Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

29/2021

1 (8)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/3

 

09.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 550

V 25.8.2021 Kontulan pelastusaseman asemakaavan muuttaminen (nro 12666)

HEL 2019-012063 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin 47165 tontin 10 sekä puisto-, lähivirkistys- ja katualueiden asemakaavan muutoksen 18.5.2021 päivätyn piirustuksen 12666 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12666 kartta, päivätty 18.5.2021

2

Asemakaavan muutoksen nro 12666 selostus, päivätty 18.5.2021, päivitetty Kylk:n 18.5.2021 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 4.11.2020, täydennetty 18.5.2021

4

Osa päätöshistoriaa

5

Liikennesuunnitelma (piir.nro 7108)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helen Oy

Esitysteksti

Helen Sähköverkko Oy

Esitysteksti

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee teollisuusrakennusten korttelialueen osaa ja siihen liittyviä puisto- ja katualueita, jotka sijaitsevat Kontulan ja Kurkimäen alueilla. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden pelastusaseman ja sitä palvelevan katuyhteyden rakentamisen. Pelastusaseman tarvitsemat autopaikat on mahdollista sijoittaa tontille.

Tavoitteena on korttelin täydennysrakentaminen uudella pelastusasemalla, joka täydentää Helsingin itäisten osien pelastusverkostoa.

Uutta yleisten rakennusten kerrosalaa on 2 495 k-m2. Tontin tehokkuusluku on e=0,75. Työpaikkoja tulee alueelle lisää noin 10 kpl.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 7108), jonka mukaan pelastusasemaa palvelemaan rakennetaan uusi tonttikatu. Samalla parannetaan Porttitien risteyksen jalankulun ja pyöräilyn reittejä. Liittyminen Karpalopuiston raitistoon joudutaan uusimaan, koska pelastusasemalle johtava tonttikatu rakennetaan osittain nykyisen reittien päälle.

Kaavaratkaisun toteuttamisella pelastusturvallisuus lähialueilla ja koko Helsingissä paranee.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on toimitila-aluetta. Kaavaratkaisu on yleiskaavan mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Rakentamaton tontti sijaitsee metroradan vieressä Kontulan kerrostaloalueen etelälaidalla. Kontulantien yhteydessä sijaitsevat tuotantorakennukset ovat pääosin 1980-luvulla valmistuneita ja niissä on kaksi tai kolme kerrosta. Ne sijaitsevat kaupungin omistamalla maalla.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1963–1987. Tontti on osa teollisuusrakennusten korttelialuetta (TT).

Helsingin kaupunki omistaa tontin sekä katu- ja puistoalueet. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia (10/2020, alv. 0) seuraavasti:

Kadut ja liikennealueet

0,3 milj. euroa

Puistot

0,1 milj. euroa

Johtosiirrot

0,05 milj. euroa

Yhteensä

0,45 milj. euroa

 

Katu- ja liikennealuekustannukset sisältävät uutta pelastusasemaa varten rakennettavan uuden tonttikadun, tarvittavat uudet kaistajärjestelyt, kevyen liikenteen väylien muutostoimenpiteet sekä joukkoliikenteen pysäkkitilan kunnostamisen.

Puistokustannukset koostuvat Karpalopuistoon tehtävistä töistä.

Johtosiirrot koostuvat yksityisen telejohdon uudelleen rakentamisen kustannuksista.

Kaavaratkaisu parantaa alueen turvallisuutta ja nostaa alueen arvoa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien tahojen kanssa: Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin Satama, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo.

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat käytössä olevien vesijohtojen ja viemäreiden huomioimiseen alueen suunnittelussa, uuden vesihuollon ja johtosiirtojen tarpeen selvittämiseen sekä riittävien vesihuollon putkien, laitteiden ja rakenteiden tilavarauksien huomioon ottamiseen. Vesihuoltolinjat tulee pääsääntöisesti sijoittaa yleisille alueille. Alustava vesihuollon yleissuunnitelma kustannusarvioineen tulee laatia kaavoituksen yhteydessä ja esittää kaavaselostuksen osana.

HSL:llä ja kaupunginmuseolla ei ollut lausuttavaa.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Mielipiteet

Kirjallisia mielipiteitä ei saatu.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 4.11.– 3.12.2020, mistä ilmoitettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus. Muistutuksessa esitettiin, että pelastusaseman lasitusten lintuystävällisyyteen on kiinnitettävä huomiota.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: 

        Helen Oy

        Helen Sähköverkko Oy

        HSY

        kaupunginmuseo

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat kaukolämmön runkolinjaan ja vesihuoltolinjojen johtokujiin. Lisäksi HSL ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12666 kartta, päivätty 18.5.2021

2

Asemakaavan muutoksen nro 12666 selostus, päivätty 18.5.2021, päivitetty Kylk:n 18.5.2021 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 4.11.2020, täydennetty 18.5.2021

4

Osa päätöshistoriaa

5

Liikennesuunnitelma (piir.nro 7108)

Oheismateriaali

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Muistutus

4

Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helen Oy

Esitysteksti

Helen Sähköverkko Oy

Esitysteksti

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 5

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Kaupunginmuseo

Asemakaavoitus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 18.05.2021 § 265

HEL 2019-012063 T 10 03 03

Hankenumero 1501_17, 2796

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        18.5.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12666 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin 47165 tonttia 10 sekä puisto-, lähivirkistys- ja katualueita.

Lisäksi lautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Laura Viljakainen, arkkitehti (asemaakaavoitus), puhelin: 310 37243

laura.viljakainen(a)hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri (liikenne), puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi

Milja Halmkrona, maisema-arkkitehti (maisemasuunnittelu), puhelin: 31026323

milja.halmkrona(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 12.04.2021 § 16

HEL 2019-012063 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12666 pohjakartan kaupunginosassa 47 Mellunkylä.
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12666
Kaupunginosa: 47 Mellunkylä
Kartoituksen työnumero: 19/2020
Pohjakartta valmistunut: 30.3.2021
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 10.09.2020 § 43

Lisätiedot

Antti Soljanto, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 310 22065

antti.soljanto(a)hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

 

Nimistötoimikunta 03.06.2020 § 26

HEL 2019-012063 T 10 03 03

 

Arkkitehti Laura Viljakainen esitteli.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavan uuden nimen:

 

Vesipääskynkuja–Simsnäppsgränden

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (suolinnut). Vesipääsky (Phalaropus lobatus) on kurppien heimoon kuuluva pohjoisten alueiden kahlaaja.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566