Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2020

1 (8)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/4

 

16.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 778

V 9.12.2020, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite Pirkkolan liikuntapuiston pysäköintipaikoista

HEL 2020-007757 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana paikalla oli kaupunginsihteeri Maria Nyfors. Asiantuntija poistui tämän jälkeen kokouksesta.

1. Vastaehdotus: Sanna Vesikansa:

Lisätään kappaleen 10 loppuun: "Kaupunginhallitus toistaa toimialalautakuntien näkemyksen, että uudet pysäköintipaikat tulisi toteuttaa muulla tavalla kuin Keskuspuistoa kaventamalla ja kehottaa löytämään tähän ratkaisun."

2. Vastaehdotus: Sanna Vesikansa:

POISTETAAN kappale 14: "Pohjoisen pysäköintialueen ennallistaminen metsäksi ei ole perusteltua, koska Pirkkolan urheilupuiston ja lähialueen pysäköintitilanne on jo nyt hankala." TILALLE uusi kappale: "Tämän lisäksi kaupunginhallitus kehottaa toimialoja ryhtymään toimenpiteisiin myös pohjoisen pysäköintialueen siirtämiseksi esimerkiksi Pirkkolantien varteen ja alueen ennallistamiseksi metsäksi, huolehtien kuitenkin liikuntaesteisten ja linja-autojen tarvitsemista pysäköintipaikoista."

Sanna Vesikansan vastaehdotuksia ei kannatettu, joten ne raukesivat.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jussi Chydenius ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää Pirkkolan urheilupuiston pohjoisen pysäköintialueen korvaamista muulla ratkaisulla ja Keskuspuiston laajentamista nykyisen pysäköintialueen tilalle. Alueen pysäköintipaikkojen kokonaistarve tulee arvioida uudelleen ja uuden liikuntahallin pysäköintipaikat sijoittaa niin, ettei niiden vuoksi kaadeta Keskuspuiston metsää.

Kaupunginhallitus toteaa, että Pirkkolan liikuntapuistossa on voimassa kaupunginvaltuuston 29.1.2014 hyväksymä Keskuspuiston keskiosan asemakaava. Kaavassa on osoitettu liikuntapaikkarakentamiseen nykyisen uimahallin länsipuolella oleva tontti osoitteessa Pirkkolan metsätie 2. Asemakaava on lainvoimainen.

Kaupunginhallitus on 3.2.2020 § 89 antanut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata alue Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle (jäljempänä halliyhtiö) liikuntahallin rakentamista varten. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 19.5.2020 § 91 vuokrannut alueen halliyhtiölle 1.6.2020–31.12.2049 väliseksi ajaksi. Sopimus on voimassa.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 3.5.2019 § 97 myöntänyt halliyhtiölle rakennusluvan, jossa rakentaja velvoitetaan toteuttamaan 85 uutta autopaikkaa ja neljä linja-autopaikkaa Pirkkolan nykyisen pohjoisen pysäköintialueen länsipuolelle. Lisäksi uuden liikuntahallin käyttöön tulee varata 45 autopaikkaa Pirkkolantien varressa olevalta jo rakennetulta pysäköintialueelta. Rakennuslupa on lainvoimainen.

Halliyhtiö teetti pysäköintipaikkojen sijainnista ja määrästä Siren Arkkitehdit Oy:llä rakennusluvan mukaisen pysäköintiselvityksen, joka valmistui 1.7.2019.

Pirkkolan liikuntapuiston pysäköintialueet täyttyvät jo nykytilanteessa samanaikaisten pelien tai tapahtumien aikana. Kaupungilla ei ole hyviä ohjauskeinoja tapahtumien ajankohtien koordinoimiseen, koska järjestäviä tahoja on useita. Jos liikuntapuiston pysäköintialueilta ei löydy vapaata paikkaa, pysäköintipaikkoja etsitään Maunulan uurnalehdon pysäköintialueelta tai läheiseltä Pirkkolan omakotitaloalueelta. Kumpikaan ei ole toivottavaa.

Autopaikkojen laskentaohjeessa liikuntahallien pysäköintipaikkojen vähimmäismääräksi on Pirkkolan alueella annettu yksi paikka per 35 kerrosneliömetriä, joka tuottaisi tässä tapauksessa 260 pysäköintipaikan vaatimuksen. Koska Pirkkolan liikuntapuistossa on useita toimijoita ja pysäköintipaikat ovat yhteiskäytössä, laskentaohjeen mukaisesta paikkavaatimuksesta on rakennusluvassa tingitty 130 paikkaan.

