Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/24

 

29.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätettävä tässä kokouksessa

§ 241

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikkojen muutokset

HEL 2020-012436 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikkoja liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Äänestyspaikat muutokset kuntavaalit 2021

2

13.6.2021 Äänestyspaikat Helsinki kuntavaalit 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vaalilain 9 § 3 momentin mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää ainoastaan siinä äänestyspaikassa, joka on hänelle äänestysalueen perusteella äänioikeusrekisterissä osoitettu.

Kaupunginhallitus määräsi 14.12.2021 § 879 vuoden 2021 kuntavaalien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat. Kuntavaalit tullaan toimittamaan 13.6.2021.

Tiedot kunkin äänestysalueen äänestyspaikasta 13.6.2021 toimitettavien kuntavaaleissa tulee olla tallennettu vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatietojärjestelmään viimeistään 8.4.2021 klo 12.

Muutettavien äänestysalueiden äänestyspaikat siirretään suurempiin tiloihin koronaturvallisuuden parantamiseksi seuraavilla äänestysalueilla: 6D, 11B, 24A, 25A, 29G, 31F, 37B, 38G, 45B, 45F ja 47E. Äänestysalueella 10B äänestyspaikka siirretään eri tilaan, koska alkuperäinen tila ei ole käytössä äänestystä varten. Muutokset vaalipäivän äänestyspaikkoihin ilmenevät liitteestä 1.

Vuoden 2021 kuntavaalien varsinaiset äänestyspaikat muutoksineen ilmenevät liitteestä 2.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Äänestyspaikat muutokset kuntavaalit 2021

2

13.6.2021 Äänestyspaikat Helsinki kuntavaalit 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 879

HEL 2020-012436 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleihin liitteen 1 mukaisesti.

07.12.2020 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

 

Keskusvaalilautakunta 20.11.2020 § 13

HEL 2020-012436 T 00 00 01

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen määräämistä vuoden 2021 kuntavaaleihin liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

keskusvaalilautakunnan sihteeri

Veera Reuna

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566