Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2021

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

29.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 219

V 21.4.2021, Vuoden 2020 talousarvion toteutumaton sitova toiminnan tavoite

HEL 2021-000408 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä selvityksen vuoden 2020 talousarvion sitovan toiminnan tavoitteen toteutumatta jäämisestä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön taloudenhoitoa käsittelevän 20 luvun 3 §:n mukaan selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista on esitettävä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa. Kaupunginvaltuuston 17.02.2021 käsittelemistä selvityksistä puuttui yksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toteutumaton vuoden 2020 talousarvion sitova toiminnan tavoite.

Tavoite: Alueiden elinvoimaisuus, kaupunkirakenteen toiminnallisuus

Toteuma: Yhteinen tavoite kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa: Kolmessa koulussa kokeillaan tilavarausta, maksamista ja kulunvalvontaa digitaalisesti yhteistyössä kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan kanssa yhteistyössä jäi toteutumatta.

Kokeilua varten valittiin koulut ja selvitettiin tarvittavia teknisiä ratkaisuja, mutta kokeilun toteutus keskeytettiin, koska koulujen yhteiskäyttö keskeytyi koronakriisin vuoksi. Kaupunkiyhteinen hanke, Yhteisen tilavarausjärjestelmän hallinnoinnin projekti, tähtää samaan tavoitteeseen. Projektiin on otettu pilotiksi kokeiluun valittu Kankarepuiston koulu, Jakomäen sydän.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 17.02.2021 § 29

HEL 2021-000408 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginkanslian, taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan, työterveysliikelaitoksen johtokunnan, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, pelastuslautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitykset vuoden 2020 talousarvion sitovien toiminnan tavoitteiden toteutumatta jäämisestä.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään selvitykset vuoden 2020 talousarvion toteutumattomista sitovista tavoitteista kaupunginvaltuusto edellyttää toimialoja selvittämään mahdollisuutta arvioida kaupungin henkilöstön työhyvinvointia vuonna 2020 koronakriisin keskellä sekä selvittämään erilaisia malleja palkita työntekijöitä. Palkitsemisen kriteereinä voidaan käyttää mm. työn koronan aiheuttama raskaus, terveysriskit, työn nopeat ja pitkäaikaiset muutokset. (Eveliina Heinäluoma)

 

Käsittely

17.02.2021 Ehdotuksen mukaan

Valtuutettu Eveliina Heinäluoma ehdotti valtuutettu Sandra Hagmanin kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään selvitykset vuoden 2020 talousarvion toteutumattomista sitovista tavoitteista kaupunginvaltuusto edellyttää toimialoja selvittämään mahdollisuutta arvioida kaupungin henkilöstön työhyvinvointia vuonna 2020 koronakriisin keskellä sekä selvittämään erilaisia malleja palkita työntekijöitä. Palkitsemisen kriteereinä voidaan käyttää mm. työn koronan aiheuttama raskaus, terveysriskit, työn nopeat ja pitkäaikaiset muutokset.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

1 äänestys

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään selvitykset vuoden 2020 talousarvion toteutumattomista sitovista tavoitteista kaupunginvaltuusto edellyttää toimialoja selvittämään mahdollisuutta arvioida kaupungin henkilöstön työhyvinvointia vuonna 2020 koronakriisin keskellä sekä selvittämään erilaisia malleja palkita työntekijöitä. Palkitsemisen kriteereinä voidaan käyttää mm. työn koronan aiheuttama raskaus, terveysriskit, työn nopeat ja pitkäaikaiset muutokset.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 56
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Anna Laine, Johanna Laisaari, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Thomas Wallgren, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 26
Ted Apter, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Poissa: 2
Maria Ohisalo, Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Eveliina Heinäluoman ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 08.02.2021 § 100

HEL 2021-000408 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunginkanslian, taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan, työterveysliikelaitoksen johtokunnan, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, pelastuslautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitykset vuoden 2020 talousarvion sitovien toiminnan tavoitteiden toteutumatta jäämisestä.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566