Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

33/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/24

 

28.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 613

Valtuutettu Outi Alasen aloite sähköisistä kevytyksiköistä ja huoltoyksiköistä Helsingin pelastuslaitokselle

HEL 2019-010632 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Outi Alasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Outi Alanen esittää aloitteessaan sähköisten kevytyksiköiden ja huotoyksiköiden hankkimista Helsingin pelastuslaitokselle.

Pelastuslaitoksen toiminnassa ilmasto- ja ympäristönäkökohtien huomioiminen on tärkeää ja tavoitteena on siirtyä enenevässä määrin mahdollisimman vähäpäästöiseen toimintaan ja ajoneuvokalustoon. Tämä on kuitenkin tehtävä hallitusti pelastustoimen suorituskykyä ja toimintavarmuutta vaarantamatta.

Tällä hetkellä markkinoilla olevat sähkö- ja hybridiajoneuvot eivät sovellu pelastuslaitoksen toimintavarmoiksi pelastusyksiköiksi. Kaluston on oltava toimintavarmaa kaikissa olosuhteissa, pitkäkestoisissa tehtävissä, suuronnettomuuksissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Toimintavalmius perustuu näissä laajamittaisissa tilanteissa samaan kalustoon kuin päivittäisvalmius. Lisäksi Uudenmaan pelastuslaitosten kesken tehdään tiivistä yhteistyötä ja operatiivisia yksiköitä hyödynnetään päivittäisessä pelastustoiminnassa myös ympäröivillä pelastustoimen alueilla. Tällöin ajomatkat muodostuvat pidemmiksi eikä sähköajoneuvojen latausmahdollisuutta pystytä välttämättä takaamaan. Pelastuslaitos seuraa ajoneuvokaluston kehitystä ja pelastusyksiköiden vaihtoehtoisia käyttövoimaratkaisuja arvioidaan toistuvasti suhteessa toimintaympäristön, jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden vaatimuksiin.

Pelastuslaitoksella on palotarkastajien käytössä sähköauto, jonka käytöstä kerätään parhaillaan kokemuksia ja keskuspelastusasemalla sijaitsevalla keskusvarastolla on käytössä hybridikäyttöinen kuorma-auto, jota käytetään laitoksen päivittäisessä logistiikassa. Lisäksi on suunnitteilla sähköisen erikoisyksikön hankinta operatiiviseen toimintaan maanalaisissa tiloissa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitettuihin aloitteisiin, joihin vastaamisen määräaika on 1.4.–30.9.2020, tulee kaupunginhallituksen antaa vastauksensa viimeistään 30.9.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Outi Alasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 12.12.2019 § 48

HEL 2019-010632 T 00 00 03

Päätös

Valtuutettu Outi Alanen on pyytänyt pelastuslaitokselta lausuntoa seuraavasta asiasta:

Pelastuslaitos ei ole ulkona ympäristön suojelutavoitteista ja sähköautoja ei ole harkittu käytettäväksi pelastustoimessa. Pelastuslaitos torjuu ja rajoittaa ympäristövahinkoja lakisääteisesti, mutta ei ole omassa toiminnassaan panostanut ympäristöajatteluun. Helsingin pelastuslaitos on hankkimassa kevytyksikköjä pelastustoimen palvelun kattamiseksi aluehallintoviraston 2018 asettaman uhkasakkovaatimuksen siivittämänä. Uudet kevyemmät yksiköt olisi mahdollista hankkia kokonaan tai osittain sähkömoottoreilla lyhyiden välimatkojen vuoksi. Pelastuslaitos tuottaa myös kiireellisen ensihoidon, joten ambulanssihankinnoissakin sähkömoottori voisi olla alueen lyhyillä matkoilla harkinnanarvoinen ympäristöteko.

Pelastuslaitos antaa liitteen mukaisen lausunnon valtuutettu Outi Alasen aloitteesta sähköiset kevytyksiköt ja huoltoyksiköt pelastuslaitokselle.

Lisätiedot

Mårten Hellbom, hankintapäällikkö, puhelin: 31031470

marten.hellbom(a)hel.fi

Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 31031400

kari.virtanen(a)hel.fi

Pekka Itkonen, pelastuspäällikkö, puhelin: 31030037

pekka.itkonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566