Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2022

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/23

 

31.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 84

Oikaisuvaatimus asukasosallisuuden pienavustusasiassa

HEL 2021-000193 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä ********** edustaman Vertsun Kohtaamon oikaisuvaatimuksen koskien viestintäjohtajan päätöstä asukasosallisuuden pienavustushakemuksesta 8.12.2021 (46 §). Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta viestintäjohtajan päätöstä olisi muutettava tai joiden johdosta päätös olisi kumottava.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Veli-Matti Hurtig, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 32627

veli-matti.hurtig(a)hel.fi

Liitteet

1

Pienavustuspäätös Vertsun Kohtaamo

2

Vertsun kohtaamon oikaisuvaatimus 13.12.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen tekijä on asiassa asianosainen, joten hänellä on ollut oikeus tehdä asiassa oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus koskee viestintäjohtajan hylkäävää päätöstä ********** Vertsun Kohtaamolle tekemään asukasosallisuuden pienavustushakemukseen 8.12.2021 (46 §). 1.12.2021 jätetyssä hakemuksessa haettiin pienavustusta 300 euroa Veräjälaakson ruohokentällä 10.12.2021 järjestettävää Valosydän-tapahtumaa varten. Hakemuksessa tilaisuuden ohjelmaan oli merkitty musiikkiesitys sekä mehu- ja piparitarjoilu.

Tekijä perustelee oikaisuvaatimustaan seuraavasti:

Vertsun Kohtaamo täyttää päätöksessä esitetyt asukasosallisuuden avustuskriteerit, sillä Kohtaamon toiminta kohdentuu alueellisten yhteistyö- ja vaikuttamisrakenteiden kehittämiseen, Kohtaamon toiminta tähtää alueellista osallistumista ja vaikuttamista parantavien menetelmien kehittämiseen ja Kohtaamo tarjoaa asukkaille vaikuttamismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä elävöittämiseksi ja viihtyisyyden parantamiseksi. Lisäksi Vertsun Kohtaamo toteaa, että hakemus kohdentuu tapahtumaan, joka on osa Vertsun Kohtaamon toimintaa Veräjälaakson monikulttuurisella alueella.

Ennen Vertsun Valosydän -tapahtumaa Kohtaamo on muun muassa toteuttanut Pikkupuutarhurit projektin, jossa alueen vapaaehtoiset asukkaat kesän aikana ohjasivat lasten viljelytoimintaa kaupungin viljelypalstalla Veräjälaaksossa. Tähän toimintaan saatiin apua Stadin safkalta sekä kaupungin asukastalojen puutarhureilta. Muuten toiminnan rahoitus juhlineen ja tarvikkeineen on ollut asukkaiden rahoittamaa. Lisäksi Kohtaamon toiminnassa ovat toteutuneet paitsi edellä mainittu palstaviljelyprojekti myös muun muassa siivoustalkoot ja pihakirppis.

Helsingin kaupunginhallitus päätti 25.6.2018 (§ 460), että kaupunginkanslian viestintäjohtaja päättää asukasosallisuuden pienavustusten myöntämisestä, jos haettu avustus on enintään 3 000 euroa. Pienavustuksen myöntämisessä on tarkoituksenmukaista pyrkiä päätöksenteon nopeuteen ja ketteryyteen, sekä mahdollistaa matalan kynnyksen reagointi kaupunkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin.

Pienavustusta voidaan myöntää asukasosallisuuden kriteerit täyttäviin ja yleis- ja toiminta-avustuslajien mukaisiin alkaviin hankkeisiin ja toimintaan tai kertaluonteisiin lyhyen aikavälin projekteihin. Asukasosallisuuden yleisavustuksia kohdennetaan muiden kuin kaupungin ylläpitämien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin. Asukasosallisuuden toiminta-avustuksia kohdennetaan alueellisten yhteistyö- ja vaikuttamisrakenteiden koordinointiin ja kehittämiseen, yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen tiedonkulun parantamiseen sekä alueellista osallistumista ja vaikuttamista parantavien menetelmien ja mallien kehittämiseen ja kokeiluun.

Lisäksi asukasosallisuuden avustuskriteereiden mukaan avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien, yhteisöllisyyden sekä alueen viihtyisyyden parantaminen. Avustettavan toiminnan tulee edistää asukkaiden ja kaupungin välistä yhteistyötä, asukkaiden osallisuutta suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä tarjota asukkaille vaikuttamismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä elävöittämiseksi ja viihtyisyyden parantamiseksi.

Hakemus täyttää osittain asukasosallisuuden avustusten yleiskriteerit yhteisöllisyyden ja alueen viihtyisyyden ja vetovoiman parantamisesta. Tämän lisäksi avustettavilta hankkeilta vaaditaan perusteluja siitä, miten ne kohdentuvat alueellisten yhteistyö- ja vaikuttamisrakenteiden koordinointiin ja kehittämiseen, yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen tiedonkulun parantamiseen sekä alueellista osallistumista ja vaikuttamista parantavien menetelmien ja mallien kehittämiseen ja kokeiluun. Tämän tulisi näkyä varsinaisen tapahtuman ohjelmassa ja sen toteuttamisessa.

Pienavustuksella voidaan tukea uusia alkavia hankkeita ja toimintaa. Vertsun Kohtaamon Valosydän-juhlan ohjelmassa ei ole kyse tällaisesta asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämisestä eikä uudesta innovatiivisesta alkavasta hankkeesta, vaan yksittäisestä tapahtumatuotannosta. Asukasosallisuuden avustuksia ei kohdenneta kaupunginosatapahtumiin, joiden pääsisältö on kulttuuripitoisessa esittävässä ohjelmassa ja joissa ei ole osallistumista ja vaikuttamista parantavien menetelmien kehittämistä ja kokeilua.

Oikaisuvaatimus tulee hylätä, koska ei ole esitetty laillisuus- eikä tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta viestintäjohtajan päätöstä olisi muutettava tai joiden johdosta päätös olisi kumottava.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Veli-Matti Hurtig, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 32627

veli-matti.hurtig(a)hel.fi

Liitteet

1

Pienavustuspäätös Vertsun Kohtaamo

2

Vertsun kohtaamon oikaisuvaatimus 13.12.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Viestintäosasto Viestintäjohtaja 08.12.2021 § 46

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566