Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2021

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/16

 

22.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 206

Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi Hakaniemestä muualle kaupunkiin suuntautuvan veneliikenteen lisäämisestä

HEL 2020-004846 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.4.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään Hakaniemenrannan asemakaavaa ja asemakaavan muutosta kaupunginvaltuusto hyväksyi Arja Karhuvaaran toivomusponnen:

" Hyväksyessään Hakaniemen rannan kaavan, valtuusto edellyttää, että tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa Hakaniemestä muualle kaupunkiin myös työmatkaliikennettä avoveden aikana. Veneliikenteen lisääminen on myös merellisen Helsingin strategian mukaista ja tukee veneily- yrittäjyyden kannattavuutta".

Hakaniemi on keskeinen Helsingin vesiliikenteen kehittämiskohde. Reittiliikenteen laitureiden saavutettavuudesta tehdyn tarkastelun perusteella Hakaniemi on HSL:n joukkoliikennejärjestelmän kannalta parhaiten saavutettava paikka. Kaupungin pääperiaatteena vesijoukkoliikenteen järjestämisessä on ollut, että vesiliikenteen palvelujen tulee muodostua pääosin markkinaehtoisesti. Markkinaehtoisessa mallissa kaupungin rooli on toimia vesijoukkoliikenteen mahdollistajana, ja kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen tarjontaan ovat rajalliset. Helsingin merellisen strategian keskeisenä tavoitteena on edistää saarien virkistyskäyttöä. Hyvät liikenneyhteydet ovat edellytys saarten laajemmalle käyttämiselle ja niiden palvelujen kehittämiselle. Kaupungin hallinnossa on tiivistetty yhteistyötä vesiliikenteen ja merellisen Helsingin kokonaisvaltaisen kehittämisen parantamiseksi.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 06.10.2020 § 585

HEL 2020-004846 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Hakaniemenrannan asemakaavatyön yhteydessä on tutkittu alueen vesireittiliikenteen ja veneilyn muutoksia ja kehittämistä. Vesiliikenteen toimintaedellytysten parantamiseksi alueelle mahdollistetaan kaupallisen vesiliikenteen kotisataman toiminnan laajentaminen, laituripaikkojen lisääminen sekä merellinen huoltotoiminta. Hyväksytty asemakaava mahdollistaa säännöllisen reittiliikenteelle laiturin sijoittamisen Hakaniemen torin välittömään läheisyyteen John Stenbergin rannan viereen.

Hakaniemi on tunnistettu hyväksi vesiliikenteen kehittämiskohteeksi. Nykyisin reittiliikenne keskittyy voimakkaasti Kauppatorille, jossa ei ole enää vesiliikenteen lisäämiseen kasvunvaraa. Helsingin reittiliikenteen laitureiden saavutettavuudesta tehdyn tarkastelun perusteella Hakaniemi on HSL:n joukkoliikennejärjestelmän kannalta parhaiten saavutettava paikka. Puolessa tunnissa Hakaniemen saavuttaa noin 400 000 seudun asukasta. Samassa ajassa Kauppatorin saavuttaa noin 200 000 asukasta. Hyvän saavutettavuutensa vuoksi Hakaniemi voisi nousta matkustajaliikenteen toiseksi solmukohdaksi Kauppatorin rinnalle.

Kaupungin pääperiaatteena vesijoukkoliikenteen järjestämisessä on ollut, että vesiliikenteen palvelujen tulee muodostua pääosin markkinaehtoisesti. Markkinaehtoinen liikenne toimii pelkillä asiakastuloilla ilman yhteiskunnan maksamaa julkista tukea. Palvelun tuottava yritys vastaa reittien ja aikataulujen suunnittelusta sekä lippujen hinnoittelusta. Markkinaehtoisessa mallissa kaupungin rooli on toimia vesijoukkoliikenteen mahdollistajana, ja kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen tarjontaan ovat rajalliset. Suomenlinnan lauttaliikenne muodostaa vesijoukkoliikenteen järjestämisessä poikkeuksen, koska Suomenlinnassa on ympärivuotista asumista, ja sen vuoksi se kuuluu HSL:n järjestämän joukkoliikenteen piiriin.

Hakaniemen matkustajaliikenne on nykyisin vähäistä verrattuna Kauppatorin liikenteeseen. Vesiliikenteen matkustajamäärät ovat jääneet pieniksi eikä yrittäjillä ole toistaiseksi ollut pyrkimystä lisätä liikennettä Hakaniemessä.

Helsingin merellisen strategian keskeisenä tavoitteena on edistää uusien saarten käyttöönottoa virkistyskohteina. Hyvät liikenneyhteydet ovat edellytys sille, että saaret saadaan käyttöön ja palvelut saarissa kehittyvät. Vesiliikenteen järjestäminen ja laitureiden hallinta on Helsingin organisaatiossa nykyisellään hajautunut eri hallintokunnille, joten vesiliikenteen suunnittelusta ja kehittämisestä ei vastaa kaupungissa mikään taho kokonaisvaltaisesti.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.10.2020 § 165

HEL 2020-004846 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että kaupungin pääperiaatteena vesiliikenteen järjestämisessä on ollut, että vesiliikenteen palvelujen tulee muodostua markkinaehtoisesti, jolloin liikenne toimii pelkillä asiakastuloilla ilman yhteiskunnan tukea.

Liikuntapalvelut järjestää vesiliikenteen kaupungin ulkoilusaariin. Vesiliikenne on kilpailutettu ja kaupunki ei tue liikenteen harjoittamista.

Liikuntapalvelut pyrkii kaikin käytettävissään olevin keinoin myötävaikuttamaan mahdollisen markkinaehtoisen työmatkavesiliikenteen onnistumiseksi, mikäli joku yritys lähtee tällaista liikennettä harjoittamaan tai kokeilemaan. Mikäli markkinaehtoisuuden periaatteesta joskus tullaan luopumaan, tulisi liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan työmatkavesiliikenne kytkeä osaksi HSL-liikennettä (kuten Suomenlinnan liikenne).

Helsingin merellisen strategian keskeisenä tavoitteena on edistää uusien saarten käyttöönottoa virkistyskohteina. Vesiliikenneyhteydet ovat edellytys sille, että saaret saadaan käyttöön ja palvelut saarissa kehittyvät. Vesiliikenteen järjestäminen ja laitureiden hallinta, suunnittelu ja kehittäminen ovat olleet hajautuneena kaupungin organisaatiossa eri hallintokunnille. Tästä syystä johtuen kaupunkiympäristön ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialat sekä kaupunginkanslia ovat tiivistäneet yhteistyötä, jotta vesiliikenteen ja merellisen Helsingin kehittämistä tehtäisiin kaupunkiorganisaatiossa kokonaisvaltaisemmin ja koordinoidusti.

Lausunto on valmisteltu yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566