Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/5

 

01.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 77

V 17.2.2021, Valtuutettu Abdirahim (Husu) Husseinin aloite Rosa Emilia Clayn huomioon ottamisesta Helsingin nimistössä

HEL 2020-010207 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Abdirahim Husu Husseinin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Abdirahim Husu Hussein ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että ensimmäisenä afrikkalaistaustaisena Suomen kansalaisuuden saaneen, namibialaissyntyisen Rosa Emilia Clayn (1875–1959) elämänvaiheita kunnioitetaan nimeämällä jokin katu tai paikka hänen mukaansa Helsingin nimistössä.

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristön toimialan nimistötoimikunnan tapaan, että Rosa Emilia Clayn oma henkilökohtainen elämänhistoria ei liity erityisesti Helsinkiin, mutta Sortavalan opettajaseminaarin käyneenä ammattikuntansa varhaisena edustajana hänet voitaisiin ottaa huomioon esimerkiksi jollain nimettäväksi tulevalla alueella, jonne ryhmänimistön aihepiiriksi valikoituu suomalainen koululaitos ja sen saavutukset. Rosa Emilian Clayn nimi on hyväksytty niin sanottuun nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Rosa Emilian Clayn elämäntyötä tehtäisiin näkyväksi niillä paikkakunnilla, joihin hänen elämänkaarensa ja aktiivinen toimintansa olennaisesti liittyy.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristön toimialan nimistötoimikunnan lausunto. Kaupunginhallituksen vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin 15 valtuutettua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Abdirahim Husu Husseinin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Nimistötoimikunta 07.10.2020 § 48

HEL 2020-010207 T 00 00 03

 

Nimistötoimikunta antoi lausunnon kaupunkiympäristön toimialalle:

Nimistötoimikunta toteaa vakiintuneista nimeämisperiaatteista, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. Helsingin muistonimisuositukset noudattavat YK:n ja kielilautakunnan suosituksia.

Namibialaisyntyisen opettajan, kuoron- ja näyttämönjohtaja Rosa Emilia Clayn (sittemmin Lemberg, 1875–1959) elämäntyö on tehty pääosin muualla kuin Helsingissä. Clay toimi opettajana muun muassa Kuopion maalaiskunnassa, Urjalassa ja Tampereella ennen muuttamistaan lopullisesti Yhdysvaltoihin vuonna 1904. Suomen kansalaisuuden hän oli saanut vuonna 1899, ensimmäisenä afrikkalaistaustaisena.

Nimistötoimikunta katsoo, että Rosa Emilia Clayn oma henkilökohtainen elämänhistoria ei liity erityisesti Helsinkiin, mutta Sortavalan opettajaseminaarin käyneenä ammattikuntansa varhaisena edustajana hänet voitaisiin ottaa huomioon esimerkiksi jollain nimettäväksi tulevalla alueella, jonne ryhmänimistön aihepiiriksi valikoituu suomalainen koululaitos ja sen saavutukset. Nimistötoimikunta kiittää aloitteesta ja päättää hyväksyä Rosa Emilian Clayn nimen niin sanottuun nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Nimistötoimikunta pitää tärkeänä, että Rosa Emilian Clayn elämäntyötä tehtäisiin näkyväksi niillä paikkakunnilla, joihin hänen elämänkaarensa ja aktiivinen toimintansa olennaisesti liittyy. Nimistötoimikunta suosittaakin selvittämään vaikkapa nimikkotapahtuman järjestämistä tai muita, kaavanimeä ketterämpiä muistamisen ja tunnetuksi tekemisen tapoja.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566