Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/17

 

02.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 154

Tasa-arvotoimikunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

HEL 2020-001399 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

        myönsi Alviina Alametsälle eron tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista

        valitsi Kasper Kivistön jäseneksi ja Tapani Vuolan hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen tasa-arvotoimikuntaan ja 

        valitsi Kasper Kivistön puheenjohtajaksi tasa-arvotoimikuntaan vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta valita nykyisen varajäsenen Kasper Kivistön jäseneksi ja puheenjohtajaksi sekä Tapani Vuolan Kasper Kivistön henkilökohtaiseksi varajäseneksi tasa-arvotoimikuntaan vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 31.1.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

        myöntää Alviina Alametsälle eron tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimesta

        valitsee _________ jäseneksi tasa-arvotoimikuntaan ja 

        valitsee _________ puheenjohtajaksi tasa-arvotoimikuntaan vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Alviina Alametsän (Vihr.) 24.6.2019 § 474 jäseneksi ja puheenjohtajaksi tasa-arvotoimikuntaan vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi. Alviina Alametsä pyytää 31.1.2020 eroa tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista Euroopan parlamentin jäsenyyden vuoksi.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on kaupunginhallituksen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 31.1.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tasa-arvotoimikunta

Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 127

HEL 2020-001399 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

24.02.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566