Helsingin kaupunki

Esityslista

38/2021

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/7

 

4.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.09.2021 § 708

HEL 2021-009960 T 00 01 01

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

30.09.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Markus Kühn, strategiajohtaja, puhelin: 310 15281

markus.kuhn(a)hel.fi