Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2020

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/31

 

16.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsiteltävä tässä kokouksessa

§ 805

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

HEL 2020-011498 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus antoi työ- ja elinkeinoministeriölle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki pitää hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettua muutosta hyvänä ja kannatettavana.

Muutoksen tavoitteena on edistää alaikäisten suojelua mahdollistamalla lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen myös alle kolme kuukautta kestävissä palvelussuhteissa. Muutos antaa työnantajille lisää harkintavaltaa ja mahdollistaa työnhakijoiden rikostaustan selvittämisen myös lyhytkestoisissa sijaisjärjestelyissä.

On ensiarvoisen tärkeää, että lasten henkilökohtaista koskemattomuutta suojellaan. Voimassa olevassa laissa säädetty kolmen kuukauden aikaraja on herättänyt kysymyksiä suojelun riittävyydestä, kun rikostaustaa ei voida selvittää lyhytkestoisissa palvelussuhteissa.

Helsingin kaupunki uskoo, että lain soveltamisalan muutos estää osaltaan sopimattomien henkilöiden hakeutumista työskentelemään lasten kanssa. Ehdotettu muutos vähentää lasten riskiä joutua seksuaalisen hyväksikäytön tai väkivallan kohteiksi tai houkutelluksi esim. huumausaineiden käyttöön, kun työnantajalla on mahdollisuus arvioida työnhakijan sopivuutta myös lyhyissä palvelussuhteissa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö

2

Begäran om utlåtande från arbets- och näringsministeriet

3

Luonnos hallituksen esitykseksi

4

Utkast till regeringens proposition

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Työ- ja elinkeinoministeriö

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kaupungin lausuntoa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Muutos antaisi työnantajalle oikeuden harkintansa mukaan selvittää työnhakijoiden rikostaustaa myös enintään kolme kuukautta kestävissä palvelussuhteissa. Tällä hetkellä lakia ei sovelleta tehtävissä, joissa työskentely lasten kanssa kestää yhden vuoden aikana enintään kolme kuukautta. Kyseessä ei olisi uusi velvollisuus vaan työnantajan harkintaan perustuva mahdollisuus.

Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi ovat kokonaisuudessaan esityksen liitteinä.

Laki koskee sellaista työ- tai virkasuhteessa tehtävää työtä, johon kuuluu alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta henkilökohtaista vuorovaikutusta ilman huoltajan läsnäoloa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla lain soveltamisalaan kuuluvat mm. liikunnanohjaajat ja uimavalvojat, kirjastojen lasten ja nuorten tiimien henkilöstö, museoiden pedagogit ja taidekasvattajat sekä nuorisopalvelukokonaisuuden koko henkilöstö. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla muutos koskee sekä varhaiskasvatusta että opetusta, joissa tarvitaan paljon määräaikaisia sijaisia vakinaisen henkilöstön poissaolojen vuoksi. Sosiaali- ja terveystoimialalla lakia sovelletaan esimerkiksi lastensuojelun perhehoidossa ja laitoshuollossa.

Hallintosäännön 19 luvun 5 §:n mukaan kaupunginhallitus antaa kaupungin lausunnot ulkopuolisille. Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot. Sosiaali- ja terveystoimiala on ilmoittanut, ettei sillä ole esitykseen huomautettavaa.

Lausunnon antamisen määräaika on 16.11.2020, joten asia on käsiteltävä tässä kokouksessa. Lausunto annetaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö

2

Begäran om utlåtande från arbets- och näringsministeriet

3

Luonnos hallituksen esitykseksi

4

Utkast till regeringens proposition

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Työ- ja elinkeinoministeriö

 

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 10.11.2020 § 266

HEL 2020-011498 T 03 00 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta seuraavan lausunnon:

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetuilla muutoksilla pyritään edistämään työnantajien mahdollisuuksia selvittää työnhakijoiden rikostaustaa myös lyhytaikaisissa enintään kolme kuukautta kestävissä työ- ja virkasuhteissa. Lain soveltamisalaan lisättäisiin työnantajalle oikeus harkintansa mukaan selvittää työnhakijoiden rikostaustaa myös enintään kolme kuukautta kestävissä palvelussuhteissa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää hallituksen esityksessä ehdotettuja muutoksia hyvinä ja kannatettavina. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluissa määräaikaisuuksia on mm. varhaiskasvatuksessa sekä opetuspuolella. Kummassakin tarvitaan paljon sijaisia vakinaisen henkilöstön poissaolojen vuoksi. Sijaisia otetaan pääsääntöisesti sijaisia välittäviltä henkilöstöpalveluyhtiöiltä, mutta esim. kouluihin palkataan myös itse lyhytaikaisia sijaisia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta suojellaan ja uskoo, että ehdotettu menettely omalta osaltaan vähentää lasten riskiä joutua seksuaalisen hyväksikäytön tai väkivallan kohteiksi tai houkutelluksi esim. huumausaineiden käyttöön, kun työnantajalla on mahdollisuus arvioida henkilön sopivuutta työskennellä lasten kanssa. Soveltamisalan muutos estäisi omalta osaltaan sopimattomien henkilöiden hakeutumisen työskentelemään alaikäisten kanssa niin varhaiskasvatus- kuin opetuspuolellakin.

Ilman ehdotettua lainmuutosta työnantajalla ei ole apulaisoikeusasiamiehen ratkaisujenkaan perusteella mahdollisuutta pyytää rikosrekisteriotetta nähtäväksi alle kolme kuukautta kestävissä työ- ja virkasuhteissa.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 03.11.2020 § 179

HEL 2020-011498 T 03 00 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa työ- ja elinkeinoministeriön 8.10.2020 päivätyn luonnoksen mukaisia muutoksia lakiin lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

Lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Manna Torvinen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 36137

manna.torvinen(a)hel.fi

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566