Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2020

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

31.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 488

V 7.10.2020, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite säännöistä sähköpotkulautojen pysäköinnille ja pysäköinninvalvonnalle

HEL 2019-010630 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tomi Sevanderin ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara ja 26 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää mahdollisuudet laatia sähköpotkulautojen pysäköinnille ja pysäköinninvalvonnalle säännöt yhteistyössä alan yrittäjien kanssa. Lisäksi aloitteen tekijät esittävät, että kaupunki aloittaa keskustelun liikenneministeriön kanssa sähköpotkulautojen huomioimisesta tieliikennelaissa.

Kaupunki jatkaa aktiivista vuoropuhelua yritysten ja viranomaistahojen kanssa sähköpotkulautojen turvallisen liikennekulttuurin edistämiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa käydyissä keskusteluissa haetaan keinoja, joilla voidaan varmistaa sähköpotkulautojen turvallinen käyttö ja pysäköinti kaupunkiympäristössä. Keskustelun tuloksista raportoidaan kaupunkiympäristölautakunnalle.

Sähköpotkulautayritysten kanssa käydyissä keskusteluissa kaupunki on kehottanut alan yrityksiä opastamaan käyttäjiä pysäköimään oikein. Kaupungin oman pysäköinninvalvonnan kanssa on alustavasti sovittu toimintatavasta, jossa pysäköinnintarkastajat normaalien valvontakierrostensa lomassa tarkkailevat myös pysäköityjä sähköpotkulautoja ja ilmoittavat haittaa aiheuttavista pysäköidyistä laudoista sähköpotkulautayrityksille. Alkuvuoden 2020 aikana pidetään myös viranomaisyhteistyötä koskeva tapaaminen poliisin kanssa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kaupunginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 11.02.2020 § 78

HEL 2019-010630 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Uudet liikkumisvälineet ja -palvelut auttavat osaltaan edistämään kestävää liikkumista, alueiden saavutettavuutta ja elinkeinoelämän toimivuutta. Sähköpotkulautayrityksiltä saadun tiedon mukaan sähköpotkulaudoilla oli marraskuun 2019 loppuun mennessä tehty Helsingissä yli 1,8 miljoonaa matkaa. Kaupunkipyörillä tehtiin suunnilleen samana aikana noin kolme miljoonaa matkaa. Kaupunkilaiset ovat matkamäärien perusteella ottaneet aktiivisesti käyttöönsä uudet liikkumispalvelut. Sähköpotkulaudat ovat myös herättäneet paljon keskustelua mm. liikkumisen turvallisuuden, ajokäyttäytymisen ja lautojen pysäköinnin johdosta.

Sähköpotkulautayritysten kanssa käydyissä keskusteluissa on ilmennyt, että lautojen pysäköinnin osalta tärkeimmässä roolissa ovat varsinaiset sähköpotkulautojen käyttäjät. Tämän johdosta kaupunki on ohjeistanut, että sähköpotkulautayritysten tulee opastaa käyttäjiä pysäköimään oikein. Monet yritykset ovat ottaneet käyttöön menettelyn, jossa käyttäjän tulee ottaa pysäköinnistään valokuva palauttaessaan potkulautaa. Tämän toivotaan osaltaan ohjaavan parempiin pysäköintitapoihin. Yhdellä sähköpotkulautayrityksellä on myös tarjolla käyttäjilleen hyviin ajo- ja pysäköintitapoihin opastava ajokoulu internetissä.

Varsinaiset pysäköintiruudut eivät sovellu kovin hyvin sähköpotkulautojen nykyiseen toimintatapaan, joka perustuu asemattomuuteen ja siihen, että käyttäjät voivat vapaasti ajaa hyvin lähelle matkakohteita, joita on kaikkialla kaupungissa. Etenkin kantakaupungista on myös vaikea löytää vapaata tilaa vain potkulaudoille varatuille pysäköintiruuduille.

