Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

02.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 149

Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän vuoden 2021 toiminnan ja talouden valmistelusta

HEL 2020-001414 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus antoi seuraavan lausunnon Kårkulla samkommunille sen vuoden 2021 toiminnan ja talouden valmistelusta:

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan kehitysvammahuollon asiakkaille järjestetyistä ruotsinkielisistä palveluista. Kårkullan asumispalveluissa on noin 40 helsinkiläistä, lyhytaikaisen hoidon piirissä noin 14 henkilöä ja päiväaikaisessa toiminnassa 38 henkilöä. Laitosasumisessa on yhdeksän asiakasta. 

Helsingin kaupunki haluaa olla mukana kuntayhtymän palvelujen kehittämisessä ja aktiivisessa vuorovaikutteisessa yhteistyössä. Toimenpiteitä tarvitaan erityisesti kehitysvammaisten työllistymisessä avoimille työmarkkinoille, autismiosaamisessa sekä lasten palvelujen ja muidenkin nykyisten palvelujen sisällön kehittämisessä. Neuvolapalvelujen lähetekäytäntöjä on tarpeen uudistaa ja sujuvoittaa yhteistyössä kaupungin kehitysvammapoliklinikan kanssa. Lisäksi kehittämistarpeita on erityisesti raportoinnissa, asiakastietojen käsittelyssä ja reaaliaikaisessa kirjaamisessa.              

Kårkulla samkommunin vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmasta pyydetään jäsenkuntien lausunnot kesällä 2020. Helsingin kaupunki edellyttää palvelujen kehittämistavoitteiden toteuttamista kustannusneutraalisti eikä hyväksy hintojen korottamista vuodelle 2021. 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö 3.2.2020

2

Lausuntopyynnön liite 3.2.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kårkulla samkommun

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kårkulla samkommun pyytää 16.3.2020 mennessä mm. Helsingin kaupungin lausuntoa kuntayhtymän vuoden 2021 toiminnan ja talouden valmistelusta (liitteet 1 ja 2). Asiaan liittyvä kuntayhtymän jäsenkuntien edustajien tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään Helsingin osalta 25.3.2020. Sosiaali- ja terveystoimialan vammaistyön ostopalvelupäällikön on tarkoitus osallistua kyseiseen tilaisuuteen.       

Asia on valmisteltu yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa. 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö 3.2.2020

2

Lausuntopyynnön liite 3.2.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kårkulla samkommun

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala 17.2.2020

HEL 2020-001414 T 00 01 06

 

Sosiaali- ja terveystoimiala antaa kaupunginhallitukselle lausunnon Kårkulla kuntayhtymän talousarviovalmistelusta, toiminnan ja talouden tavoitteista vuodelle 2021. Kårkullan kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän jäsenenä Helsinki osallistuu kuntayhtymän toiminnan kehittämiseen ja tavoitteiden suunnitteluun seuraavalle kalenterivuodelle, jotka huomioidaan kuntayhtymän hallituksessa 26.3.2020.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi pitää lausunnossaan kuntayhtymän esittämiä ylätason tavoitteita hyvinä. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ja Helsinki yhtenä jäsenkuntana haluaa olla osallisena palvelujen kehittämistyössä ja on valmis käymään aktiivista vuoropuhelua sekä tulevassa keskustelutilaisuudessa että osana muuta yhteistyötä. Kaupunki edellyttää kuntayhtymältä toimenpiteitä erityisesti raportoinnin, asiakastietojen käsittelyn ja reaaliaikaisen kirjaamisen kehittämisen osalta. Muita tärkeitä aihioita ovat kehitysvammaisten ihmisten avoimille työmarkkinoille työllistyminen, nykyisten palvelujen sisällöllinen kehittäminen, autismiosaamisen lisääminen sekä lasten palvelujen kehittäminen. Lisäksi kuntayhtymän neuvolapalvelujen lähetekäytäntöjä olisi syytä uudistaa ja sujuvoittaa yhteistyössä kaupungin kehitysvammapoliklinikan kanssa. Laitosasumisessa on 9 hlöä, päiväaikaisessa toiminnassa 38 ja asumispalveluissa n. 40 hlöä. Lyhytaikaisen hoidon piirissä on n. 14 henkilöä.

Kaupunki edellyttää, että kehittämistavoitteet toteutetaan kustannusneutraalisti. Vaikean taloustilanteen vuoksi kaupunki ei voi hyväksyä hintojen nousua vuodelle 2021. Kaupunki edellyttää myös, että saa kommentoida talousarvioesitystä ja vaikuttaa sen sisältöön.

Kårkullan kuntayhtymän Uudenmaan jäsenille järjestettävään tiedotus- ja keskustelutapahtumaan 25.3.2020 alustavasta talousarviosta ja toiminnanmuutoksista osallistuu Helsingin sosiaali- ja terveystoimesta vammaispalvelun ostopalvelupäällikkö Minna Eronen.

Lisätiedot

Anna Helme, vastaava suunnittelija, puhelin: 310 69677

anna.helme(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566