Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2021

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/15

 

25.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 68

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi väkivaltatyön koordinaattorin palkkaamisesta

HEL 2020-013099 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Anna Vuorjoki: Palautetaan asia valmisteluun siten, että valmistellaan väkivallan ehkäisyn koordinaattorin palkkaamista ponsiesityksessä ehdotetun mukaisesti.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 7
Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 8
Veronika Honkasalo, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi äänin 7 - 8.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 25.11.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 25.11.2020 (§ 329) aloitetta sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelman laatimiseksi koronan jälkeiseen aikaan kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto pyytää selvittämään
voitaisiinko naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä tehostaa
palkkaamalla tehtävään erityinen väkivaltatyön koordinaattori.
Koordinaattorin vastuulla voisi olla kaikille lähisuhdeväkivaltaa
kokeneille tarkoitetun palveluketjun vahvistaminen ja aiemmin päätetyn
naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen toimenpideohjelman
laatiminen."

Kunnat ovat Suomessa vastuussa ehkäisevän väkivaltatyön suunnittelusta ja palvelujen järjestämisestä. Helsingissä on ollut toiminnassa vuodesta 2011 alkaen monialainen lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä.

Kansliapäällikkö asetti 18.12.2020 (§ 298) uuden lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmän toimikaudeksi 1.1.2021―31.12.2025. Työryhmän tehtävänä on edistää valtakunnallisten suositusten ja toimenpide-ehdotusten paikallista toimeenpanoa Helsingissä. Työryhmän tehtävänä on myös edistää yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien kanssa sekä seurata lähisuhdeväkivaltarikoslukumäärän kehitystä.

Työryhmä tekee esityksiä lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevistä toimenpiteistä, tiedotuksesta ja koulutuksesta. Sen tehtävänä on lisäksi vastata asukkaille tarkoitettujen ohjeiden tuottamisesta ja tiedotuskampanjoista. 

Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä tulee toimimaan läheisessä yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän kanssa ja osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostoa.

Lähisuhdeväkivaltatyö on kytketty myös osaksi Helsingin turvallisuussuunnittelutoimintoa.

Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä on kokoonpanoltaan ja tehtäviltään toimialarajat ylittävä ja sen toimintaan osallistuvat myös keskeiset viranomais- ja kansalaisjärjestötahot. Puheenjohtajuus kiertää toimialojen kesken. Vuonna 2021 puheenjohtajuus on sosiaali- ja terveystoimialalla. Työryhmän käytössä on 180 000 euron vuosimääräraha. Työryhmän tukena toimii nimettävä valmistelusihteeristö.

Toimintamallilla saavutetaan Helsingissä lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn tähtäävään työhön suurempi kattavuus ja tiiviimpi kytkeytyminen muuhun hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävään työhön kuin palkkaamalla valtion yleisessä toimintamallissa ehdottama väkivallan ehkäisyn koordinaattori. 

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmän asettaminen (Kp:n päätös 18.12.2020, 298 §)

2

Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön suositus (THL)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.01.2021 § 43

HEL 2020-013099 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

18.01.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566