Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2022

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/31

 

31.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 92

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite pyörävarastojen rakentamisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Puu-Käpylän kohteeseen

HEL 2021-007732 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Juhani Strandén ja yhdeksän muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Hekan) Puu-Käpylässä osoitteessa Pohjolankatu 14 sijaitsevaan kohteeseen rakennetaan aiemmin peruskorjaushankkeen yhteydessä toteutettavaksi suunnitellut pyörävarastot.

Puu-Käpylän alueen pyörävarastojen tarve on tunnistettu ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista pidetään kannatettavana. Pyöräsäilytyksen toteuttamiseen pyritään löytämään ratkaisu.

Heka on käynnistänyt tarveselvityksen polkupyörävarastojen sijoittamisesta alueelle. Hekan tilaaman konsultin järjestämässä palaverissa 18.11.2021 on aloitettu yhteistyö rakennusvalvonnan, kaupunginmuseon ja asemakaavoituksen kanssa sekä keskusteltu alustavista suunnitelmista.

Puu-Käpylän alueella pyöräsäilytyksen toteuttaminen tarkoittaa laajaa selvitysprosessia alueen suojelunäkökulmat huomioiden ja uusien varastorakennusten toteuttaminen edellyttää vähintään asemakaavasta poikkeamista. Kaavamuutoksen tai kaavasta poikkeamisen tarve arvioidaan siinä vaiheessa, kun suunnittelua on viety riittävän pitkälle ja mahdollinen hanke käynnistetään Hekassa.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1971. Voimassaolevassa asemakaavassa ei ole osoitettu rakennusalaa pyöräavarastoille. Alue on maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Alue ja sen rakennukset ovat lisäksi kaavassa suojeltuja. Kohteessa, jossa on paljon suojeluarvoja, pyörävarastojen toteuttaminen on haastavaa ja vaatii erityisen huolellista tarkastelua ja suunnittelua. Hekan tavoitteena on rakentaa ensisijaisesti yksi pyörävarasto jokaista
korttelia kohden. Tästä lähtökohdasta haetun ratkaisun vaikutukset ympäristöön ovat mittakaavaltaan eri luokassa verrattuna Puu-Käpylässä aikanaan olleisiin piharakennuksiin ja käymälöihin. Nykyaikainen pyörien säilytysratkaisu ja mitoitus ei ole suoraan sovitettavissa Puu-Käpylän miljööseen kuuluneiden ulkokäymälöiden mittakaavaan tai rakennustapaan.

Puu-Käpylä on laajasti tunnistettu, suomalaisen 1920-luvun klassismin kärkikohde ja sen kortteleiden väliin jäävällä pihatilalla on myös erityisen suuri kaupunkikuvallinen arvo. Pyöräpysäköintiratkaisua tulee tutkia sekä kaupunkikuvallisesta että ympäristön muutoskestävyyden näkökulmasta, ja pysäköinnin tarpeet tulee sovittaa näihin näkökulmiin. Alueen muutosten lähtökohtana tulee olla sopeuttaminen. Uusien pyörävarastojen sijoittaminen Puu-Käpylän alueelle on merkittävä toimenpide, josta täytyy muodostaa kanta alueen suojeluun.

Mikäli nykymitoituksen mukaista ratkaisua pyörävarastojen toteuttamiselle lähdetään tavoittelemaan, on tilannetta ja vaihtoehtoisia ratkaisuja tutkittava huolellisesti, ennen kuin ratkaisun mahdollisuuksia voidaan arvioida suojelun näkökulmasta. Polkupyöräpysäköinnin toteuttamiseen tulee hakea vaihtoehtoisia, uusiakin ratkaisuja. Työssä on hyvä kartoittaa koko alueen tilannetta ja suunnitelman tulee olla ympäristöön sopiva sekä alkuperäisiä suunnitelmia vahvistava.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että aloitteessa otetaan kantaa itsenäisen yhtiön toimintaan, ja kyseessä on näin ollen kaupungin konserniohjausasia.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen. Hekan edustajina kaupunkiympäristölautakunnan lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet pihojen peruskorjauksen ja pihavarastojen konsulttisuunnittelijat yhteistyössä kaupunginmuseon, rakennusvalvonnan ja kaupunkiympäristötoimialan asemakaavoituspalvelun kanssa. Hekasta saadun tiedon mukaan yhtiö odottaa käynnistämänsä tarveselvityksen valmistumista.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 07.12.2021 § 697

