Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2020

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/23

 

31.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 499

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi selvittää mahdollisuutta toteuttaa kattavammin tarkastuslautakunnan vaatimuksia omaishoitoa tukevien palveluiden kehittämiseksi

HEL 2019-012969 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuorjoki Anna, toivomusponsi, Kvsto 11.12.2019 asia 6

2

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 11.12.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään selvitystä vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen (11.12.2019 § 369): "Valtuusto edellyttää selvittämään mahdollisuutta toteuttaa kattavammin tarkastuslautakunnan vaatimuksia omaishoitoa tukevien palveluiden kehittämiseksi." (Anna Vuorjoki)

Tarkastuslautakunta edellytti vuoden 2018 arviointikertomuksessa, että sosiaali- ja terveystoimiala:

        parantaa yli 64-vuotiaiden omaishoidettavien hoidon laatua omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana sekä

        ympärivuorokautisessa hoidossa että kotiin annettavana palveluna

        laajentaa kotiavustajapalvelu ilta-aikaan tai kehittää uusia kotiin annettavan palvelun muotoja

        parantaa omaishoidon palveluiden saavutettavuutta järjestämällä kuljetus palvelun piiriin esimerkiksi taksisetelin avulla

        tiedottaa entistä laajemmin omaishoitajana toimimisen mahdollisuuksista, erityisesti työssäkäyville.

Sosiaali- ja terveystoimi toteaa lausunnossaan (liite), että tarkastuslautakunnan edellyttämät toimenpiteet on toteutettu.

Yli 64-vuotiaiden omaishoidettavien hoidon laatua omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana sekä ympärivuorokautisessa hoidossa että kotiin annettavana palveluna on kehitetty edelleen. Lyhytaikaishoitoa on kehitetty asetettuihin tavoitteisiin ja asiakaspalautteisiin pohjaten. Huomiota on kiinnitetty erityisesti toiminnan sisältöön, kuntouttavien ja virikkeellisten elementtien vahvistamiseen sekä osallisuuden lisäämiseen. Käytännössä on lisätty esimerkiksi arkiaktiivisuutta ja yhteistoimintaa päivätoiminnan kanssa.

Kotiavustajapalvelua saa myös ilta-aikaan. Lisäksi uusia kotiin annettavan palvelun muotoja on kehitetty, esimerkiksi omaishoidontoimintakeskuksista on järjestetty etäryhmätoimintaa sekä keväällä 2019 että nyt korona-aikana.

Kuljetuksiin liittyvä taksisetelien käyttö ei ole hankintalain mukaan mahdollista, koska julkiset hankinnat pitää kilpailuttaa niiden arvon ylittäessä 60 000 euroa.

Työssäkäyville omaishoitajille on julkaistu omaishoidon tuen internetsivuilla heille suunnattu materiaali ja myös ikääntyneiden omaishoitoperheiden internetsivuja on päivitetty. Lisäksi viestinnän monipuolistamista omaishoitoperheille sekä perinteisin keinoin että sosiaalisenmedian avulla on suunniteltu.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuorjoki Anna, toivomusponsi, Kvsto 11.12.2019 asia 6

2

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala 26.5.2020

HEL 2019-012969 T 00 00 03

 

Sosiaali- ja terveystoimen lausunto kaupunginvaltuustolle Anna Vuorjoen toivomusponteen mahdollisuudesta toteuttaa kattavammin tarkastuslautakunnan vaatimuksia omaishoitoa tukevien palvelujen kehittämiseksi (kaupunginvaltuuston kokous 11.12.2019 §369).

Tarkastuslautakunta edellytti vuoden 2018 arviointikertomuksessa, että sosiaali- ja terveystoimiala
- parantaa yli 64-vuotiaiden omaishoidettavien hoidon laatua omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana sekä ympärivuorokautisessa hoidossa että kotiin annettavana palveluna
- laajentaa kotiavustajapalvelu ilta-aikaan tai kehittää uusia kotiin annettavan palvelun muotoja
- parantaa omaishoidon palveluiden saavutettavuutta järjestämällä kuljetus palvelun piiriin esimerkiksi taksisetelin avulla
- tiedottaa entistä laajemmin omaishoitajana toimimisen mahdollisuuksista, erityisesti työssäkäyville

Sosiaali- ja terveystoimi toteaa, että tarkastuslautakunnan edellyttämät toimenpiteet on toteutettu. Yli 64-vuotiaiden omaishoidettavien hoidon laatua omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana sekä ympärivuorokautisessa hoidossa että kotiin annettavana palveluna on kehitetty edelleen.  Mahdollisuutta käynnistää lyhytaikaishoidon tutkimuksellisen kehittämishanke kartoitettiin, mutta yli kaksivuotisen hankkeen toteuttaminen 200 lyhytaikaishoidon asiakkaalle olisi vaatinut liian paljon lyhytaikaishoidon työntekijöiden työpanosta, ja siksi sitä ei katsottu tarkoituksenmukaisesti toteuttaa. Lyhytaikaishoitoa on kuitenkin kehitetty asetettuihin tavoitteisiin ja asiakaspalautteisiin pohjaten. Huomiota on kiinnitetty erityisesti toiminnan sisältöön, kuntouttavien ja virikkeellisten elementtien vahvistamiseen sekä osallisuuden lisäämiseen. Käytännössä on lisätty esimerkiksi arkiaktiivisuutta ja yhteistoimintaa päivätoiminnan kanssa. Pitkäjänteisen kehittämisen kannalta on oleellista asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman linkittäminen vahvemmin LAH-jakson aikaiseen suunnitelmaan. Lisäksi Helsingin kaupunki osallistui aktiivisesti Hallituksen I & O –kärkihankkeeseen, joka osaltaan tuki omaishoidon laadun parantamista.

Kotiavustajapalvelua saa myös ilta-aikaan. Lisäksi uusia kotiin annettavan palvelun muotoja on kehitetty, esimerkiksi omaishoidontoimintakeskuksista on järjestetty etäryhmätoimintaa sekä keväällä 2019 että nyt korona aikana. Henkilökohtaisen budjetin suunnittelua on jatkettu, mutta siinä on huomioitava mahdollinen kansallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus sekä lukuisat eri toimijat. Uusi palvelusetelijärjestelmä tarjosi 1.2.2020 alkaen mahdollisuuden joustavoittaa palvelusetelin käyttöä siten, että kotiin annettavaa 12 tunnin palveluseteliä/vapaapäivä voi nyt käyttää haluamissaan jaksoissa entisen vähintään 6 tunnin jakson sijasta.

Kuljetuksiin liittyvä taksisetelien käyttö ei ole hankintalain mukaan mahdollista, koska julkiset hankinnat pitää kilpailuttaa niiden arvon ylittäessä 60 000 euroa.

Työssäkäyville omaishoitajille on julkaistu omaishoidon tuen internetsivuilla heille suunnattu materiaali ja myös ikääntyneiden omaishoitoperheiden internetsivuja on päivitetty. Lisäksi viestinnän monipuolistamista omaishoitoperheille sekä perinteisin keinoin että sosiaalisenmedian avulla on suunniteltu.

Lisätiedot

Maarit Rautio, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 42192

maarit.rautio(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566