Kaupunkiympäristölautakunta ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ovat lausunnoissaan katsoneet, ettei uusia pysäköintipaikkoja tule toteuttaa rakennusluvan edellyttämällä tavalla, koska pohjoisen pysäköintialueen laajentaminen kaventaisi Keskuspuiston viheraluetta. Lausunnoissa ehdotetaan yhtenä vaihtoehtona uusien pysäköintipaikkojen toteuttamista Pirkkolantien pohjoispuolella olevalle alueelle.

Kaupungin toimintamahdollisuuksia tässä asiassa määrittävät lainvoimaiset asemakaava ja rakennuslupa sekä halliyhtiön kanssa tehty maanvuokrasopimus, joka on voimassa vuoteen 2049 asti. Viranomaisena ja lojaalina sopimuskumppanina kaupunki ei voi yksipuolisesti ryhtyä toimenpiteisiin, joilla puututaan halliyhtiön luottamuksensuojaan tai vuokra-alueen hallintaoikeuteen.

Pysäköintipaikoille voidaan sen sijaan etsiä uutta sijaintia yhteistoiminnassa halliyhtiön kanssa. Kaupunki on selvittänyt uusien pysäköintipaikkojen rakentamismahdollisuutta Pirkkolantien varressa sijaitsevan pysäköintialueen itäpuolelle.

Paikalla sijaitsee tällä hetkellä rullaluistelurata. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on alustavasti selvittänyt radan siirtämistä Kivikkoon. Alueen asemakaava mahdollistaa rullaluisteluradan käyttämisen pysäköintiin talvisin. Ympärivuotinen pysäköintikäyttö edellyttäisi maankäyttöjohtajan poikkeamispäätöstä. Poikkeamispäätöksen jälkeen halliyhtiö voi hakea saamaansa rakennuslupaan muutosta.

Pohjoisen pysäköintialueen ennallistaminen metsäksi ei ole perusteltua, koska Pirkkolan urheilupuiston ja lähialueen pysäköintitilanne on jo nyt hankala.

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin hallinto-oikeus on äskettäin hylännyt hallihanketta koskeneen luonnonsuojelulain mukaisen valituksen ja kumonnut siihen liittyneen toimenpidekiellon. Hallinto-oikeuden päätös ei ole lainvoimainen. Helsingin kaupunki ei ole asianosainen tässä asiassa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.09.2020 § 155

HEL 2020-007757 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa sitä, että kaupunkiympäristön toimiala sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala selvittävät yhdessä, mikä uusien pysäköintipaikkojen todellinen tarve on ja onko tarvittavia pysäköintipaikkoja mahdollista toteuttaa muutoin kuin poikkeamispäätöksen ehtojen mukaisesti. Yhtenä vaihtoehtona tutkitaan kaikkien uusien pysäköintipaikkojen toteuttamista Pirkkolantien pohjoispuolella olevalle alueelle.

Helsingin 28. kaupunginosassa (Oulunkylä) sijaitsevassa Pirkkolan liikuntapuistossa on voimassa kaupunginvaltuuston 29.1.2014 hyväksymä Keskuspuiston keskiosan asemakaava numero 12185. Kaavassa on osoitettu liikuntapaikkarakentamiseen nykyisen uimahallin länsipuolella rekisteröitävä tontti 91–28–205–2, osoite Pirkkolan metsätie 2, osana kiinteistöä 091–403–0001-0142. Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 3.2.2020, § 89 kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunnalle oikeuden vuokrata kaavan mukainen noin 8 900 neliömetrin maa-alue Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle 9 100 kerrosneliömetrin kokoisen liikuntahallin rakentamista varten.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 19.5.2020 vuokrata kyseisen maa-alueen, jonka tarkka pinta-ala on 9 049 neliömetriä Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle ajaksi 1.6.2020–31.12.2049.

Pirkkolan liikuntahalli Oy on saanut hankkeelleen rakennusluvan 28–0612–19–A kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolta 3.5.2019, § 97, jossa rakentaja velvoitetaan toteuttamaan 85 autopaikkaa (joista 4 liikkumisesteisille) ja 4 linja-autopaikkaa Pirkkolan nykyisen pohjoisen pysäköintialueen länsipuolelle. Lisäksi uuden liikuntahallin käyttöön tulee varata 45 autopaikkaa Pirkkolantien varressa olevalta jo rakennetulta pysäköintialueelta.

Pirkkolan liikuntahalli Oy teetti Pirkkolan liikuntapuiston pysäköintipaikkojen sijainnista ja määrästä Siren Arkkitehdit Oy:llä rakennusluvan mukaisen pysäköintiselvityksen, joka valmistui 1.7.2019.

