Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2022

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/16

 

31.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 77

V 16.2.2022, Valtuutettu Minja Koskelan aloite lähetekäytäntöjen sujuvoittamisesta nuorisopsykiatriseen arvioon pääsemiseksi

HEL 2021-011260 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Koskelan ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Minja Koskelan aloite

2

Lausunto , HUS Psykiatria, 2.11.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Minja Koskela ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan lähetekäytäntöjen sujuvoittamista nuorisopsykiatriseen arvioon pääsemiseksi joko lääkärin tai psykologin lähetteellä.  

Terveydenhuoltolain tulkinta aloitteessa ehdotetulla tavalla ei ole mahdollinen. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa siitä, että kiireellisen ja lähetteeseen perustuvan hoidon tarpeen arviointi ja hoito järjestetään yhtenäisin lääketieteellisin perustein. Lääkärin tutkimukseen perustuva lähete tarvitaan, jotta henkilö voidaan ottaa sairaalaan kiireetöntä sairaanhoitoa varten. Lähetteeseen ei edellytetä sekä lääkärin että psykologin arviota. Sisäänottokriteerit ovat sosiaali- ja terveysministeriön kiireettömän hoidon perusteiden mukaisia.     

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Minja Koskelan aloite

2

Lausunto , HUS Psykiatria, 2.11.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala 15.12.2021

HEL 2021-011260 T 00 00 03

 

Kaupunginvaltuutettu Minja Koskela ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että nuorisopsykiatriseen arvioon pääsyä erikoissairaanhoitoon sujuvoitettaisiin siten, että lähetteen voisi tehdä lääkärin lisäksi myös psykologi ja että lähetettä varten ei jatkossa edellytettäisi useamman ammattilaisen arvioita, vaan joko lääkärin tai psykologin arvio riittäisi.

Aloitteen johdosta on saatu HUSin nuorisopsykiatrian linjajohtajan lausunto.

Terveydenhuoltolain 52 §:n 1. momentin mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa siitä, että sekä kiireellisen että lähetteeseen perustuvan hoidon tarpeen arviointi ja hoito järjestetään yhtenäisin lääketieteellisin tai hammaslääketieteellisin perustein. Henkilön ottaminen sairaalaan kiireetöntä sairaanhoitoa varten edellyttää lääkärin tai hammaslääkärin tutkimukseen perustuvaa lähetettä. HUS nuorisopsykiatria toteaa, ettei se voi lähteä tulkitsemaan terveydenhuoltolakia Helsingin kohdalla eri tavalla kuin muiden kuntien. Lisäksi lausunnossa todetaan, että lähetteeseen ei edellytetä sekä lääkärin että psykologin arviota. HUS noudattaa sisäänottokriteereissä STM:n kiireettömän hoidon perusteita.

Kuten aloitteessa tuodaan esille, on viime vuosina etenkin tyttöjen itseraportoidut ahdistus- ja masennusoireet lisääntyneet. Sen sijaan viitettä varsinaisten mielenterveydenhäiriöiden esiintyvyyden noususta ei ole. Vaikka selkeää näyttöä varsinaisten mielenterveyden häiriöiden noususta ei ole, on HUS nuorisopsykiatrialle saapuneiden lähetteiden määrä noussut 40 % viimeisen kymmenen vuoden aikana. Erikoissairaanhoitoon hyväksyttyjen lähetteiden määrä on noussut sen sijaan 13 %. Osa lähetteistä ei täytä HUS:in arvioimana erikoissairaanhoidon kriteerejä, joten ne on palautettu hoito-ohjeiden kanssa perusterveydenhuoltoon, johon lievien ja keskivaikeiden häiriöiden hoito ensisijaisesti kuuluu.

Lähetekäytännön muuttaminen aloitteen mukaiseksi voisi nopeuttaa lähetteen tekemistä, mutta koko hoitoprosessi ei merkittävästi nopeutuisi, koska se ei muuttaisi epäsuhtaa lähetemäärän ja nuorisopsykiatrisen kapasiteetin välillä ei muuttuisi.

Edellä mainituilla perusteilla sosiaali- ja terveystoimiala ei näe mahdolliseksi tai tarpeelliseksi  nuorisopsykiatrisen lähetekäytännön muuttamista aloitteessa esitetyillä tavoilla.

Lisätiedot

Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566