Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2021

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/23

 

10.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 369

Försäljning av aktier i Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab till Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f.

HEL 2020-010125 T 00 01 05

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade sälja 76 aktier i Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab till Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f. Beslutet är villkorligt tills alla andra aktieägare i Prakticum har gjort motsvarande aktieaffärer med anknytning till överföringen av Inveons utbildningsverksamhet.

Stadsstyrelsen uppmanade samtidigt stadskansliets rättstjänst och ekonomi- och planeringsavdelning att vidta de åtgärder som hänför sig till överföringen av aktierna och bemyndigade rättstjänsten att underteckna det bifogade aktieköpebrevet och att vid behöv göra smärre ändringar i detta.

Behandling

Jäviga: Marcus Rantala

Jävsgrund: samfundsjäv (förvaltningslagen 28.1 § 5 punkten)

Föredragande

kanslichef

Sami Sarvilinna

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Köpebrev

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Prakticum

Förslagstext

De övriga aktieägarna

Förslagstext
Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Prakticums innehav

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab är ett aktiebolag som driver det svenskspråkiga yrkesinstitutet Prakticum. Bolagets ägare består av Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Borgå och Lovisa städer, Kyrkslätts, Sibbo och Lappträsk kommuner samt Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f. och Sydkustens landskapsförbund r.f. Helsingfors stad äger för tillfället 19 procent av bolagets aktier (380 aktier).

Överföring av Inveons utbildningsverksamhet till Prakticum

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab och Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland upprättade 11.1.2019 ett överlåtelseavtal om överföring av Inveons utbildningsverksamhet till Prakticum. Inveon var en samkommun som verkade i Östra Nyland och erbjöd svenskspråkig utbildning på andra stadiet i Borgå, Sibbo, Lovisa, Lappträsk och Mörskom. Fusionen av läroanstalterna trädde i kraft vid ingången av 2020.

Enligt överlåtelseavtalet emitterar Prakticum 400 nya aktier genom en riktad emission till kommunerna som ingår i Inveon. Mellan de gamla aktieägarna i Prakticum görs det dessutom behövliga aktieaffärer så att ägarandelarna förblir jämna mellan den privata och den offentliga sektorns ägare. Helsingfors stad säljer i enlighet med överlåtelseavtalet 76 aktier till Folkhälsan.

Bolagsstämman beslutade 11.6.2019 om en riktad emission i enlighet med villkoren i överlåtelseavtalet. Av de 400 nya emitterade aktierna tecknades ändå bara 210. Villkoren för den riktade emissionen fullbordades således inte och emissionen förföll. Mörskom meddelade att kommunen inte kommer att teckna aktier i Prakticum.

Ägarandelar diskuterades aktieägare emellan under hösten 2019 och våren 2020. Bolagsstämman fattade ett nytt beslut om en riktad emission 24.6.2020. Det emitterades 380 nya aktier, och av dem tecknade Borgå 215, Lovisa 145, Lappträsk 10 och Folkhälsan 10 aktier i enlighet med förhandlingarna.

När de nya aktierna har tecknats och de överenskomna aktieaffärerna gjorts mellan de gamla aktieägarna, fördelar sig ägandeförhållandena så här:

Ägare

Ägarandel (%)

Antal aktier

 

 

 

Folkhälsan

45

1070

Helsingfors

12,8

304

Borgå

9

215

Esbo

8,1

192

Lovisa

6,1

145

Sydkustens landskapsförbund

5

120

Vanda

4,7

112

Sibbo

4,2

100

Kyrkslätt

3,4

80

Grankulla

1,3

32

Lappträsk

0,4

10

 

 

Prakticums aktieägaravtal

Efter aktieemissionen förhandlade de nya och gamla ägarna fram ett aktieägaravtal för Prakticum, som stadsstyrelsens koncernsektion godkände 18.1.2021, § 4. Med aktieägaravtalet kompletterades bolagsordningen, och enligt avtalet är det bl.a. möjligt att höja aktiekapitalet endast så att fördelningen mellan privata och offentliga ägarparter hålls jämn.

Fördelningen av styrelseplatserna i bolaget ingick också i aktieägaravtalet. Helsingfors har också i fortsättningen en plats, trots att ägarandelen minskar i och med försäljningen av aktier. Styrelsens ordförandepost hör till Folkhälsan, som är den största ägaren i bolaget.

Beredning av ärendet och befogenhet gällande försäljning av aktier

Ärendet är berett i samarbete mellan stadskansliets rättstjänst och koncernstyrning samt fostrans- och utbildningssektorn.

Enligt 8 kap. 1 § i förvaltningsstadgan hör förvärv eller överlåtelse av aktier till stadsstyrelsens befogenheter.

Föredragande

kanslichef

Sami Sarvilinna

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Köpebrev

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Prakticum

Förslagstext

De övriga aktieägarna

Förslagstext
Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutshistoria

Stadsstyrelsens koncernsektion 18.01.2021 § 4

HEL 2020-010125 T 00 01 05

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion godkände aktieägaravtalet för Yrkesinstitutet Prakticum, som drivs av Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, enligt utkastet som finns som bilaga. Beslutet är villkorligt tills varje aktieägare för sin del har godkänt aktieägaravtalet.

Koncernsektionen berättigade samtidigt stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning att underteckna aktieägaravtalet samt att vid behov göra mindre ändringar i avtalet.

Föredragande

kanslichef

Sami Sarvilinna

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566