Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2021

1 (12)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/6

 

01.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsiteltävä tässä kokouksessa

§ 142

Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen

HEL 2020-009208 T 12 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä tartuntatautilain 58 §:n nojalla, että Helsingin kaupungin alueella sijaitsevien perusopetuslain mukaista perusopetusta antavien oppilaitosten tiloja voidaan käyttää perusopetuksen antamiseen seuraavin edellytyksin.

Tiloja käytettäessä tulee tartuntatautilain 1 §:ssä säädetty tartuntatautilain tarkoitus huomioon ottaen noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 4.8.2020 antamaa liitteenä olevaa suositusta (liite 1).

Päätös on voimassa ajan 7.3. - 6.4.2021 tai kunnes asiasta toisin päätetään.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Anneli Harjunpää, infektiolääkäri, puhelin: 09 310 53066

anneli.harjunpaa(a)hel.fi

Timo Korhonen, yksikönpäällikkö, puhelin: 09 310 21012

timo.korhonen(a)hel.fi

Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36554

anna.kukkola(a)hel.fi

Liitteet

1

OKM THL suositus - opetus ja varhaiskasvatus 4.8.2020

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Opetushallitus

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Yksityiset sopimuskoulut

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Yksityiset ja valtion peruskoulut

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tässä päätöksessä määrätään oppilaitosten tilojen turvallisesta käytöstä perusopetukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antaman suosituksen tarkoitus on tukea kouluja toteuttamaan koulunkäynti koronaepidemian aikana siten, että se on turvallista lapsille ja henkilökunnalle. Suositusta noudattamalla voidaan hallita tartuntariskiä eli vähentää tartuntoja ja rajata mahdollisissa altistustilanteissa altistuneiden joukko mahdollisimman pieneksi. Toimintaa suunniteltaessa on tärkeää sovittaa yhteen lapsen etu ja oikeudet ja tartuntatautien torjunnan periaatteet. Helsingissä tilojen turvallinen käyttö tarkoittaa muun muassa, että oppilaat opiskelisivat etäyhteyksiä hyödyntävän ja lähiopetuksen yhdistelmämallin mukaisesti, jossa osa luokista työskentelee kukin vuorollaan ja lyhytaikaisesti etäopetuksessa. Oppilaiden oikeus opetukseen turvataan myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana. Päätös koskee lähtökohtaisesti kaikkea Helsingissä annettavaa perusopetusta. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät kuitenkaan koske esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1 - 3 vuosiluokkien oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita eikä valmistavan opetuksen oppilaita. Näiden oppilaiden opetus järjestetään lähiopetuksena.

Perusopetus järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Mahdollinen siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin tapahtuu opetuksen järjestäjän päätöksellä. Kaupunginhallitus teki edelliset tätä asiaa koskevat päätökset 10.8.2020 § 411, 31.8.2020 § 495, 5.10.2020 § 627 ja 9.11.2020 § 760, 7.12.2020 § 855, 4.1.2021 § 2 ja 1.2.2021 § 85.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 4.8.2020 antama suositus koskee silti myös varhaiskasvatusta ja esiopetusta ja niiden tilankäyttöä, mutta mahdollisuutta ja tarvetta etäyhteyksien hyödyntämisen ja läsnäolon yhdistelmämalliin ei toiminnan luonteen vuoksi ole.

Säädösperusta

Tartuntatautilain (1227/2016) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja. Tartuntatautilain 9 §:n mukaan kunnan velvollisuutena on järjestää alueellaan tartuntatautilaissa tarkoitettu tartuntatautien vastustamistyö osana kansanterveystyötä siten kuin kansanterveyslaissa (66/1972), terveydenhuoltolaissa (1326/2010) ja tartuntatautilaissa säädetään. Tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluu tartuntatautilaissa tartuntatautien ehkäisy, varhaistoteaminen ja seuranta, epidemian selvittämiseksi tai torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn tutkimus, hoito ja lääkinnällinen kuntoutus sekä hoitoon liittyvien infektioiden torjunta.

Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Perusopetuslain (682/1998) 29 § mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Nyt tehtävällä päätöksellä tilojen turvallisesta käytöstä turvataan lasten oikeutta turvalliseen opetusympäristöön.