Käsittely

22.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Vastaehdotus:
Jussi Chydenius: Korvataan lausunnon toinen kappale kuulumaan seuraavasti:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa sitä, että kaupunkiympäristön toimiala sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala selvittävät yhdessä, mikä uusien pysäköintipaikkojen todellinen tarve on ja onko tarvittavia pysäköintipaikkoja mahdollista toteuttaa muutoin kuin poikkeamispäätöksen ehtojen mukaisesti. Yhtenä vaihtoehtona tutkitaan kaikkien uusien pysäköintipaikkojen toteuttamista Pirkkolantien pohjoispuolella olevalle alueelle.

Kannattaja: Pauliina Saares

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jussi Chydeniuksen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 3
Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Otto Meri

Ei-äänet: 10
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa, Niilo Toivonen, Laura Varjokari

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Jussi Chydeniuksen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 3–10.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 15.09.2020 § 515

HEL 2020-007757 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Jo nykytilanteessa pysäköintialueet täyttyvät samanaikaisten pelien tai tapahtumien aikana. Ohjauskeinoja pelien tai muiden tapahtumien ajankohtien koordinoimiseen ei ole, koska järjestäviä tahoja on useita. Mahdollinen ylivuotopysäköinti ohjautuisi joko Maunulan uurnalehdon pysäköintialueelle, joka sekin pienenee Raide-Jokerin vuoksi, tai läheiselle Pirkkolan omakotitaloalueelle. Kumpikaan edellä mainituista ei ole toivottavaa.

Autopaikkojen laskentaohjeessa on liikuntahallien autopaikkojen vähimmäismääräksi tällä alueella annettu 1 ap / 35 k-m², joka tuottaisi tässä tapauksessa 260 autopaikan vaatimuksen. Koska Pirkkolan liikuntapuistossa kuitenkin on useita toimijoita ja autopaikat ovat yhteiskäytössä, laskentaohjeen mukaisesta autopaikkavaatimuksesta ollaan tässä tapauksessa tingitty. Uuden hallin pysäköintitarpeita varten henkilöautoille varataan poikkeamispäätöksen ehtojen mukaisesti yhteensä 130 autopaikkaa.

Lautakunta linjaa, että mikäli kaavailtuja pysäköintipaikkoja yleensä tarvitaan, ne toteutetaan muutoin kuin poikkeamispäätöksen ehtojen mukaisesti, jossa 85 uutta autopaikkaa sijoitettaisiin hallin pohjoispuolella olevan pysäköintialueen jatkeeksi nykyiseen metsikköön. Keskuspuiston viheraluetta ei ole tarkoituksenmukaista kaventaa nykyisestä. Yhtenä vaihtoehtona tutkitaan mahdollisten uusien pysäköintipaikkojen toteuttamista Pirkkolantien pohjoispuolella olevalle alueelle.

Käsittely

15.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Esityksen vika kappale muokataan uudestaan seuraavaan muotoon:

Lautakunta linjaa, että mikäli kaavailtuja pysäköintipaikkoja yleensä tarvitaan, ne toteutetaan muutoin kuin poikkeamispäätöksen ehtojen mukaisesti, jossa 85 uutta autopaikkaa sijoitettaisiin hallin pohjoispuolella olevan pysäköintialueen jatkeeksi nykyiseen metsikköön. Keskuspuiston viheraluetta ei ole tarkoituksenmukaista kaventaa nykyisestä. Yhtenä vaihtoehtona tutkitaan mahdollisten uusien pysäköintipaikkojen toteuttamista Pirkkolantien pohjoispuolella olevalle alueelle.

Kannattaja: Atte Kaleva

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esityksen vika kappale muokataan uudestaan seuraavaan muotoon: Lautakunta linjaa, että mikäli kaavailtuja pysäköintipaikkoja yleensä tarvitaan, ne toteutetaan muutoin kuin poikkeamispäätöksen ehtojen mukaisesti, jossa 85 uutta autopaikkaa sijoitettaisiin hallin pohjoispuolella olevan pysäköintialueen jatkeeksi nykyiseen metsikköön. Keskuspuiston viheraluetta ei ole tarkoituksenmukaista kaventaa nykyisestä. Yhtenä vaihtoehtona tutkitaan mahdollisten uusien pysäköintipaikkojen toteuttamista Pirkkolantien pohjoispuolella olevalle alueelle.

Jaa-äänet: 1
Risto Rautava

Ei-äänet: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Noora Laak, Jape Lovén, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi vastaehdotuksen äänin 12-1.

08.09.2020 Pöydälle

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Eetu Saloranta, liikenneinsinööri: 310 20498

eetu.saloranta(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566