Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/4

 

27.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 261

V 6.5.2020, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

HEL 2020-004134 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Markku Saariselle eron liikenneliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee Hannu Koposen varajäseneksi (Anu Suorannan henkilökohtainen varajäsen) liikenneliikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki § 29)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Markku Saarisen (Vas.) 7.6.2017 § 271 varajäseneksi liikenneliikelaitoksen johtokuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Markku Saarinen pyytää 29.3.2020 eroa liikenneliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta henkilökohtaisista syistä.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki § 29)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.04.2020 § 242

HEL 2020-004134 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.04.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566