Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

25.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 61

V 17.2.2021, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite uimarantojen turvallisuuden parantamisesta

HEL 2020-010624 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Suldaan Said Ahmed ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että uimarantojen turvallisuutta parannetaan rajaamalla alueita ja rakentamalla kahluualtaita sekä lisäämällä valvojia ja monikielisiä varoituskylttejä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaikille äkkisyville uimarannoille on kesän 2020 aikana sijoitettu uusia, näkyvämpiä kylttejä varoittamaan uimarannan pohjamuodoista. Syvyydestä varoitetaan sekä symbolikuvalla että suomen, ruotsin, englannin, arabian ja somalin kielillä. Kaikkien valvottujen uimarantojen pohjaolosuhteet on kuvattu luotaamalla kesällä 2020. Kuvauksiin perustuvat uimarantojen profiilikuvat sijoitetaan tulevana kesänä rantojen ilmoitustauluille, kaupungin nettisivuille sekä suurimmilla rannoilla myös vesirajan läheisyyteen.

Liikuntapalvelujen hallinnassa on 26 uimarantaa, joista kahdellatoista on valvonta. Rantapelastajia on valvontavuorossa vähintään kaksi yhtä aikaa, suuremmilla rannoilla 3–6. Kesällä 2020 palkattiin yhteensä 38 rantapelastajaa. Vuodelle 2021 ei ole varattu määrärahaa rantapelastajien määrän lisäämiseksi.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ei suosittele erillisen alueen rajaamista pienille lapsille, koska rajoitustoimenpiteet voivat luoda virheellisen tunteen alueen turvallisuudesta. Luonnonolosuhteissa uiminen vaatii pienten lasten vanhemmilta jatkuvaa valvontaa. Erityisesti Pikkukosken uimarannalla, joka aloitteessa mainitaan, veden korkeus voi vaihdella uimarantakauden aikana jopa yli metrin. Vaikka rannalta rajattaisiin alue pienille lapsille, sen syvyys voisi vaihdella merkittävästi lyhyelläkin ajanjaksolla.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.11.2020 § 188

HEL 2020-010624 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä uimarantojen turvallisuuden kehittämistä. Lautakunta ei kuitenkaan tue ehdotusta erillisten rakennelmien kautta rajata aluetta pienille lapsille Pikkukosken uimarannalta kuten Kuusijärven rannalla on tehty.

Pikkukosken uimaranta sijaitsee Vantaanjoen varrella, jossa veden korkeus voi vaihdella uimarantakauden aikana jopa yli metrin, joten rajatun alueen syvyys voi vaihdella merkittävästi lyhyelläkin ajanjaksolla. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ei myöskään suosittele, että lapsille rajataan erillinen alue uimarannoilta, koska rajaustoimenpiteet voivat luoda turvallisuuden tunteen alueesta. Kyseessä on kuitenkin luonnonolosuhde, joka vaatii pienten lasten vanhemmilta jatkuvaa valvontaa.

Suomessa on tuhansia uimarantoja ja -paikkoja, joista suurin osa on valvomattomia. Valvotut uimarannat sijaitsevat pääsääntöisesti suuremmissa kaupungeissa. Liikuntapalvelut hallinnoi Helsingin alueella 26:ta uimarantaa, joista 12 rannalla on valvonta. Valvontatehtävistä huolehtivia rantapelastajia on valvontavuorossa kaksi pelastajaa yhtä aikaa paikan päällä ja suuremmilla rannoilla, kuten Aurinkolahden ja Hietaniemen rannoilla, vuorossa on samaan aikaan 3–6 pelastajaa. Rantapelastajia palkataan määrärahan puitteessa. Kesällä 2020 palkattiin yhteensä 38 rantapelastajaa. Ensi vuodelle 2021 ei ole budjetoitu lisämäärärahaa lisäämään rantapelastajien määrää rannoilla.

Kaikille äkkisyville uimarannoille on kesän 2020 aikana on sijoitettu uusia, näkyvämpiä varoitustauluja varoittamaan uimarannan pohjamuodoista. Syvyydestä varoitetaan symbolikuvalla sekä suomen, ruotsin, englannin, arabian ja somalin kielillä. Helsingin kaikkien valvottujen uimarantojen pohjaolosuhteet kuvattiin luotaamalla kesällä 2020. Kuvauksiin perustuvat uimarantojen profiilikuvat sijoitetaan kesäksi 2021 rantojen ilmoitustauluille, kaupungin nettisivuille sekä suurimmilla rannoilla myös vesirajan läheisyyteen.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566