Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2021

1 (6)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

07.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 430

V 23.6.2021 Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen

HEL 2021-002358 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia 1.8.2021 lukien seuraavasti:

Kaupungin toimielinten palkkiot

Kaupunginvaltuusto

        kokouspalkkio: 545 euroa (puheenjohtaja), 410 euroa (varapuheenjohtajat, jäsenet)

        Vuosipalkkio: 11 420 euroa (puheenjohtaja), 9 600 euroa (varapuheenjohtajat)

Kaupunginhallitus

        Kokouspalkkio: 340 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, jäsenet)

        Vuosipalkkio: 9 600 euroa (varapuheenjohtajat, jäsenet)

        Osallistumisesta kaupunginhallituksen kokoukseen kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan palkkiona 340 euroa.

Konsernijaosto

        Kokouspalkkio: 240 euroa (puheenjohtaja), 170 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

        Vuosipalkkio: 7 610 euroa (puheenjohtaja), 3 800 euroa (varapuheenjohtaja)

Elinkeinojaosto

        Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet)

        Vuosipalkkio: 3 800 euroa (varapuheenjohtaja)

Osallistumisesta kaupunginhallituksen jaostojen kokouksiin kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan palkkiona 170 euroa.

Tarkastuslautakunta

        Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

        Vuosipalkkio: 7 610 euroa (puheenjohtaja), 3 800 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Toimialalautakunnat

        Kokouspalkkio: 270 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet)

        Vuosipalkkio: 3 800 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Toimialalautakuntien jaostot

        Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

        Vuosipalkkio: 4 780 euroa (puheenjohtaja), 2 390 euroa (varapuheenjohtaja)

Pelastuslautakunta

        Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

        Vuosipalkkio: 4 780 euroa (puheenjohtaja), 2 390 euroa (varapuheenjohtaja)

Liikelaitosten johtokunnat

        Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

        Vuosipalkkio: 4 780 euroa (puheenjohtaja), 2 390 euroa (varapuheenjohtaja)

Koulujen ja lukioiden johtokunnat

        Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Toimivaltaisen toimielimen asettamat toimielimet

        Toimivaltaisen toimielimen asettaman toimikunnan, neuvottelukunnan, vaikuttamistoimielimen tai muun vastaavan kokouspalkkio, jos asettamispäätöksessä todetaan tätä päätöstä sovellettavan: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa

Valtuustoryhmien puheenjohtajat

        Vuosipalkkio: 3 800 euroa

Muut palkkiot ja rajoitukset

        Luottamushenkilölle maksetaan vuosipalkkiona korkeintaan 11 420 € tämän toimiessa useammassa vuosipalkkioon oikeuttavassa luottamustoimessa.

Lisätään kolmannen luvun loppuun seuraava lause:

Päätoimiset luottamushenkilöt eivät ole oikeutettuja vuosipalkkioon.

Vaaleihin liittyvät palkkiot

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä, vaalimateriaalin kuljetuksesta kaupungin alueella, vaaleihin liittyvästä valmistelutyöstä ja vähäisestä oman matkapuhelimen käytöstä:

        Kokonaispalkkio: 380 euroa (puheenjohtaja), 310 euroa (varapuheenjohtaja), 260 euroa  (jäsen), 340 euroa (kotiäänestyksen vaalitoimitsija)

Keskusvaalilautakunnan kokouksista maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot:

        Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Palkkiot muista toimielimistä

Maankäytön, asumisen ja liikenteen neuvottelukunnan, pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmän, Helsingin seudun yhteistyökokouksen sekä toimielimen päätökseen perustuvan alueellisen ohjaus-, seuranta- tai muun vastaavan ryhmän kokouksista maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot:

        Kokouspalkkio: 440 euroa (puheenjohtaja), 340 euroa (jäsen)

Pääkaupunkiseudun koordinaatioyhteistyöryhmän puheenjohtajana ja jäsenenä toimivalle, muulle kuin päätoimiselle, luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi kokousten ulkopuolella suoritetusta työstä ja muista tehtävistä seuraavan suuruiset vuosipalkkiot: 

        Vuosipalkkio: 5 700 euroa (puheenjohtaja), 3 800 euroa (jäsen)

Kokouspalkkion korottaminen ja puolittaminen

Luvun ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Yli 3 tuntia kestävältä kokoukselta kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna silloin, jos henkilön läsnäolo kokouksessa on kestänyt yli 3 tuntia.