HEL 2021-007732 T 00 00 03

Hankenumero 5264_205

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Puu-Käpylän alueen pyörävarastojen tarve on tunnistettu ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista pidetään kannatettavana. Pyöräsäilytyksen toteuttamiseen pyritään löytämään ratkaisu.

Heka on käynnistänyt tarveselvityksen polkupyörävarastojen sijoittamisesta alueelle. Hekan tilaaman konsultin järjestämässä palaverissa 18.11.2021 on aloitettu yhteistyö rakennusvalvonnan, kaupunginmuseon ja asemakaavoituksen kanssa sekä keskusteltu alustavista suunnitelmista. Puu-Käpylän alueella pyöräsäilytyksen toteuttaminen tarkoittaa laajaa selvitysprosessia alueen suojelunäkökulmat huomioiden ja uusien varastorakennusten toteuttaminen edellyttää vähintään asemakaavasta poikkeamista. Kaavamuutoksen tai kaavasta poikkeamisen tarve arvioidaan siinä vaiheessa, kun suunnittelua on viety riittävän pitkälle ja mahdollinen hanke käynnistetään Hekassa.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1971. Voimassaolevassa asemakaavassa ei ole osoitettu rakennusalaa pyöräavarastoille. Alue on maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Alue ja sen rakennukset ovat lisäksi kaavassa suojeltuja. Kohteessa, jossa on paljon suojeluarvoja, pyörävarastojen toteuttaminen on haastavaa ja vaatii erityisen huolellista tarkastelua ja suunnittelua.

Hekan tavoitteena on rakentaa ensisijaisesti yksi pyörävarasto jokaista korttelia kohden. Tästä lähtökohdista haetulla ratkaisulla vaikutukset ympäristöön ovat mittakaavaltaan eri luokassa verrattuna Puu-Käpylässä aikanaan olleisiin piharakennuksiin ja käymälöihin. Nykyaikainen pyörien säilytysratkaisu ja mitoitus ei ole suoraan sovitettavissa Puu-Käpylän miljööseen kuuluneiden ulkokäymälöiden mittakaavaan tai rakennustapaan.

Puu-Käpylä on laajasti tunnistettu suomalaisen 20-luvun klassismin kärkikohde ja sen kortteleiden väliin jäävällä pihatilalla on myös erityisen suuri kaupunkikuvallinen arvo. Pyöräpysäköintiratkaisua tulee tutkia kaupunkikuvallisesta sekä ympäristön muutoskestävyyden näkökulmasta, tarpeet näihin sovittaen. Alueen muutosten lähtökohtana tulee olla sopeuttaminen. Uusien pyörävarastojen sijoittaminen Puu-Käpylän alueelle on merkittävä toimenpide, josta täytyy muodostaa kanta alueen suojeluun.

Mikäli nykymitoituksen mukaista ratkaisua pyörävarastojen toteuttamiselle lähdetään tavoittelemaan, on tilannetta ja vaihtoehtoisia ratkaisuja tutkittava huolellisesti, ennen kuin ratkaisun mahdollisuuksia voidaan arvioida suojelun näkökulmasta. Pyöräpysäköinnin tarpeeseen tulee hakea vaihtoehtoisia, uusiakin ratkaisuja polkupyöräsäilytyksen toteuttamiseen. Työssä on hyvä kartoittaa koko alueen tilannetta ja suunnitelman tulee olla ympäristöön sopiva sekä alkuperäisiä suunnitelmia vahvistava.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Eeva Pirhonen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 37319

eeva.pirhonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566