Helsingin kaupunki

Esityslista

38/2021

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

4.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 681

HEL 2021-002234 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

27.09.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321

tuomo.makinen(a)hel.fi