Perusopetuslain 20 a §:n 1 momentin mukaan, jos opetusta ei tartuntatautilain 58 §:n nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä. Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana. Ensimmäinen perusopetuslain muutos, jolla 20 a § lisättiin lakiin, tuli voimaan 1.8.2020 ja se oli voimassa määräaikaisesti vuoden 2020 loppuun. Vastaavan sisältöinen väliaikainen muutos (1191/2020), joka on voimassa 31.7.2021 saakka, tuli voimaan 1.1.2021. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa paikallinen päätöksenteko, jolla perusopetuksen järjestäminen voidaan hoitaa turvallisesti epidemian aikanakin. Perusopetuslain 20 a §:n säätämiseen ensimmäisen kerran johtaneen hallituksen esityksen (HE 86/2020 vp) mukaan mikäli opetuksen järjestämisessä ei pystyttäisi noudattamaan tartuntatautiviranomaisen päätökseen sisältyvää ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä tai opetustilat suljettaisiin osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n nojalla, voitaisiin opetuksessa siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin (HE 86/2020 vp, s. 16-17). Kevätlukukaudella voimassa olevan perusopetuslain 20 a §:n säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 218/2020 vp) mukaan ehdotetun pykälän 1 momentti vastaa nykyisin voimassa olevaa. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan, että opetuksen järjestäjä voisi siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos tartuntatautilain mukainen tartuntatautiviranomainen antaisi tartuntatautilain 58 §:n nojalla päätöksen opetukseen käytettävien tilojen sulkemisesta osittain tai kokonaan, tai jos opetuksessa ei voitaisi noudattaa päätökselle mahdollisesti asetettuja ehtoja. Edelleen hallituksen esityksen mukaan turvallisuuden arvioinnissa ja lähiopetuksen järjestämisenkäytännön suunnittelussa noudatettaisiin tartuntatautilain mukaisiinpäätöksiin mahdollisesti sisältyviä edellytyksiä opetukseen käytettävien tilojen käyttämisestä. Myös kevätlukukaudella voimassa olevaa pykälää koskevassa sivistysvaliokunnan mietinnössä (SiVM 16/2020 vp) todetaan, että poikkeuksellisia opetusjärjestelyjen soveltamisen edellytyksiä ei nyt ehdoteta muutettavaksi tältä osin. Muussa julkaistussa lainvalmisteluaineistossa ei ole esitetty tästä poikkeavia kantoja. Niinpä lain esitöistä saadaan tukea sille, että tällainen päätös voidaan tarvittaessa tehdä. Tartuntatautilain 58 § soveltuu siis edelleen sanamuodostaan huolimatta kokonaan tai osittain sulkemista koskevan päätöksen lisäksi myös päätöksiin, joilla annetaan velvoittavia ohjeita tai määräyksiä pykälän tarkoittamien tilojen käytöstä.

Edellytyksenä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymiselle on lisäksi se, että se on välttämätöntä. Mahdollinen siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin tehdään tästä päätöksestä erillisessä päätöksenteossa. Siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin edellyttää aina välttämättömyysharkintaa, joka tehdään lain esitöiden mukaan yhteistyössä kunnan epidemiologisen toiminnan kanssa.

Epidemiologinen arviointi

Suomen tilanne

Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaan uuden SARS-CoV-2:n aiheuttama infektio on yleisvaarallinen tartuntatauti. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut SARS-CoV-2 -viruksen aiheuttaman Covid-19 -taudin pandemiaksi 11.3.2020.

Koronavirustartuntoja todetaan edelleen runsaasti eri puolilla maata ja ne ovat lisääntymässä. Ilmaantuvuus on noussut alkuvuoden tasaantuneista lukemista 63,4 -> 91,4/100 000 asukasta. Koronapotilaiden sairaalahoidon tarve on pysynyt aikaisemmalla tasolla eli vielä ei ole nähty nousua. Sairastuneiden hoidossa on kertynyt kokemusta ja hoito on edistynyt, minkä seurauksena koronapotilaiden sairaalahoitojaksot ovat lyhentyneet. Tällä on myös vaikutusta sairaalahoidon tarpeeseen. Tehohoidon tarve on toistaiseksi pysynyt aikaisemmalla tasolla. Tartuntamäärän lisääntymisestä johtuva tehohoidon tarpeen nousu näkyy vasta parin viikon kuluttua tartuntamäärän noususta. Suomen väestöstä valtaosa on yhä altis tartunnalle.

