Helsingin kaupunki

Esityslista

45/2021

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/14

 

22.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 05.10.2021 § 535

HEL 2018-007521 T 10 01 01 00

Petaksentie 4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr:lle (Y-tunnus 2901555-6) perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun varataan Oulunkylästä kaavatontti vapaarahoitteisten omistusasuntojen suunnittelua varten seuraavasti:

        Varausalue on liitekartan 1 mukainen ja sisältää kaavatontin (AK) 28226/30 (pinta-ala 1785 m², rakennusoikeus 1620+90 k-m²), sijaintikartta liite 2. 

        Varaus on voimassa 31.12.2022 saakka.

        Varauksessa noudatetaan liitteen 3 mukaisia erityisiä varausehtoja ja liitteen 4 mukaisia yleisiä varausehtoja sekä liitteen 5 mukaista ohjetta "kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadettavat puut (25.5.2018)".

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Pirjo-Liina Koivusaari, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 38800

pirjo-liina.koivusaari(a)hel.fi