Helsingin kaupunki

Esityslista

45/2021

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/19

 

22.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 863

HEL 2021-006124 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

15.11.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas Rantasen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.10.2021 § 248

HEL 2021-006124 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin ja 13 muun valtuutetun perhemyönteisyyttä ja synnytyskokemusten parantamista koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Aloitteessa edellytetään, että Helsingin kaupunki ryhtyy toimiin lisätäkseen perhemyönteisyyttä ja parantaakseen synnytyskokemuksia HUSin synnytyssairaaloissa. Lisäksi aloitteessa edellytetään selvitettävän keinoja lisätä synnytyssairaaloiden sekä neuvoloiden ja perhekeskusten yhteistyötä.

Perhemyönteisyys sosiaali- ja terveystoimialalla

Vuoden 2021 kaupunkistrategian mukaisesti sosiaali- ja terveystoimiala on sitoutunut WHO:n vauva- ja perhemyönteisyysohjelmaan perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Vauva- ja perhemyönteisyysohjelman mukaisesti neuvoloiden toimintaa ja käytänteitä kehitetään huomioimaan yhä paremmin imeväisikäisten ravitsemukseen, varhaiseen vuorovaikutukseen ja vanhemmuuteen liittyviä osa-alueita. Ohjelmassa vahvistetaan monialaista yhteistyötä muun muassa ravitsemusterapian, suun terveydenhuollon ja lapsiperheiden kotipalvelun kanssa.

Perheitä valmennetaan vauvan tuloon sekä synnytykseen ryhmä- ja yksilötapaamisilla. Varhaisen vuorovaikutuksen sekä vanhemmuuden tukeminen ovat neuvolatyön keskeisiä periaatteita. Vauva- ja perhemyönteisyysohjelman tavoitteena on kehittää toimintatapoja edelleen. Tavoitteena ovat yhtenäiset ja näyttöön perustuvat käytännöt perheiden ohjaukseen ja opastamiseen. Neuvolan tarkoituksena on myös kehittää sähköisiä aineistoja palvelemaan perheitä vauvan hoitoon ja vanhemmuuteen liittyvissä asioissa.

Neuvoloiden perhevalmennus on monitoimijaisuuteen ja toiminnallisuuteen perustuvaa ryhmämuotoista toimintaa, jota tarjotaan etäyhteyksin ensimmäistä lastaan odottaville perheille. Perhevalmennuksen tarkoituksena on tarjota tietoa raskaudesta, synnytyksestä, vauvan hoidosta ja vanhemmuudesta. Verkkoperhevalmennuksessa perheet saavat myös tietoa vauvaperheille suunnatusta toiminnasta alueellaan. Leikkipuistot järjestävät vauvaperhetoimintaa neuvoloiden perhevalmennuksen jatkoksi.

Vauvaperhetoiminta on ryhmämuotoista avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa vauvaperheille. Vauvaperhetoiminnan sisällöt ovat varhainen vuorovaikutus, vauvan vuorokausirytmi ja vanhempana oleminen. Vauvaperhetoiminnassa perheille esitellään alueen avoimen varhaiskasvatuksen ja lapsiperheiden palveluita.

Neuvoloiden ja synnytyssairaaloiden välinen yhteistyö

Neuvoloilla sekä HUSilla on yhteisesti sovittuja käytäntöjä, kuten syli-valmennukset sekä sujuva kotiutuminen -hanke. Syli-valmennukset on suunnattu synnytystä jännittäville. Ne järjestetään sosiaali- ja terveystoimialan sekä HUSin yhteistyönä. Valmennukset toteutetaan koronapandemian aikana etäyhteyksin ja valmennuksia ohjaavat neuvolan terveydenhoitajat sekä synnytyssairaaloiden kätilöt. Sujuva kotiutuminen -hankkeen tarkoituksena on päivittää ja suunnitella yhteisiä käytäntöjä liittyen raskauden aikaiseen ohjaukseen sekä perheiden tukemiseen syntymän jälkeisten kahden viikon aikana. Perheiden tarpeet huomioidaan perhekohtaisesti.

Neuvolat ja HUS tekevät yhteistyötä riskiraskauksien seurantojen osalta. Synnytyksen jälkeiset kaksi viikkoa hoitovastuu on synnytyssairaalalla, jos sinä aikana ilmenee erityistä tuen tarvetta. Yhteinen tietojärjestelmä Apotti mahdollistaa paremmin tiedonkulun synnytyssairaaloiden ja neuvoloiden välillä. Apotin kautta neuvolat saavat muun muassa tiedon synnytyksestä aikaisempaa nopeammin.

Yhteenvetona sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimiala on sitoutunut WHO:n vauva- ja perhemyönteisyysohjelmaan perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa myös, että synnytyssairaaloiden ja neuvoloiden sekä perhekeskusten välillä tehdään yhteistyötä. Yhteistyötä vahvistetaan edelleen yhteistyöhankkeilla sekä säännöllisellä vuoropuhelulla, jotta synnytyssairaaloiden, neuvoloiden ja perhekeskusten välinen yhteydenpito lisääntyy ja perheistä voidaan huolehtia entistä kokonaisvaltaisemmin perheen herkässä vaiheessa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistetään sosiaali- ja terveystoimialalla moniammatillisella yhteistyöllä. Perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisellä ehkäistään vanhempien mielenterveyden ongelmia sekä perheiden syrjäytymistä. Hyvän ravitsemuksen ja imetyksen tukemisen kautta ehkäistään kansantauteja. Perhemyönteisyyden ja synnytyskokemusten parantamiseen liittyvät toimet kohdistuvat laajasti lapsiperheisiin ja lisäävät peruspalvelujen tasapuolista laatua.”

Käsittely

26.10.2021 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa kutsuttua asiantuntijaa, eikä tämä siitä syystä osallistunut kokoukseen.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Oula Silvennoinen: Ehdotan lausunnon hyväksymistä lisättynä täydennyksellä lausunnon ensimmäisen kappaleen tekstiin:

"Helsingin uuteen kaupunkistrategiaan on kirjattu tavoite tehdä Helsingistä 'paras kaupunki perustaa perhe: kehitämme raskauteen ja synnytykseen liittyviä palveluita perheitä kuunnellen sekä tarjoamme vauvaperheille varhaista matalan kynnyksen tukea esimerkiksi kotipalveluina.'

Sen mukaisesti lautakunta edellyttää, että Helsinki ryhtyy selvittämään laajasti perheiden kokemuksia ja laatii tulosten pohjalta yhdessä HUSin kanssa toimenpideohjelman. Ohjelman avulla parannetaan odottajien ja synnyttäjien kokemusta, kavennetaan synnytyssairaalan ja äitiysneuvolan välistä kuilua ja huomioidaan perhekeskeisyys kaikessa toiminnassa. Mahdollisia keinoja voivat olla kätilöiden tuominen äitiysneuvolaan, 'kysy kätilöltä' -toiminnan laajentaminen ja synnytyssairaalaan tutustumisen kehittäminen mahdollisuuksien mukaan paikan päällä."

Kannattaja: jäsen Samuel Adouchief

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Oula Silvennoinen)

Jaa-äänet: 8
Pentti Arajärvi, Maaret Castrén, Laura Korpinen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Mikko Paunio, Daniel Sazonov, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 4
Samuel Adouchief, Ahto Apajalahti, Björn Månsson, Oula Silvennoinen

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Minna Lindgren

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 4 (poissa 1).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

05.10.2021 Pöydälle

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303

viivi.vaananen(a)hel.fi

Kirsi Otronen, ylihoitaja, puhelin: 310 53107

kirsi.otronen(a)hel.fi