Suomessa on todettu yhteensä 402 Britannian ja 20 Etelä- Afrikan muuntuneen koronaviruksen aiheuttaman tapausta.

Helsingin kaupungin alueen tilanne

Helsingissä on noin 28,7 prosenttia Suomen Covid-19 -tapauksista. Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan epidemiologinen toiminta seuraa alueen epidemiatilannetta jatkuvasti. Seurannassa on havaittu, että Helsingin kaupungin eri kanavia pitkin tulevien oireperusteisten yhteydenottojen määrä on lisääntynyt alkuvuoden vähentymisen jälkeen, kuten myös tehtyjen koronatestien lukumäärä. Toiseksi Covid-19-tapausten määrä on viikolta neljä alkaen noussut. Viimeisten kahden viikon (viikot 4-6) aikana Helsingissä ilmaantuvuus on ollut 223 tapausta/100 000 asukasta, kun se aiemmin oli 136 tapausta/100 000 asukasta. Kolmanneksi erilaisten joukkoaltistustilanteiden (yli 10 altistunutta) lukumäärä on lisääntynyt viimeisen kahden viikon aikana. Joukkoaltistumisia on todettu kouluissa ja päiväkodeissa, yksityisissä juhlissa ja tilaisuuksissa, baareissa ja ravintoloissa sekä terveydenhuollossa, harrastuksissa ja työmailla. Toisen asteen oppilaat ovat olleet etäopetuksessa 3.12.2020 alkaen. Tämä ei ole selvästi vähentänyt ikäluokan tartuntojen määrää muiden ikäluokkien määriin suhteutettuna.

Sairaalahoidon tarve on ollut tasainen ja sairaalat ovat edelleen varautuneet koronapotilaiden määrän kasvuun. Koronavirustestien näytteenottoon pääsyssä ja analytiikassa ei ole viiveitä. Koronaepidemia on pääkaupunkiseudulla edelleen leviämisvaiheessa ja tapausmäärät nousussa.

Rokotukset ovat käynnistyneet Helsingissä hyvin. 70 prosenttia yli 85- vuotiaista ja 19 prosenttia 80-84 -vuotiaista on saatu rokotettua. Myös sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvien rokotukset ovat alkaneet. Helsingissä on todettu 122 Britanniassa todetun muuntoviruksen ja yhdeksän Etelä-Afrikassa todetun muuntoviruksen aiheuttamaa tapausta.

Helsingin alueen koulujen tilanne

Helsingissä on 54 660 peruskoululaista. Helsingin kaupungin alueella on syksyn aikana todetuissa koulualtistustapahtumissa altistunut ala-asteella ja yläasteella yhteensä 6 566 lasta ja 827 aikuista. Tartuttavuusaikana koulussa olleita oli 319 oppilasta ja 87 aikuista. Todettuja jatkotartuntoja oli 75 eli hyvin vähän. Useissa tartuntaketjuissa kyseessä on lapset, joilla on kaverikontakti koulussa tai sen lisäksi myös vapaa-ajan kontakti sairastuneeseen.

Vuoden 2021 ensimmäisen kuuden viikon aikana ala-asteella on havaittu 84 oppilasta ja 11 aikuista sairastuneeksi. Jatkotartuntoja on todettu 39. Tilanteissa, jotka ovat johtaneet jatkotartuntaan, on usein todettu hygieniavarotoimien toteutuneen puutteellisesti. Jatkotartunnoissa korostuivat myös erityisluokat ja –koulut. Yläasteella on havaittu 28 sairastunutta oppilasta ja yksi aikuinen, jatkotartuntoja on todettu ainoastaan neljä.

