Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

24/2020

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/20

 

22.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 394

Polkupyörien liityntäpysäköinnin siirtäminen ja keskittäminen Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle

HEL 2019-011687 T 08 00 04

Päätös

Kaupunginhallitus siirsi ja keskitti kaupungin hallinnassa tai kunnossapitovastuulla olevien polkupyörien liityntäpysäköintirakenteiden hallinnan Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle (HKL) 1.7.2020 alkaen.

Hallinnan siirto koskee noin 5000 polkupyörän telinepaikkaa, joista osaa hallinnoi kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus. Jatkossa uudet liityntäpyöräpysäköintipaikat ja -ratkaisut toteutetaan suoraan HKL:n hallintaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Polkupyörien liityntäpysäköinnin hallinnan keskittämisellä yhdelle vastuutaholle varmistetaan pyöräpysäköinnin tehokas ja korkealaatuinen kehittäminen ja ylläpito.

Päätösehdotus on kaupunkistrategian mukainen ja tukee kaupunkistrategian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta. Liikennejärjestelmän toimivuudesta huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja kestävien liikennemuotojen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan.

Kaupunginhallitus siirsi 21.8.2017 § 750 Helsingin kaupungin hallinnoimien liityntäpysäköintialueiden hallinnan HKL:lle.

Tausta ja tavoitteet

Liityntäpysäköinnin hallintavastuita selvitettiin laajasti vuonna 2017 ja tällöin tehtävään nimetty työryhmä suositti liityntäpysäköinnin hallinnan keskittämistä HKL:lle, jotta liityntäpysäköinnin kokonaisvaltaista kehittämistä voitaisiin parantaa. Työryhmän esityksen mukaisesti autojen liityntäpysäköinnin hallinta ja autojen liityntäpysäköinnin ratkaisujen toteuttaminen siirrettiin HKL:lle 1.1.2018 lähtien. Hallinnan keskittäminen koski tällöin autojen liityntäpysäköintiä. Pyöräpysäköintialueiden hallinnan tarkempi selvittäminen ja mahdolliset hallinnan muutokset jätettiin myöhemmin ratkaistavaksi.

Vuoden 2018 aikana polkupyörien liityntäpysäköintipaikat inventoitiin liityntäpysäköintiä käsitelleen työryhmän ehdotuksen mukaisesti. HKL:n ja kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) ovat valmistelleet yhteistyössä asiaa.

Polkupyörien liityntäpysäköintiin tarkoitettujen alueiden hallinnan keskittäminen on perusteltua niiden hoito- ja kunnossapitovastuiden selkeyttämiseksi. Esitetyssä hallinnan siirrossa on kyse ensisijaisesti pyöräpysäköintiä varten rakennetuista telineistä ja muista vastaavista rakenteista. Yleisten alueiden kunnossapidon, lumenpoiston yms. vastuiden osalta tilanne ei muutu nykyisestä.

Autojen liityntäpysäköinnin keskittämisestä saatujen kokemusten perusteella keskitetty hallinta luo nykyistä paremmat edellytykset ajantasaisen tiedon ylläpitämiseen liityntäpysäköintijärjestelmästä ja kokonaisuuden kehittämiseen kaupunkistrategiaa tukien. On tarkoituksenmukaista, että myös pyöräpysäköinnin osalta pysäköintirakenteiden kehittäminen ja kunnossapito ovat selkeästi yhden tahon vastuulla.

Hallinnan siirron jälkeen toteutettavat uudet liityntäpyöräpysäköintikohteet on tehokkainta ja toimivinta toteuttaa suoraan HKL:n hallintaan. Helsingin joukkoliikennejärjestelmän kokonaisuuden ja Helsingin polkupyöräliikenteen tavoiteverkon 2025 mukaisten liityntäpysäköinnin kehittämistoimien kustannustehokas ja korkeatasoinen toteuttaminen on tarkoituksenmukaista hoitaa HKL:n hallinnassa.

Vaikutukset käyttötalouteen

Polkupyörien liityntäpysäköintipaikkojen hallinnan siirron myötä HKL:lle siirtyy vastuu liityntäpysäköinnin pyörätelineiden ja muiden vastaavien rakenteiden ajantasaistamisesta, uusimisesta ja korjaamisesta. Toteutetun inventoinnin mukaan ainakin noin 2000 telinepaikkaa on perusteltua uusia vuoteen 2025 mennessä. Toteutusaikataulusta riippuen tämä aiheuttaa 200.000–500.000 euron vuosittaiset kustannukset.

Liityntäpyöräpysäköinnin kohteiden ylläpitokustannukset täsmentyvät hallinnan keskittämisen ja kohteiden yhtenäisten tasokriteerien laatimisen myötä. Tämän hetken arvion mukaan em. perusparannusten jälkeen ylläpitotarve on vähäistä, mutta elinkaarensa päähän tuleviin tai muuten merkittävästi vahingoittuneisiin telineisiin ja uusiin pyöräpysäköintipaikkatarpeisiin on syytä varata jatkossa noin 100.000 euroa vuosittain. Pyöräpysäköintipaikkojen ylläpitokustannukset katetaan pyöräilyn kehittämiseen varattavista rahoista. Vaikutukset investointi- ja käyttötalouteen tullaan huomioimaan kaupungin talousarvion valmistelussa vuoden 2021 talousarvioesityksestä alkaen.

Lopuksi

Hallinnan keskittämistä koskevan päätöksenteon jälkeen HKL ja kaupunkiympäristön toimiala tekevät liityntäpyöräpysäköintikohteiden vastuurajapintoja ja kunnossapitoa täsmentävän sopimuksen.

Helsingin kaupungin liityntäpysäköinnin kehittämistä parantavien toimien jälkeen on tarkoituksenmukaista myös pyrkiä nykytilannetta selventäviin ratkaisuihin Helsingin kaupungin alueella sijaitsevien valtion omistuksessa ja hallinnassa olevien polkupyörien liityntäpysäköintipaikkojen osalta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikenneliikelaitos

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.11.2019 § 196

HEL 2019-011687 T 08 00 04

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että hallinnan ja vastuiden selkeyttämiseksi keskitetään kaikkien Helsingin kaupungin hallinnassa tai kunnossapitovastuulla olevien polkupyörien liityntäpysäköintirakenteiden hallinta Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle (HKL) 1.3.2020 alkaen.

Hallinnan siirto koskee n. 5000 polkupyörän telinepaikkaa, joista osaa hallinnoi kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenne –palvelukokonaisuus. Jatkossa myös uudet liityntäpyöräpysäköintipaikat ja -ratkaisut toteutetaan suoraan HKL:n hallintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566