Kulukorvaukset

Luvun ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kulukorvauksia maksetaan tehtävästä aiheutuvia kustannuksia varten ilman tilivelvollisuutta, päätoimisia luottamushenkilöitä lukuun ottamatta, kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle 3 480 euroa vuodessa, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille, konsernijaoston puheenjohtajalle sekä konsernijaoston ja elinkeinojaoston varapuheenjohtajille kullekin 1 750 euroa vuodessa.

Ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

Luvun toiseksi viimeiseksi kappaleeksi lisätään lause:

Lastenhoidon korvausta ei makseta päätoimisille luottamushenkilöille.

Esittelijän perustelut

Kaupungin toimielinten palkkiot, vaaleihin liittyvät palkkiot ja palkkiot muista toimielimistä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet 17.5.2017, 238 §.
Kaupunginvaltuusto täydensi päätöstään 13.9.2017 § 314 toimivaltaisen toimielimen asettaman toimikunnan, neuvottelukunnan, vaikuttajatoimielimen tai muun vastaavan työryhmän kokouksista maksettavilla palkkioilla. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi 19.6.2019 211 § toimialalautakuntien jaostojen, pelastuslautakunnan, liikelaitosten johtokuntien sekä koulujen ja lukioiden johtokuntien kokousten palkkioista sekä vaaleihin liittyvistä palkkioista.

Luottamushenkilöiden palkkioiden korotusten perusteena on käytetty julkisen sektorin ansiotasoindeksin nousua, joka on tarkasteluvälillä 2017 ja 2020 ollut noin 6 - 7 %. Ansiotasoindeksi mittaa kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä. Ehdotetut korotukset vastaavat korotuksen suuruudelta edellä mainittua. Palkkioluokittain tarkasteltuna korotusten suuruus on keskimäärin 6,6 %.

Lisäksi on tarpeen lisätä Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet -sääntöön ensimmäisen luvun Muut palkkiot ja rajoitukset -alaluvun kolmannen kappaleen viimeiseksi lauseeksi hallintosäännön 31 luvun 2 §:n 2 momentissa mainittu rajoitus siitä, että päätoimiset luottamushenkilöt eivät ole oikeutettuja vuosipalkkioon.

Kokouspalkkioiden korottaminen ja puolittaminen

Luvun ensimmäisen kappaleen sanamuotoa on tarpeen täsmentää niin, että henkilölle maksetaan yli 3 tuntia kestävältä kokoukselta kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna vain, jos henkilön läsnäolo kokouksessa kestää yli 3 tuntia.  Palkkioiden korottamiskäytäntöä on sovellettu aina niin, kuten sanamuotoa esitetään muutettavaksi.

Kulukorvaukset

Luvun ensimmäistä kappaletta on tarpeen täsmentää niin, että kulukorvauksia ei makseta päätoimisille luottamushenkilöille, kuten hallintosäännön 31 luvun 3 §:ssä todetaan.

Ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

Luvun toiseksi viimeiseksi kappaleeksi lisätään toteamus, että lastenhoidosta aiheutuneita kustannuksia ei makseta päätoimisille luottamushenkilöille, kuten hallintosäännön 31 luvun 5 §:ssä todetaan.

Toimivalta

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Hallintosäännön 31 luvussa määrätään kuntalain edellyttämistä luottamushenkilöille maksettavista taloudellisista etuuksista ja korvauksista. Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää perusteiden lisäksi myös palkkioista ja korvausten suuruudesta ja rajoituksista.

Ehdotetut uudet taloudelliset etuudet ovat liitteenä 1.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Toimialat, liikelaitokset ja virastot

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 31.03.2021 § 72

Kaupunginhallitus 15.03.2021 § 184

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566