Kohdennettuja seulontoja on syyslukukauden ja alkuvuoden aikana järjestetty yhdeksässä peruskoulussa ja kahdessa toisen asteen koulussa. Seulontoihin on kutsuttu 813 henkilöä, joista 688 on osallistunut seulontaan. Seulotuista henkilöistä on ollut alle kaksi prosenttia koronavirustartunnan saaneita ja heistä alle prosentti oireettomia. Seulontatulosten perusteella tartuntariski kouluissa on pieni.

Voidaan todeta, että jatkotartuntojen määrä on ollut pieni altistuneiden määrään verrattuna. Yläasteella ja henkilöstön osalta on otettu käyttöön maskisuositus jo syyslukukauden aikana. Tämä saattaa olla yhtenä syynä siihen, että jatkotartuntojen määrä on pysynyt yläasteella hyvin pienenä. Tuoreimpana suosituksena on kuudesluokkalaisten maskin käyttö. Altistuneiden määrään maskisuositus on vaikuttanut siten, että koko luokan karanteeneista on pääsääntöisesti voitu luopua.

Muuntoviruksen on arvioitu olevan n. 30-60 prosenttia tavanomaista virusta tartuttavampi. Tämän vuoksi tilanteissa, joissa epäillään muuntoviruksen aiheuttamaa tartuntaa koulussa tartuttavuusaikana olleella koululaisella, asetetaan edelleen laajoja, jopa koko luokan käsittäviä karanteeneja. Kouluissa epäiltyjen muuntovirustapauksiin liittyvissä altistumisissa ei ole toistaiseksi todettu enempää jatkotartuntoja kuin villiin virukseen liittyvissä. Muuntovirustilannetta seurataan tarkasti.

Suositeltavat toimenpiteet epidemian rajaamiseksi kouluissa

Syyslukukauden aikana on voitu todeta, että turvavälien pitäminen, käsihygienian tehostaminen ja kohdennetut rajoitustoimenpiteet ovat olleet hyviä keinoja tapausmäärien pitämisessä maltillisina. Tilanteet, joissa oleskellaan pitkiä aikoja sisätiloissa ilman että turvavälejä voidaan ylläpitää, ovat omiaan lisäämään altistus- ja tartuntatapauksia. Tartuntatilanteen jatkuessa vaikeana on syytä välttää näitä opetustilanteita ja tyytyä sellaiseen lähiopetukseen, jossa etäisyyksiä voidaan ylläpitää ja muitakin hygieniavarotoimia toteuttaa. Muuntoviruksen leviämien lisää kaikkien mainittujen varotoimien toteuttamisen tärkeyttä.

Erittäin tärkeää on, että kaikki kouluissa työskentelevät aikuiset noudattavat turvavälejä, käsihygieniaa ja käyttävät maskeja myös aikuisten välisissä kontakteissa, jäävät pois työstä ja hakeutuvat koronavirustestiin lievästikin oireisena.

Syyslukukauden ja alkuvuoden 2021 aikana on peruskoulun opetus järjestetty lähiopetuksessa, joskin opetusta on pyritty järjestämään luokkahuoneiden ja koulutilojen ulkopuolella. Ruokailutilanteita on porrastettu ja käsihygieniaa on tehostettu, turvavälejä on pyritty pitämään. Yläasteella ja kuudennella luokalla on otettu käyttöön maskisuositus. Nämä keinot ovat olleet tärkeitä jatkotartuntojen määrän rajoittamisessa. Kaikki kouluikäiset tulee ohjata lievissäkin oireissa koronavirustestiin ja heidän tulee jäädä välittömästi pois koulusta.

Mikäli tapausmäärät kasvavat nykyisestä merkittävästi voi pääsääntöisesti sisätiloissa annettava lähiopetus muodostaa riskin Covid-19 -tapausten leviämiselle, mikäli toimenpiteitä riittävän ilmanvaihdon, turvavälien, suosituksen mukaisen maskin käytön ja käsihygienian toteutumiseksi ei suoriteta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 4.8.2020 antaman suosituksen tarkoituksena on tukea kouluja ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä toteuttamaan koulunkäynti tai varhaiskasvatus lapsille ja henkilökunnalle koronaepidemian aikana siten, että se on turvallista lapsille ja henkilökunnalle.

