Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2022

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/21

 

31.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 82

Vuoden 2023 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys

HEL 2021-014960 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä vuoden 2023 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestyksen tiedoksi.

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain mukaan kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan talousarvio on hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä.

Helsingin kaupungin vuoden 2023 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2023–2025 käsittelyjärjestys on suunniteltu seuraavaksi:

Vuoden 2023 talousarvioehdotuksen laatimisohje ja raami

Khn käsittely

ma

13.6.2022

 

Vuoden 2023 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus 2023–2025

Lautakuntien talousarvioehdotukset 

ke

14.9.2022

TAE-info sekä jako Khlle

to

27.10.2022

Khn 1. käsittely

ma

31.10.2022

Khn 2. käsittely

ma

7.11.2022

Jako Kvstolle

to

10.11.2022

Kvston 1. käsittely ja  päätetään veroprosentit

ke

16.11.2022

Kvston 2. käsittely

ke

23.11.2022

 

 

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Lauta- ja johtokunnat

Toimialat

Liikelaitokset

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.01.2022 § 51

HEL 2021-014960 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

24.01.2022 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anni Sinnemäen ehdotuksesta.

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566