Helsingin kaupunki

Esityslista

38/2021

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

4.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 684

HEL 2021-003496 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

27.09.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Koskelan ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 07.09.2021 § 425

HEL 2021-003496 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala näkee lähialueen asukkaille saavutettavissa olevien kierrätyspisteiden olemassa olon tärkeäksi, niin ympäristön kuin asukkaiden näkökulmasta. Kaupunkiympäristölautakunta on velvoittanut Tapanilan asemanseudun eteläosan asemakaavaehdotuksen käsittelyn yhteydessä kaupunkiympäristön toimialan etsimään Tapanilan alueelta paikan kierrätyspisteelle syyskuuhun 2021 mennessä, ja uusi paikka kierrätyspisteelle on löytynyt Hiidenportin pysäköintialueelta.

Tapanilan kierrätyspisteelle on etsitty paikkaa kauan Pakkauskierrätys Ringin ja kaupungin yhteistyönä. Pientalovaltaisessa ja tiiviissä Tapanilassa sopivia paikkoja on ollut vaikea löytää, sillä paikan tulee täyttää useat vaatimukset liittyen liikennejärjestelyihin, turvallisuuteen, toiminnan tilatarpeisiin, maanomistukseen sekä asuinkiinteistöille mahdollisesti aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen. Aluekierrätyspisteiden rakentaminen edellyttää toimenpideluvan hakemista rakennusvalvontapalvelusta. Osa aiemmin soveltuviksi havaituista kohteista on edennyt hakemusvaiheeseen, mutta prosessiin liittyvässä kuulemisessa naapurusto on vastustanut hankkeita, ja tämän johdosta lupahakemukset on vedetty pois käsittelystä. Kuulemisaikana annetut vastustavat kannanotot ennakoivat yleensä sitä, että myönnetystä luvasta tehdään oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus johtaa mahdollisesti pitkäkestoiseenkin prosessiin, jonka lopputulos ei ole ennalta tiedettävissä, mikä on haasteellista hakijan kannalta. Tavoitteellista on saavuttaa tilanne, jonka naapurit kokevat hyväksyttäväksi. Tästä syystä poistuneille astioille ei kaikkien yhteisestä tahtotilasta huolimatta oltu aiemmin löydetty kaikkia osapuolia tyydyttävää korvaavaa sijaintia.

Nyt uusi, kaikki reunaehdot täyttävä sijainti on löytynyt tarkan etsinnän tuloksena Hiidenportin pysäköintialueelta, joka sijaitsee Hiidenportin ja Malmin kauppatien kulmauksessa. Toimenpideluvan lupaprosessi on vielä käynnissä rakennusvalvontapalvelussa, joten sopimusta kyseiselle sijainnille ei ole vielä saatu varmistettua. Kuitenkin lupaprosessiin liittyvä asukkaiden kuuleminen on juuri laitettu vireille. Koska kierrätyspisteen lähiympäristössä ei ole asuinrakennuksia, on oletettavaa, ettei pisteen sijoittaminen kohtaa vastustusta. Jos kuulemisessa ei ilmene perusteltua vastustusta, lupa kierrätyspisteen sijoittamiseksi tullaan myöntämään rakennusvalvontapalvelussa todennäköisesti syyskuun aikana. Pakkauskierrätys Rinki tulee sijoittamaan tämän jälkeen kierrätysastiat alueelle, astiat saadaan tuotua Ringin arvion mukaan muutamassa päivässä luvan myöntämisen jälkeen.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Johanna Himberg, maisema-arkkitehti: 310 21806

johanna.himberg(a)hel.fi

Pia-Liisa Orrenmaa, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 26419

pia-liisa.orrenmaa(a)hel.fi

Laura Kankaanpää, liikenneinsinööri, puhelin: 310 35131

laura.kankaanpaa(a)hel.fi