Helsingin kaupunki

Esityslista

29/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

9.8.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala 26.7.2021

HEL 2021-007004 T 00 01 06

 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista työvoima- ja yrityspalveluista annettua lakia (916/2012), työttömyysturvalakia (1290/2002), työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia (1269/2020), kotoutumisen edistämisestä annettua lakia (1386/2010), työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia (1369/2014) ja kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia (189/2001).

Esitys liittyy hallituksen ohjelmaan sisältyvään tavoitteeseen uudistaa työttömien palveluita sekä kohtuullistaa työttömyysturvan seuraamusjärjestelmää niin, että työnhakijoiden oikeudet ja velvollisuudet ovat tasapainossa. Esityksen tavoitteena on parantaa työllisyyttä 9 500 työllisellä.

Sosiaali- ja terveystoimiala antaa seuraavan lausunnon hallituksen esityksestä työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi:

Kuntoutukseen osallistuvan työnhakuvelvollisuus ja työnhakuvelvollisuuden asettamatta jättäminen

Lakiesityksessä todetaan, että mikäli kuntoutuksen kesto olisi yli kuukauden, asetettaisiin työnhakuvelvollisuus vasta kuukautta ennen kuntoutuksen arvioitua päättymistä. Kuntoutuksen ollessa sosiaali- ja / tai terveyspalvelun (mm. sosiaalinen kuntoutus, kuntouttava työtoiminta, sosiaalihuoltolain mukainen vammaisten henkilöiden työtoiminta ja työllistymistä tukeva toiminta) tavoitteena on mm. vahvistaa työttömän henkilön työ- ja toimintakykyä, arjenhallintaa, ehkäistä syrjäytymistä sekä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia henkilön terveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Jatkuva velvoittava työnhaku kuntoutuksen aikana voi lisätä ja tuottaa kuntoutujalle tarpeetonta stressiä ja siten pitkittää kuntoutumista tai heikentää kuntoutumiseen sitoutumista.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala katsoo, että esitystä työnhakuvelvollisuuden asettamisen ajankohdasta yli kuukauden kestävän kuntoutuksen osalta vasta lähelle kuntoutuksen arvioitua päättymisajankohtaa (n. kuukausi ennen arvioitua päättymistä) voidaan pitää tarkoituksenmukaisena. Samoin myös työnhakuvelvoitteen asettamatta jättämistä voidaan pitää perusteltuna niiden henkilöiden osalta, joilla työttömyys on pitkittynyttä ja henkilöillä on monialaisten palveluiden tarve. Kuntoutuksen määrittelyn osalta on huomioitavaa, että kuntoutus kattaa sosiaalisen, ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen sekä se, että työhön kuntouttavina palveluina tunnistetaan sosiaalipalveluista paitsi kuntouttava työtoiminta, myös sosiaalihuoltolain mukainen vammaisten henkilöiden työtoiminta sekä tarkoituksenmukaisiksi arvioidut muut sosiaalisen kuntoutuksen muodot.

Ulkomaalaisten kotoutujien osalta keskeistä olisi turvata sujuva, yksilön lähtötason huomioon ottava suomen kielen oppimisen polku jokaiselle kotoutujalle. Ilman suomen kielen taitoa tai luku- ja kirjoitustaitoa työllistyminen ei ole realistista maahanmuuttajille. Myös asiakkaiden mahdollinen traumatausta voi heikentää asiakkaan toimintakykyä ja edellytyksiä koulutukseen tai työelämään kotoutumisen alkuvaiheessa.

Lakiehdotus mahdollistaa kotoutuja- asiakkaan osalta monialaisen ja moniammatillisen palvelutarpeen kartoituksen, jossa voidaan huomioida työllistymistoimien lisäksi myös mahdolliset tarpeet esimerkiksi sosiaali-ja terveyspalveluiden osalta. Tämä nopeuttaa kotoutumispolulle siirtymistä ja edistää nopeampaa työllistymistä. Tehokas palvelutarpeen kartoitus alussa vähentää tarvetta yksittäisten palveluiden omille kartoituksille myöhemmin ja vapauttaa resursseja palveluiden tuottamiseen moninkertaisten palvelutarpeen arviointien sijaan.

Kuntouttava työtoiminta aktivointisuunnitelmassa

Voimassaolevan lainsäädännön mukaan aktivointisuunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa. Lakiesityksen mukaan aktivointisuunnitelma tulisi tarkistaa vähintään kolmen kuukauden välein. Aktivointisuunnitelma laaditaan kolmikantana TE-palveluiden, kunnan ja työnhakijana olevan asiakkaan kesken. Helsingissä kunnan työntekijä on joko Helsingin työllisyyspalveluiden asiantuntija tai sosiaali- ja terveystoimen sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja. Sosiaali- ja terveystoimen sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan ollessa mukana aktivointisuunnitelman laatimisessa, on asiakkaalle soveltuvin palvelu tavallisesti kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus tai muu sosiaalipalvelu.

Myös kotoutujille tulisi mahdollistaa pääsy kuntouttavaan työtoimintaan. Nykyisellään säädökset eivät tätä mahdollista. Kuntouttavan työtoiminnan ja kielenopetuksen yhdistäminen sopisi monille kotoutujille, joilla toimintakyky on jostain syystä alentunut.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimi katsoo, että lakimuutos aktivointisuunnitelman systemaattisista määräaikaistarkistuksista lisäisi kohtuuttomasti Helsingin sosiaali- ja terveystoimen aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työmäärää. Aktivointisuunnitelman tarkistusta kolmen kuukauden välein ei myöskään voida pitää tarkoituksenmukaisena kaikkien kuntoutuvien asiakkaiden näkökulmasta, vaan aktivointisuunnitelmaa, kuten muitakin asiakkaan saamia palveluita tulee tarkistaa asiakkaan tarpeista ja yksilöllisestä tilanteesta lähtien. Esimerkiksi kuntouttavasta työtoiminnasta tai sen jatkosta päätettäessä asiakkaan tilanne arvioidaan aina yksilöllisesti, jolloin tarvittaessa päivitetään myös aktivointisuunnitelma. Näin ollen asiakkaan omatyöntekijä yhdessä asiakkaan ja palvelua tuottavan tahon kanssa arvioi aktivointisuunnitelman päivitystarpeen. Mikäli aktivointisuunnitelman päivittämisen määräaika on tarpeen asettaa myös kuntouttavassa työtoiminnassa tai muussa kuntouttavassa sosiaalipalvelussa oleville, on päivitys kuuden kuukauden välein ja / tai tarvittaessa tarkoituksenmukaisempi kuin kolmen kuukauden välein.

Muistutuksen antaminen

Työttömyysturva- ja työvoimapoliittiset asiatekstit ovat usein asiakkaille vaikeasti ymmärrettävää byrokratiakieltä. Tämän johdosta voi asiakkaalta tulla tahattomia työttömyysturvaan vaikuttavia laiminlyöntejä. On hyvä, että muistutus annetaan ensin ja työnhakijan työvoimapoliittista menettelyn moitittavuutta arvioitaisiin vasta sen jälkeen, jos menettely toistuu. Näin muistutus toimii myös neuvontana ja varoituksena, miten tulisi jatkossa toimia, ettei työnhakija menettäisi työttömyysturvaansa.

Lisätiedot

Henna Niiranen, aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 62843

henna.niiranen(a)hel.fi

Heli Härkönen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 46992

heli.harkonen(a)hel.fi