Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2021

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/23

 

29.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätettävä tässä kokouksessa.

§ 240

Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa

HEL 2020-012437 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus muutti päätöksiään 14.12.2020 § 878 ja 25.1.2021 § 65 ja määräsi vuoden 2021 kuntavaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat liitteen 1 mukaisesti sekä siirsi yleisen ennakkoäänestyspaikan Pasilan kirjastosta Messukeskukseen ja Kauppakeskus Kaaresta Kanneltaloon. Kaupunginhallitus määräsi Malmin lentokentälle perustettavan drive-in ulkoennakkoäänestyspaikan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Yleiset ennakkoäänestyspaikat kuntavaalit 26.5.-8.6. 2021

2

Messukeskuksen tarjous_kunnallisvaalit ennakkoäänestys_26.5.-8.6.2021 (Salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 14.12.2020 § 878 Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat sekä muutti ja täydensi päätöstään 25.1.2021 § 65 laajentaen yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikoja ja lisäten kaksi yleistä ennakkoäänestyspaikkaa. Päätös koski kuntavaalien ennakkoäänestysaikaa 7.–13.4.2021.

Kuntavaalit siirtyivät ja uusi ennakkoäänestysajankohta on 26.5.
–8.6.2021.

Tiedot kustakin kunnan alueella sijaitsevasta yleisestä ennakkoäänestyspaikasta aukioloaikoineen tulee olla tallennettu vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatietojärjestelmään viimeistään 8.4.2021 klo 12.

Töölön kisahallin yleinen ennakkoäänestyspaikan yhteydessä on mahdollista järjestää drive-in äänestys autolla sekä kevyellä liikenteellä. Kisahallin ennakkoäänestys on tarkoitus laajentaa edessä olevalle parkkipaikkana toimivalle Mäntymäen kentälle, jossa olisi mahdollista äänestää autokaistalla sekä kävellen ja polkupyörällä. Kisahallin keskeinen sijainti, helppo saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä ja riittävän suuret tarkoitukseen sopivat tilat mahdollistavat ennakkoäänestyksen myös ulkotiloissa Kisahallin ennakkoäänestyspaikan yhteydessä.

Malmin lentokentälle on mahdollista perustaa yleinen ennakkoäänestyspaikka.

Edellä mainittujen ulkoäänestyspaikkojen lisäksi on selvitetty mahdollisuutta järjestää yleinen ennakkoäänestyspaikka suuriin hallimaisiin tiloihin, jotta äänestäjät voivat kokea äänestämisen turvalliseksi koronanpandemiankin aikana. Messukeskus tarjoaa ennakkoäänestykseen suuren tilan, johon kulku saadaan järjestettyä turvallisesti. Messukeskuksen tarjous tilasta on liitteessä 2. Samalla alueella on yleinen ennakkoäänestyspaikka Pasilan kirjastossa, joka sijaitsee saman kadun varrella toisella puolella tietä. Esitetään, että Pasilan kirjaston yleinen ennakkoäänestyspaikka siirretään Messukeskukseen ja tarjous hyväksytään.

Kuntavaalien ennakkoäänestyksen siirtymisen vuoksi Kauppakeskus Kaari ei tarjota sopivia tiloja yleisen ennakkoäänestyspaikan perustamiseksi. Esitetään, että Kannelmäen alueelle perustetaan yleinen ennakkoäänestyspaikka Kanneltaloon Kauppakeskus Kaaren tilalle.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Yleiset ennakkoäänestyspaikat kuntavaalit 26.5.-8.6. 2021

2

Messukeskuksen tarjous_kunnallisvaalit ennakkoäänestys_26.5.-8.6.2021 (Salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.01.2021 § 65

HEL 2020-012437 T 00 00 01

Esitys

Kaupunginhallitus muutti päätöstään 14.12.2020 § 878 ja määräsi vuoden 2021 kuntavaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikojen laajentamisen ja Kauppakeskus Kampin ennakkoäänestyspaikan muuttamisen liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginhallitus määräsi Kauppakeskus Malmin Novan ja Töölön kisahallin Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi.

14.12.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

07.12.2020 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

 

Keskusvaalilautakunta 12.01.2021 § 2

HEL 2020-012437 T 00 00 01

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle vuoden 2021 kuntavaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikojen laajentamista ja Kauppakeskus Kampin ennakkoäänestyspaikan muuttamista liitteen 1 mukaisesti.

Keskusvaalilautakunta esitti lisäksi kaupunginhallitukselle yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lisäämistä seuraavilla ennakkoäänestyspisteillä: Kauppakeskus Malmin Nova ja Töölön kisahalli (liite 1).

20.11.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

keskusvaalilautakunnan sihteeri

Veera Reuna

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566