikenneinvestointien raamin puitteissa, eli muita liikenneinvestointeja karsitaan lisäysten rahoittamiseksi.
Opetustoimen investoinnit:
Lisätään opetustoimen irtaimen omaisuuden hankinnan määrärahaan vuodelle 2014 ammatillisen koulutuksen paikkojen toteuttamisen edellyttämä 5 miljoonaa lisää. Korotus toteutetaan investointiraamin puitteissa, eli muita investointeja karsitaan lisäyksen rahoittamiseksi.

Liitteet

1

TA_2014_KokoKirja.pdf

2

Talousarvioaloitteet_2014.pdf

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

1

V 6.11.2013, Jätkäsaaren tontin 20007/15 vuokrausperusteet (Länsisatama, Jätkäsaari, 20007/15) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kopio asemakaavamuutoksen nro 11770 kaavakartasta

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

1

V 6.11.2013, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Merja Korpelan eronpyyntö

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN ASIAT

Kaupunginjohtaja

3

Virkojen perustaminen ja virkojen nimikkeiden muuttaminen kaupunginkansliassa pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

4

Kaupunginhallituksen edustajat ja varaedustajat lauta- ja johtokunnissa pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

1

Energiatehokkuussopimuksen jatkaminen vuosina 2017-2020 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Saatekirje 30.9.2013

2

Aiesopimus

3

Energiatehokkuussopimus 2008 - 2016

 

2

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston lupahakemuksesta (Verkkosaari) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ESAVin lausuntopyyntö kaupunginhallitukselle

2

hakemussuunnitelma

3

Hakemussuunnitelman täydennys 14.8.2013

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

Kiinteistö Oy Espoon terminaalin osakassopimuksen hyväksyminen / Kaupunginhallituksen päätöksen 30.9.2013 § 1043 täydentäminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

1

Lausunnon antaminen ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen äänestysten jälkeen

Käsittely

- Vastaehdotus
Männistö Lasse + Rissanen Laura
Lisäys (kohtaan yleishyödyllisyyssäännösten muutokset, toisen kappaleen loppu)
"Tulisikin arvioida, voisivatko nyt esitettyjä lyhyen korkotukimallin yleishyödyllisyyssäännöksiä kevyemmät yleishyödyllisyysvaatimukset lisätä entisestään mallin houkuttelevuutta uusille vuokra-asuntojen rakennuttajille."

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Männistö Lasse
JAA: 7, EI: 7, Tyhjiä: 0, Poissa: 1
JAA: Kousa Tuuli, Oskala Hannu, Pajamäki Osku, Perälä Erkki, Puhakka Sirpa, Rantanen Tuomas, Tenkula Tarja
EI: Hakola Juha, Halla-aho Jussi, Koskinen Kauko, Männistö Lasse, Rantala Marcus, Rauhamäki Tatu, Rissanen Laura
Poissa: Bergholm Jorma
Äänet menivät tasan ja puheenjohtaja Rauhamäen ääni ratkaisi EI-ehdotuksen hyväksi.

- Vastaehdotus
Männistö Lasse + Rissanen Laura
Poisto (kohdasta valtion asuntorahoituksen kokonaisarviointi):

"Kaupunkien kasvun kannalta on tärkeätä turvata mahdollisimman tasainen asuntotuotanto. Valtion toimenpiteiden tulisi tukea tätä tasaista tuotantoa. Esimerkkinä valtion toimien lyhytjänteisyydestä voidaan pitää viime vuosien ajan jatkuneesta epävarmuudesta asumisoikeustuotannon suhteen."

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Männistö Lasse
JAA: 7, EI: 7, Tyhjiä: 0, Poissa: 1
JAA: Kousa Tuuli, Oskala Hannu, Pajamäki Osku, Perälä Erkki, Puhakka Sirpa, Rantanen Tuomas, Tenkula Tarja
EI: Hakola Juha, Halla-aho Jussi, Koskinen Kauko, Männistö Lasse, Rantala Marcus, Rauhamäki Tatu, Rissanen Laura
Poissa: Bergholm Jorma
Äänet menivät tasan ja puheenjohtaja Rauhamäen ääni ratkaisi EI-ehdotuksen hyväksi.

- Vastaehdotus
Männistö Lasse + Rissanen Laura
Poisto (kohdasta valtion asuntorahoituksen kokonaisarviointi):
"...sekä nostaa asumistuen korvaustaso vastaamaan nykyistä vuokratasoa."

