Helsingin kaupunki

Esityslista

39/2021

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/4

 

11.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 719

HEL 2021-002856 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

04.10.2021 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Elisa Gebhard: Pyydän viikoksi pöydälle

Kannattaja: Nasima Razmyar

Vastaehdotus:
Minja Koskela: "Helsinki aloittaa lyhennetyn työajan kokeilun valmistelun. Kaupunki kartoittaa kansainvälisiä ja erityisesti pohjoismaisia esimerkkejä kunnallistasolla toteutetuista lyhennetyn työajan kokeiluista. Kansainväliseen kokemukseen nojaten kaupunki tuottaa arvion siitä, miten ja millä toimialoilla, missä palveluissa ja missä työyhteisöissä lyhennettyä työaikaa olisi tuloksellisinta kokeilla työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi. Valmistelun tuloksena tuotetaan konkreettinen esitys lyhennetyn työajan kokeilusta. Valmistelu tehdään yhdessä henkilöstöosaston ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Kokeiluun ryhtymisestä tehdään valmistelun jälkeen ja selkeään suunnitelmaan pohjaten vielä erillinen poliittinen päätös.”

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Pyydän viikoksi pöydälle

Jaa-äänet: 7
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle äänin 8 -7.

27.09.2021 Pöydälle

20.09.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen(a)hel.fi