Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2021

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/15

 

22.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 205

Valtuutettu Risto Rautavan toivomusponsi Kruununhaan alueen turvallisuutta, asukasviihtyisyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä parantavista liikenneratkaisusta

HEL 2020-004842 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.4.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään Hakaniemenrannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Risto Rautavan ehdottoman toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että jatkosuunnittelun yhteydessä erityisesti Kruununhaan alueella pyritään liikenteen osalta etsimään ratkaisuja, jotka eivät ainakaan heikennä alueen turvallisuutta, asukasviihtyisyyttä eikä yritysten toimintaedellytyksiä."

Alueen jatkosuunnittelussa otetaan mahdollisimman laajasti huomioon alueen asukkaiden, yritysten sekä alueella liikkuvien tarpeet. Pyrkimyksenä on, että Kruununhaan pohjoisosan alue olisi alueen asukkaille, yrityksille sekä alueella liikkuville viihtyisä ja miellyttävä paikka. Liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan erottelemalla eri liikennemuotoja toisistaan. Hakaniemenrannan liikennesuunnitelmassa on esitetty selkeämmät järjestelyt jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Liikenteenohjaussuunnittelussa osoitetaan alueen yritysten lähistöille asiointipysäköintipaikkoja ja huomioidaan logistiikkaa varten huolto- ja lastausruutujen tarpeet. Jatkosuunnittelussa voidaan tutkia mahdollisuuksia lisätä pysäköintipaikkoja Siltavuorenranta-kadulle helpottamaan alueen pysäköintitilannetta.  Pohjoisrannan kotisataman kaupunkikuvallinen selvitystyö on käynnissä ja työssä pyritään kehittämään kotisataman aluetta satamatoiminnot säilyttäen enemmän julkiseksi tilaksi.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on kaupunkiympäristölautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2020 § 613

HEL 2020-004842 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Liikenneonnettomuustilastojen mukaan Kruununhaan pohjoisosan liikenneturvallisuus on kehittynyt positiiviseen suuntaan viimeisen 15 vuoden aikana tarkasteltuna viiden vuoden jaksoissa (2005-2010, 2010-2015 ja 2015-2020). Liikenneonnettomuuksien kokonaismäärä on viimeisen viiden vuoden tarkastelujaksolla selvästi pienempi kuin kahdella edellisellä kaudella. Alueella on sattunut tilastojen mukaan vain yksi henkilövahinkoon johtanut liikenneonnettomuus viimeisen viiden vuoden aikana. Unioninkadun ja Siltavuorenranta-kadun risteyksessä on sattunut viimeisen 15 vuoden aikana useampia jalankulkija- ja pyöräilijäonnettomuuksia. Hakaniemenrannan liikennesuunnitelmassa on esitetty selkeämmät järjestelyt jalankulkijoille ja pyöräilijöille kyseiseen risteykseen, joten turvallisuustilanne paranee suunnitelmaratkaisun toteutuessa liittymään.

Kruununhaan pohjoisosassa nopeusrajoitukset ovat nykyisellään pääosin 30 km/h lukuun ottamatta Pohjoisrantaa ja Unioninkatua. Unioninkatu on Kruununhaan pohjoisosan kohdalla alueellinen kokoojakatu ja sen nopeusrajoitus on 40 km/h. Pohjoisranta on puolestaan pääkatu ja sen nopeusrajoitus on 40 km/h paitsi Hakaniemen sillan kohdalla, jossa alkaa 50 km/h nopeusrajoitus Sörnäisten rantatien suuntaan. Nopeusrajoitus tullaan kuitenkin laskemaan liikennesuunnitelmaratkaisussa Hakaniemen sillan kohdalla 40 kilometriin tunnissa, joka lisää liikenneturvallisuutta sekä asukasviihtyisyyttä alempien melutasojen myötä.

Hakaniemenrannan liikennesuunnitelmassa on Kruununhaan pohjoisosassa eroteltu eri liikennemuodot toisistaan. Siltavuorenranta on linjattu uudelleen siten, että yhteys Välikatuun on luontevampi ja siten myös yhteydet Kirjatyöntekijänkadulle ja Pohjoisrantaan ovat luontevammat. Siltavuorenrannan pohjoispuolella on laadukas kaksisuuntainen pyöräväylä kadun linjausta noudatellen sekä jalkakäytävät kadun molemmin puolin. Siltavuorenrannan linjauksen muutos mahdollistaa lisäksi suuremman ja yhtenäisen puistoalueen toteuttamisen rantaan kadun pohjoispuolelle, mikä tarjoaa alueen asukkaille ja muille alueella liikkujille miellyttävän ajanviettopaikan ja kulkuyhteyden rantaa pitkin. Pohjoisrannan kotisataman kaupunkikuvallinen selvitystyö on käynnissä parhaillaan ja työssä pyritään kehittämään kotisataman aluetta satamatoiminnot säilyttäen enemmän julkiseksi tilaksi. Tällöin alueelle voitaisiin toteuttaa enemmän puistoa sekä mahdollisesti kahvila tai ravintola rantaan.

Hakaniemenrannan Merihaan ja Hakaniementorin kohdille sijoittuvat uudet raitiotiepysäkit. Pohjoisrannan mutkaan lähelle Hakaniemen siltaa sijoittuvat uudet linja-autopysäkit. Ne mahdollistavat Kruununhaan pohjoisosan paremman saavutettavuuden joukkoliikenteellä sekä tuovat potentiaalisia uusia asiakkaita alueella oleville yrityksille. Myös paremmat jalankulku- ja pyöräily-yhteydet helpottavat osaltaan asiakkaiden saapumista alueen yrityksiin. Liikenteenohjaussuunnittelussa osoitetaan alueen yritysten lähistöille asiointipysäköintipaikkoja, jotta myös autolla liikkuvat voivat helpommin asioida alueen yrityksissä. Lisäksi liikenteenohjaussuunnitelmassa huomioidaan logistiikkaa varten huolto- ja lastausruutujen tarpeet. Jatkosuunnittelussa voidaan tutkia mahdollisuuksia lisätä pysäköintipaikkoja Siltavuorenranta-kadulle helpottamaan alueen pysäköintitilannetta.

Yllä mainittuja seikkoja otetaan huomioon jatkosuunnittelussa mahdollisimman laajalti, jotta Kruununhaan pohjoisosan alue olisi alueen asukkaille, yrityksille sekä alueella liikkuville viihtyisä ja miellyttävä paikka.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Juha Väisänen, liikenneinsinööri: 31026659

juha.vaisanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566