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Männistö Lasse
JAA: 7, EI: 7, Tyhjiä: 0, Poissa: 1
JAA: Kousa Tuuli, Oskala Hannu, Pajamäki Osku, Perälä Erkki, Puhakka Sirpa, Rantanen Tuomas, Tenkula Tarja
EI: Hakola Juha, Halla-aho Jussi, Koskinen Kauko, Männistö Lasse, Rantala Marcus, Rauhamäki Tatu, Rissanen Laura
Poissa: Bergholm Jorma
Äänet menivät tasan ja puheenjohtaja Rauhamäen ääni ratkaisi EI-ehdotuksen hyväksi.

- Vastaehdotus
Männistö Lasse + Rissanen Laura
Poistetaan (yleishyödyllisyyssännösten muuttaminen) kappaleesta 12 sana "epävarmat".

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Männistö Lasse
JAA: 7, EI: 7, Tyhjiä: 0, Poissa: 1
JAA: Kousa Tuuli, Oskala Hannu, Pajamäki Osku, Perälä Erkki, Puhakka Sirpa, Rantanen Tuomas, Tenkula Tarja
EI: Hakola Juha, Halla-aho Jussi, Koskinen Kauko, Männistö Lasse, Rantala Marcus, Rauhamäki Tatu, Rissanen Laura
Poissa: Bergholm Jorma
Äänet menivät tasan ja puheenjohtaja Rauhamäen ääni ratkaisi EI-ehdotuksen hyväksi.

- Vastaehdotus
Tenkula Tarja + Pajamäki Osku
Lisäys kohtaan 5:
Helsingissä on pysyvä tarve kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen määrän suurellekin kasvulle. Samaan aikaan tällaiseen tuotantoon sopivista tonteista on pulaa. Siksi on todennäköistä että Helsingin kannattaa mieluummin suosia tontinjaossa pitkäaikaisemmiksi vuokra-asunnoiksi tarkoitettua tuotantoa.
Lisäksi Helsingin kaupungille on tärkeää kehittää aktiivisesti sen luomaa asuntojen hintasääntelyjärjestelmää (Hitas), jolla pystytään vaikuttamaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon ja alueellisen segragaation ehkäisyn tavoitteisiin.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Tenkula Tarja
JAA: 11, EI: 3, Tyhjiä: 0, Poissa: 1
JAA: Hakola Juha, Halla-aho Jussi, Koskinen Kauko, Kousa Tuuli, Männistö Lasse, Oskala Hannu, Perälä Erkki, Rantala Marcus, Rantanen Tuomas, Rauhamäki Tatu, Rissanen Laura
EI: Pajamäki Osku, Puhakka Sirpa, Tenkula Tarja
Poissa: Bergholm Jorma

Liitteet

1

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö 25.9.2013

2

Luonnos hallituksen esitykseksi

3

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan päätös 28.6.2013

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Kolmen Hitas-yhtiön hakemukset järjestelmästä irtautumiseksi, otto-oikeuden käyttäminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kaupunginhallituksen päätös 2.9.2013 (874 §), otto-oikeuden käyttäminen

2

Kiinteistölautakunnan päätös 22.8.2013 (407 §)

3

Kiinteistölautakunnan päätös 22.8.2013 (408 §)

4

Kiinteistölautakunnan päätös 22.8.2013 (409 §)

5

Kopio Hitas-asunnot_lkm_1978-20130807.pdf

6

Asunto Oy Puolipäivänkatu 1:n hakemus

7

Osakkaan hanketta vastustava kirje, Asunto Oy Puolipäivänkatu 1

9

Asunto Oy Matruusinkatu 4:n hakemus

10

Asunto Oy Seitsemästoista ranta  - Sjuttonde stranden Bostads Ab:n hakemus

11

Osakkaiden hanketta vastustava viesti, Asunto Oy Seitsemästoista ranta - Sjuttonde stranden Bostads Ab

12

Eräiden Katajanokan Hitas-yhtiöiden vetoomus kaupunginhallitukselle 25.9.2013

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Sosiaali- ja terveystoimi

1

Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi päiväkotien ja leikkipuistojen valaistuksesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 21.10.2013

Tapio Kari, lehdistöpäällikkö

puhelin 040 844 6015

tapio.kari@hel.fi