Pysäköintipaikkoja ja -rajoituksia on mahdollista luoda virtuaalisesti sähköpotkulautayritysten sovellusten avulla, huomioiden kuitenkin paikannusta koskevat tekniset rajoitteet. Yrityksiä on kehotettu luomaan esimerkiksi päärautatieaseman laiturialueelle pysäköintikielto, ja kaikki ovat näin myös toimineet. Yritysten kanssa on lisäksi keskusteltu mahdollisuuksista kokeilla keskitettyä pysäköintiä vilkkailla alueilla, kuten metroasemien läheisyydessä. Keskustelua tästä jatketaan HKL:n ja yritysten kanssa heti alkuvuodesta 2020.

Mahdollisuudet sähköpotkulautojen pysäköinnin säätelyyn ja ohjaamiseen lainsäädännön tai muiden säännösten perusteella ovat Suomessa rajalliset. Esimerkiksi aiemmin käytössä olleet kaupunkien omat järjestyssäännöt on korvattu järjestyslailla vuonna 2003. Monissa muissa maissa ja kaupungeissa on Suomesta poikkeavaa lainsäädäntöä, sääntöjä ja käytäntöjä sähköpotkulautojen ja muiden mikroliikkumisen kulkuvälineiden pysäköinnin järjestämisessä.

Sähköpotkulautayritykset toimivat yleensä useassa maassa ja näin on mahdollista saada tietoa muualla käytössä olevista käytännöistä ja niiden toimivuudesta. Yritykset soveltavat muualla kehittämiään parannuksia myös Suomessa. Lisäksi valtion viranomaiset seuraavat liikkumispalveluiden kehittymistä, ja Helsingin kaupungilla on jo ollut keskustelua sähköpotkulaudoista mm. liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Sähköpotkulautojen ja muiden uusien mikroliikkumisen kulkuvälineiden tulo on huomioitu EU -tasollakin ja joihinkin niihin liittyviin EU-direktiiveihin on mahdollisesti tulossa muutoksia, jotka vaikuttaisivat Suomessakin.

Kaupungin oman pysäköinninvalvonnan kanssa on alustavasti sovittu toimintatavasta, jossa pysäköinnintarkastajat normaalien valvontakierrostensa lomassa tarkkailevat myös pysäköityjä sähköpotkulautoja ja ilmoittavat haittaa aiheuttavista pysäköidyistä laudoista sähköpotkulautayrityksille. Alkuvuoden 2020 aikana pidetään myös viranomaisyhteistyötä koskeva tapaaminen poliisin kanssa. Poliisille on ajoneuvojen siirtolaissa määritetty velvoite siirtää liikenneturvallisuutta vaarantavat ajoneuvot. Poliisin henkilöresurssit ovat kuitenkin rajalliset sähköpotkulautojen väärinpysäköinnin valvomiseen.

Seurataan tarkkaan, miten sähköpotkulautaliikenne ja yritystoiminta kehittyvät. Kaupunki jatkaa aktiivista vuoropuhelua yritysten ja viranomaistahojen kanssa turvallisen liikennekulttuurin edistämiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa käydyissä keskusteluissa haetaan keinoja, joilla voidaan varmistaa sähköpotkulautojen turvallinen käyttö ja pysäköinti kaupunkiympäristössä. Kaupunkiympäristölautakunnalle raportoidaan keskustelun tuloksista.

Käsittely

11.02.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Seurataan tarkkaan, miten sähköpotkulautaliikenne ja yritystoiminta kehittyvät. Kaupunki jatkaa aktiivista vuoropuhelua yritysten ja viranomaistahojen kanssa turvallisen liikennekulttuurin edistämiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa käydyissä keskusteluissa haetaan keinoja, joilla voidaan varmistaa sähköpotkulautojen turvallinen käyttö ja pysäköinti kaupunkiympäristössä. Kaupunkiympäristölautakunnalle raportoidaan keskustelun tuloksista.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina Heinäluoman vastaehdotuksen.

04.02.2020 Pöydälle

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Ilari Heiska, liikenneinsinööri: 310 37220

ilari.heiska(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566