Epidemiologisen toiminnan näkemyksen mukaan suosituksen mukaiset toimenpiteet ovat Helsingin kaupungin alueella vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi välttämättömiä. Suosituksen mukaisten toimenpiteiden soveltaminen tulee tapahtua koulu- ja toimipistekohtaisesti harkiten ja huomioiden epidemiatilanteen kehitys. On myös huomioitava, että ala- ja yläasteikäisten tartunnoista valtaosa tulee samassa taloudessa asuvien ja vapaa-ajan kontaktien kautta, jolloin hygieniatoimiltaan ja tartuntariskiltään matala kouluympäristö näyttäytyy jopa turvallisempana kuin muu ympäristö.

Terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö Helsingissä

Kaupunginhallituksen tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukainen päätös on edellytys sille, että opetuksen järjestäjä voi tarvittaessa päättää perusopetuslain 20 a §:n 1 momentin nojalla poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirryttäessä lähiopetusta kuitenkin aina annetaan 1-3 -luokkalaisille, erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaille sekä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille. Oppilaiden yhdenvertaisuus huomioon ottaen opetus järjestetään niin, että oppilas saa pääsääntöisesti lähiopetusta, ja etäyhteyksiä hyödyntävät opetusjaksot ovat mahdollisimman lyhyitä.

Mikäli poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin joudutaan opetuksen järjestäjän päätöksellä siirtymään, mahdollistaa nyt tehtävä päätös Helsingin kaupungille opetuksen järjestäjänä sen, että opiskelu voidaan tehdyn suunnittelun perusteella järjestää siten, että vuosiluokkien 4-10 oppilaat opiskelevat etäyhteyksiä hyödyntävän ja lähiopetuksen yhdistelmämallin mukaisesti. Vuosiluokkien 4-6 ja 7-10 opetus järjestettäisiin pääsääntöisesti kolmen viikon jaksoissa siten, että 1 tai 2 vuosiluokkaa on viikon etäopetuksessa ja kaksi viikkoa lähiopetuksessa. Mikäli koulun tilat mahdollistavat, niin opetus järjestetään 4-5 -luokkalaisille lähiopetuksena. Rehtori ja koulun johto suunnittelevat oppilaiden lukujärjestyksen siten, että taito- ja taideaineiden opetus tapahtuu pääsääntöisesti lähiopetusjaksoilla.

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä opetuksen järjestäminen etäyhteyksiä hyödyntäen suunnitellaan koulu- ja toimipistekohtaisesti. Suunnittelussa otetaan huomioon miten suosituksen mukaisia toimenpiteitä voidaan noudattaa ja mistä syystä poikkeukselliset opetusjärjestelyt toteutetaan edellä mainittuja pääperiaatteita noudattamalla järjestelyt koulukohtaisesti räätälöiden. Suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen osalta laaditaan koulukohtaiset taulukot, joista ilmenee luokat, jotka ovat kunakin viikon jaksona etäopetuksessa. Alustavien tarkastelujen perusteella 88 suomenkielisestä koulusta 7 erityiskoulua ja 21 koulua olisi kokonaan lähiopetuksessa ja 14 ruotsinkielisestä koulusta yksi on kokonaan lähiopetuksessa. Muissa kouluissa opiskeltaisiin yhdistelmämallin mukaisesti. Päätös poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä on voimassa enintään kuukauden ajan, mutta poikkeusjärjestelyjen tarpeellisuutta tarkastellaan jatkuvasti.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala päättää mahdollisesta poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä yhteistyössä epidemiologisen toiminnan kanssa.

Tartuntatautilain 58 §:n 3 momentin mukaan edellä 1 momentissa tarkoitetut päätökset tehdään enintään yhden kuukauden ajaksi. Toimenpiteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole. Kaupunginhallitus seuraa tilannetta ja tarvittaessa muuttaa päätöstä tai kumoaa päätöksen, jos osoittautuu, että tartunnan vaaraa ei enää ole.

