Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/13

 

10.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 359

Kaupunkistrategian 2017–2021 toteutumisen arviointi

HEL 2021-004974 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupunkistrategian Maailman toimivin kaupunki 2017–2021 toteutumisen arvioinnin.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Sanna-Mari Jäntti, yhteysjohtaja, puhelin: 310 20015

sanna-mari.jantti(a)hel.fi

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Strategian yhteenvetomuistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 27.9.2017 kaupunkistrategiasta 2017–2021. Kaupunginvaltuuston kaupunkistrategiapäätöksen mukaisesti valtuustokauden strategian toteuttamista on arvioitu ja seurattu osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa. Strategiapäätöksen mukaisesti valtuustokauden puolivälissä tehtiin etenemisen tarkastelu. Tarkastelu tehtiin valtuustoseminaarissa 13.–14.6.2019 ja kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunkistrategian valtuustokauden puolivälin arvioinnin 20.1.2020.

Kaupunginvaltuusto arvioi seminaarissaan 4.–5.2.2021 valtuustokauden 2017–2021 kaupunkistrategian toteutumista, oppeja ja vaikuttavuutta. Valtuustoseminaariin koottiin laaja aineisto strategian toteutumisesta ja opeista. Aineiston on saatavilla kaupungin internet-sivuilla: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/           kaupunginvaltuusto/valtuustoseminaari-helmikuu-2021

Tämän aineiston ja alkuvuoden 2021 täydentyneiden tietojen pohjalta on koottu liitteen yhteenveto kaupunkistrategian toteutumisesta. Arviointi perustuu olemassa olevaan tietoon ja tehtyihin arviointeihin:

        Kaupunginhallituksen vuosina 2018 ja 2019 päättämä strategiamittaristo.

        Valtuustoseminaaria varten koostetut esitykset toimialojen ja keskushallinnon onnistumisista, haasteista ja kehittämiskohteista.

        Valtuuston hyväksymän hyvinvointisuunnitelman edistymistä kuvaava HYTE-barometri.

        Kaupunginhallituksen päättämistä 2017–2021 strategian kärkihankkeista tehty kokonaisarviointi ja hankekohtainen arviointi.

        Henkilöstön tilan ja kokemuksen arviointi Kunta10 ja uudistumisen pulssi tulosten avulla.

        Taloudellisten tavoitteiden mittarit.

        Asiakaskokemuksen kehitys.

Kaupunkistrategian 2017–2021 toteuttaminen jatkuu vuonna 2021 kaupunginvaltuuston talousarviossa päättämien tavoitteiden mukaisesti.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Sanna-Mari Jäntti, yhteysjohtaja, puhelin: 310 20015

sanna-mari.jantti(a)hel.fi

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Strategian yhteenvetomuistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.04.2021 § 306

HEL 2021-004974 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

26.04.2021 Pöydälle

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat yhteyspäällikkö Sanna-Mari Jäntti sekä strategiapäällikkö Marko Karvinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Sanna-Mari Jäntti, yhteysjohtaja, puhelin: 310 20015

sanna-mari.jantti(a)hel.fi

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566