Yksityisille sopimuskouluille ja valtion kouluille on varattu hallintolain 34 §:n mukainen mahdollisuus lausua mielipiteensä koskien valmistelussa olevaa Helsingin kaupunginhallituksen tartuntatautilain 58 §:n mukaista päätöstä oppilaitosten tilojen käyttämisestä ja siihen liittyvästä perusopetuksen poikkeusjärjestelyiden mahdollistamisesta edellistä päätöstä valmisteltaessa. Kuulemiskirjeet on lähetettiin 11.9.2020 ja määräaikaan 18.9.2020 mennessä saatiin saatu yksi vastaus. Tässä vastauksessa todetaan, että kaupunginhallituksen päätös on tarpeellinen tai tarkemmin ottaen välttämätön turvallisen opetuksen järjestämiseksi tartuntatautialtistuksen tai -karanteenin kohdistuessa koulun henkilöstöön tai oppilaisiin.

Helsingissä kaupunginhallitus toimii hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 8b kohdan mukaan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä. Kaupunginhallituksen tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukainen päätös on edellytys sille, että opetuksen järjestäjä voi tarvittaessa päättää perusopetuslain 20 a §:n 1 momentin nojalla poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä. Jotta mahdollinen päätös poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä voitaisiin perustaa aina uusimpaan tilannetietoon, joudutaan päätös todennäköisesti tekemään kiireellisellä aikataululla. Päätöksenteon mahdollinen viivästyminen saattaisi aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle, minkä vuoksi viivytyksettömän käsittelyn takaamiseksi on tarkoituksenmukaista siirtää poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtämisestä päättäminen opetuksen järjestäjälle. Myös Espoon ja Vantaan kaupunginhallituksissa on tehty vastaavat päätökset.

Kaupunginhallitus päätti edellisen kerran poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen mahdollistamisesta 10.8.2020 § 411 ajalle 10.8-10.9.2020, 31.8.2020 § 495 ajalle 11.9.−10.10.2020, 5.10.2020 § 627 ajalle 11.10.-10.11.2020 ja 9.11.2020 § 760 ajalle 11.11.-10.12.2020, 7.12.2020 § 855 ajalle 11.12-31.12.2020, 4.1.2021 § 2 ajalle 7.1.-6.2.2021, 1.2.2021 § 85 ajalle 7.2.- 6.3.2021.

Päätös on valmisteltu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, sosiaali- ja terveystoimialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä.

Tämä päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin nojalla.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Anneli Harjunpää, infektiolääkäri, puhelin: 09 310 53066

anneli.harjunpaa(a)hel.fi

Timo Korhonen, yksikönpäällikkö, puhelin: 09 310 21012

timo.korhonen(a)hel.fi

Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36554

anna.kukkola(a)hel.fi

Liitteet

1

OKM THL suositus - opetus ja varhaiskasvatus 4.8.2020

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Opetushallitus

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Yksityiset sopimuskoulut

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Yksityiset ja valtion peruskoulut

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Sosiaali- ja terveystoimen toimiala

Kaupunginkanslia

Palvelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.02.2021 § 85

HEL 2020-009208 T 12 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä tartuntatautilain 58 §:n nojalla, että Helsingin kaupungin alueella sijaitsevien perusopetuslain mukaista perusopetusta antavien oppilaitosten tiloja voidaan käyttää perusopetuksen antamiseen seuraavin edellytyksin.

Tiloja käytettäessä tulee tartuntatautilain 1 §:ssä säädetty tartuntatautilain tarkoitus huomioon ottaen noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 4.8.2020 antamaa liitteenä olevaa suositusta (liite 1).

Päätös on voimassa ajan 7.2.- 6.3.2021 tai kunnes asiasta toisin päätetään.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

04.01.2021 Ehdotuksen mukaan

07.12.2020 Ehdotuksen mukaan

09.11.2020 Ehdotuksen mukaan

05.10.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

31.08.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

10.08.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Timo Korhonen, yksikönpäällikkö, puhelin: 09 310 21012

timo.korhonen(a)hel.fi

Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36554

anna.kukkola(a)hel.fi

Anneli Harjunpää, infektiolääkäri, puhelin: 09 310 53066

anneli.harjunpaa(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566